Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de wijk Kort Haarlem en de Kadebuurt.

Waar is het?

Het gaat om de wijk Kort Haarlem en de Kadenbuurt. Het gebied ligt tussen de Joubertstraat, het spoor en de singels. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de wijk Kort Haarlem. Het gebied loopt tussen de Joubertstraat, Noothoven van Goorstraat (naast het spoor), Blekerssingel en Fluwelensingel.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor Kort Haarlem hebben we een wijkmobiliteitsplan gemaakt. Als eerste deden we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekeken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat deden we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook keken we naar klachten en meldingen die bij ons zijn binnengekomen.

Daarna hebben we  de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uitgewerkt. We hebben ook nieuwe maatregelen gemaakt. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordeelden de maatregelen en bekeken welke maatregelen we als eerste moeten uitvoeren.

Hoe kan ik meedenken?

Voor de zomer van 2022 hebben we alle bewoners in de wijk gevraagd om hun wensen en knelpunten over verkeer in te vullen op een online pagina. De bewoners zijn benaderd via een brief. Ook waren er 2 inloopmomenten in het Huis van de Stad. Dit heeft ervoor gezorgd dat we bijna 650 reacties hebben ontvangen.

De reacties hebben we samengevat in een dashboard van Kort Haarlem. Dit is een digitale kaart waarbij het mogelijk is om de ontvangen reacties te filteren op basis van de meest genoemde thema’s. Het thema voetganger laat bijvoorbeeld alleen de reacties zien die gaan over voetgangers.

De vele reacties hebben ons geholpen bij het opstellen van de maatregelen voor het opstellen van de wijk. Met deze maatregelen willen we zorgen voor een betere verkeerssituatie in de wijk. We konden niet alle ontvangen reacties terug laten komen in de maatregelen, bijvoorbeeld omdat de reacties elkaar tegenspraken.

We hebben ook reacties gekregen die niet over verkeer in Kort Haarlem gaan. We bewaren deze reacties en gebruiken ze voor de andere projecten vanuit het Verkeerscirculatieplan, zoals herinrichting Fluwelen- en Blekerssingel en verbeteren verblijfskwaliteit Joubertstraat.

Wat is de planning?

Op donderdagavond 13 oktober heeft de gemeente het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem (en Kadenbuurt) gepresenteerd.

Tijdens het webinar legden we de maatregelen uit. Vragen konden via de chat gesteld worden. De antwoorden op de vragen staan bij de meest gestelde vragen.

We passen momenteel het ontwerp-wijkmobiliteitsplan aan. Daarna gaat het ontwerp-wijkmobiliteitsplan naar het college. Het college besluit dan welke maatregelen zij wel of niet uit wil voeren en wanneer. Daarna leggen we de plannen ter inzage en kunt u het plan bekijken. We verwachten dat dit eind 2022 is. Als u wilt, kunt u dan uw mening er over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt het concept-wijkmobiliteitsplan inzien.

Daarna beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem. We verwachten dat de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvindt. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren. De uitvoering loopt door tot 2042. Gelijk aan de uitvoering van het VCP.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.