Wijkmobiliteitsplan Binnenstad

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de binnenstad.

Waar is het?

Dit wijkmobiliteitsplan gaat over het verkeer en vervoer van, naar en in de binnenstad van Gouda. Het gaat om het gebied tussen de singels. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de binnenstad van Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de binnenstad maakten we een wijkmobiliteitsplan. Daarvoor hebben we onderzoek gedaan naar verkeer en het parkeren in de wijk. We bekeken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat deden we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook keken we naar klachten en meldingen die bij ons binnen zijn gekomen.

Daarna heeft de gemeente de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uitgewerkt. We hebben ook nieuwe maatregelen gemaakt. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We hebben de maatregelen beoordeeld en bekeken welke maatregelen we als 1e moeten gaan uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eind 2021 heeft het bureau Mobycon een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren van fietsen in de binnenstad. Dit onderzoek hebben we meegenomen in het concept-wijkmobiliteitsplan. Begin 2022 hebben we adviesbureau Goudappel gevraagd om het wijkmobiliteitsplan verder uit te werken. We hebben een vragenlijst uitgezet en tussen mei en oktober organiseerden we bijeenkomsten voor verschillende organisaties. Hier zijn verschillende ideeën uitgekomen die we in het concept-wijkmobiliteitsplan hebben gezet.

Op 13 december 2022 maakte het college het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Binnenstad openbaar. Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 lag het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Binnenstad samen met de ontwerpnota grote en zware voertuigen en de ontwerp-wijkmobiliteitsplannen Korte Akkeren en Kort Haarlem ter inzage. In die periode kon u uw mening over deze plannen geven door een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen zijn door het college beantwoord en voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de zienswijzennota en het wijkmobiliteitsplan binnenstad op 17 mei 2023 vastgesteld. De zienswijzennota en het plan vindt u op de website van Goudappel.

Wat is de planning?

Tussen 2024 en 2027 worden verschillende maatregelen genomen, zoals:

 • Het uitbreiden van het voetgangersgebied met Lange Groenendaal;
 • Fietsvrije voetgangersgebieden van 11.00 tot 18.00 uur;
 • Meer ruimte voor fietsparkeren en een fietsenstalling binnen;
 • Voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem geldt straks: vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton mogen deze wijken alleen met een ontheffing in;
 • Op de Haastrechtsebrug zal een maximaal gewicht van 30 ton gelden;
 • De venstertijden in het kernwinkelgebied binnenstad worden aangepast;
 • De inzet van deelvervoer zoals deelfietsen en deelauto’s wordt verder gestimuleerd en mogelijk gemaakt;
 • In de binnenstad komt een zogenoemd vergunningenplafond voor parkeren. Dat betekent dat er een maximaal aantal parkeervergunningen komt voor de binnenstad. Er komt een wachtlijst voor nieuwe aanvragen voor vergunningen;
 • De parkeermogelijkheden worden beter verdeeld over de beschikbare capaciteit;
 • Tarieven van parkeervergunningen worden aangepast;
 • De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid;
 • Op zondag wordt van 12.00 tot 0.00 uur betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad.

De stand van zaken van het doen van deze maatregelen zal op deze website komen te staan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.