Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Het verkeer in Gouda beter beheersen

Gouda is dicht bebouwd en daardoor is het moeilijk om het verkeer in goede banen te leiden. Vooral in de historische binnenstad binnen de singels. Maar er zijn ook problemen in andere wijken, met het huidige verkeer. De gemeente moet goed met de beperkte ruimte omgaan en slim geld besteden om de stad gezond en in beweging te houden. Ondertussen neemt door economische groei en extra woningbouw het verkeer verder toe. Niet alleen het woon-werkverkeer, maar ook het vrijetijdsverkeer. Want we trekken graag meer bezoekers naar onze stad.

Evenwicht tussen verkeer – leefbaarheid – verkeersveiligheid – duurzaamheid

De gemeenteraad heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ gemaakt. Dit plan is bedoeld om het verkeer in Gouda beter te regelen. Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Ook in het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders staan de belangrijkste punten uit het Mobiliteitsplan genoemd: fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Wat zijn de werkzaamheden?

De belangrijkste punten uit het verkeerscirculatieplan zijn:

Verbeteren van leefbaarheid en gezondheid

Onder andere door het verminderen van doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid en het verminderen van geluidshinder.

Binnenstad aantrekkelijker maken

Onder andere door minder verkeer via de binnenstad en de woonstraten en het toevoegen van meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Duurzaam vervoer verbeteren

Door maatregelen die leiden tot meer gebruik van de fiets, door inzetten op een duurzaam wagenpark (bijvoorbeeld door het vermeerderen van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s) en door het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer.

Verbeteren van de bereikbaarheid voor zaken en werk

Onder meer door het verbeteren van de doorstroming op de hoofdroutes, betere bereikbaarheid van parkeergarages en bedrijventerreinen.

Haalbaarheid

Uiteraard wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van allerlei maatregelen. Is er geld voor? Kan het stapsgewijs worden uitgevoerd? En staat de samenleving voldoende achter de acties die bij de uitvoering van het Mobiliteitsplan horen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Vertegenwoordigers van Goudse inwoners, ondernemers en bijzondere organisaties hebben de afgelopen maanden een groot aantal bijeenkomsten gehouden om mee te denken over dit verkeerscirculatieplan voor Gouda. Dit plan is officieel nu nog een ontwerp en dus nog niet definitief.

De maatregelen zijn nu verder beschreven in het VCP.

Provincie en buurgemeenten

De gemeente overlegt ondertussen ook met de Provincie Zuid-Holland, omdat die verantwoordelijk is voor hun N-wegen, zoals de randweg N207. Voldoende ruimte op de randwegen is een belangrijke voorwaarde om het doorgaande verkeer tegen te houden uit de (binnen)stad. Dit is een onderdeel van de maatregelen uit het VCP.

Ook wordt met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas overlegd. De gemeente Gouda heeft een samenwerkingsverband met hen als Regio Midden-Holland. Verkeer houdt zich namelijk niet aan de gemeentegrenzen. Maatregelen op de ene plek kunnen gevolgen hebben op een andere plek.

Hoe kan ik meedenken?

Voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over het VCP, legt de gemeente het ontwerp-VCP nu eerst voor aan alle inwoners en ondernemers van Gouda. Meer informatie over het VCP vindt u via de volgende links:

Op 19 maart heeft de gemeente een digitale bijeenkomst (webinar) gehouden om te vertellen wat het plan voor u kan betekenen. Zo weet u wat het voorstelt, kunt u er wat van vinden en als u dat wilt kunt u ook erop reageren. U het webinar van 19 maart terugkijken. Ook is de presentatie van 19 maart te downloaden.

Voor de binnenstad (inclusief Singels, Kleiwegplein en de Nieuwe Veerstal) en Gouda Noord-Oost (Thorbeckelaan-Statensingel- Bodegraafsestraatweg en omgeving) organiseerden we een extra webinar op 24 maart. We gingen nog wat dieper in op de maatregelen en gevolgen van het VCP voor de inwoners, ondernemers en gebruikers van die gebieden. U kunt het webinar van 24 maart terugkijken en de presentatie van 24 maart downloaden.

Tijdens de 2 webinars zijn veel vragen gesteld. De vragen en antwoorden kunt u online bekijken.

Als u de gemeente wilt laten weten wat u van het verkeerscirculatieplan vindt, dan kan dat. Daarvoor kunt u een zogenoemde ‘zienswijze’ indienen. Dat kan tot 12 april 2021.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, of per e-mail via gemeente@gouda.nl. Vermeld hierbij “zienswijze verkeerscirculatieplan”.

Wat is de planning?

Als de periode voor het indienen van zienswijzen is afgelopen, gaat de gemeente daarmee aan de slag. Er volgt nog een overleg met de eerder betrokken belangenbehartigers van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarna wordt het VCP voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt als alles volgens plan verloopt in juni 2021 een besluit over de uiteindelijke versie van het verkeerscirculatieplan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Wilt u meer weten over het meedenken en meepraten of wilt u iets inbrengen voor het verkeerscirculatieplan? Neem dan contact op met de deelnemer die het beste voor uw kan opkomen. Ga hiervoor naar het overzicht met contactgegevens van de deelnemers.