Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor de fiets en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Het verkeer in Gouda beter beheersen

Gouda is dicht bebouwd en daardoor is het moeilijk om het verkeer in goede banen te leiden. Vooral in de historische binnenstad binnen de singels. De gemeente moet goed met de beperkte ruimte omgaan en slim geld besteden om de stad gezond en in beweging te houden. Ondertussen neemt door economische groei en extra woningbouw het verkeer verder toe. Niet alleen van het woon-werkverkeer, maar ook van het vrijetijdsverkeer. Want we trekken graag meer bezoekers naar onze stad.

Evenwicht tussen verkeer – leefbaarheid – verkeersveiligheid – duurzaamheid

De gemeenteraad heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ gemaakt. Dit plan is bedoeld om het verkeer in Gouda beter te regelen. Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Ook in het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders staan de belangrijkste punten uit het Mobiliteitsplan genoemd: fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Wat zijn de werkzaamheden?

De belangrijkste punten uit het Mobiliteitsplan zijn:
• Verbeteren van leefbaarheid en gezondheid
Onder andere door het verminderen van doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid en het verminderen van geluidshinder.

• Binnenstad aantrekkelijker maken
Onder andere door minder verkeer via de binnenstad en de woonstraten en het toevoegen van meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten.

• Duurzaam vervoer verbeteren
Door maatregelen die leiden tot meer gebruik van de fiets, door inzetten op een duurzaam wagenpark (bijvoorbeeld door het vermeerderen van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s) en door het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer.

• Verbeteren van de bereikbaarheid voor zaken en werk
Onder meer door het verbeteren van de doorstroming op de hoofdroutes, betere bereikbaarheid van parkeergarages en bedrijventerreinen.

• Haalbaarheid
Uiteraard wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van allerlei maatregelen. Is er geld voor? Kan het stapsgewijs worden uitgevoerd? En staat de samenleving voldoende achter de acties die bij de uitvoering van het Mobiliteitsplan horen.

Wat is de laatste stand van zaken?

De maatregelen worden nu verder beschreven in een zogenoemd ‘Verkeerscirculatieplan’. Vorig jaar is er al van buiten de gemeente meegedacht met de eerdere versie van zo’n plan. Na de bespreking van dit plan in de gemeenteraad kreeg het college van burgemeester en wethouders opdracht om nog meer groepen mee te laten denken.

Op dit moment denken en praten vertegenwoordigers van alle groepen, organisaties en bedrijven in Gouda die belang hebben (opnieuw) mee over het verkeerscirculatieplan en de maatregelen die daarbij horen.

Provincie en buurgemeenten

De gemeente overlegt ondertussen ook met de Provincie Zuid-Holland, omdat die verantwoordelijk is voor hun N-wegen, zoals de randweg N207. Voldoende ruimte op de randwegen is een belangrijke voorwaarde om het doorgaande verkeer tegen te houden uit de (binnen)stad.

Ook wordt met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas overlegd. De gemeente Gouda heeft een samenwerkingsverband met hen als Regio Midden-Holland. Verkeer houdt zich namelijk niet aan de gemeentegrenzen. Maatregelen op de ene plek kunnen gevolgen hebben op een andere plek.

Hoe kan ik meedenken?

Meedenken en meepraten gebeurt in 2 series van overleggen. Een serie overleggen is met ‘Gouda Onderneemt’. Dit is een netwerk waar bedrijven in Gouda en omgeving elkaar ontmoeten en ideeën waarmaken. Daarnaast is er een serie overleggen met alle andere groepen die met het plan te maken hebben. De vertegenwoordigers van deze groepen komen samen in de ‘Denktank Verkeerscirculatieplan Gouda’.

Wat is de planning?

In de loop van het proces brengen we de inzichten uit deze 2 series overleggen bij elkaar. De meeste overleggen zijn in 2020. De afronding gebeurt begin 2021.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Wilt u meer weten over het meedenken en meepraten of wilt u iets inbrengen voor het verkeerscirculatieplan? Neem dan contact op met de deelnemer die het beste voor uw kan opkomen. Ga hiervoor naar het overzicht met contactgegevens van de deelnemers.