Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Het verkeer in Gouda beter beheersen

Gouda is dicht bebouwd en daardoor is het moeilijk om het verkeer in goede banen te leiden. Vooral in de historische binnenstad binnen de singels. Maar er zijn ook problemen in andere wijken, met het huidige verkeer. De gemeente moet goed met de beperkte ruimte omgaan en slim geld besteden om de stad gezond en in beweging te houden. Ondertussen neemt door economische groei en extra woningbouw het verkeer verder toe. Niet alleen het woon-werkverkeer, maar ook het vrijetijdsverkeer. Want we trekken graag meer bezoekers naar onze stad.

Evenwicht tussen verkeer – leefbaarheid – verkeersveiligheid – duurzaamheid

De gemeenteraad heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ gemaakt. Dit plan is bedoeld om het verkeer in Gouda beter te regelen. Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Ook in het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders staan de belangrijkste punten uit het Mobiliteitsplan genoemd: fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Wat zijn de werkzaamheden?

De belangrijkste punten uit het verkeerscirculatieplan zijn:

Verbeteren van leefbaarheid en gezondheid

Onder andere door het verminderen van doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid en het verminderen van geluidshinder.

Binnenstad aantrekkelijker maken

Onder andere door minder verkeer via de binnenstad en de woonstraten en het toevoegen van meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Duurzaam vervoer verbeteren

Door maatregelen die leiden tot meer gebruik van de fiets, door inzetten op een duurzaam wagenpark (bijvoorbeeld door het vermeerderen van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s) en door het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer.

Verbeteren van de bereikbaarheid voor zaken en werk

Onder meer door het verbeteren van de doorstroming op de hoofdroutes, betere bereikbaarheid van parkeergarages en bedrijventerreinen.

Haalbaarheid

Uiteraard wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van allerlei maatregelen. Is er geld voor? Kan het stapsgewijs worden uitgevoerd? En staat de samenleving voldoende achter de acties die bij de uitvoering van het Mobiliteitsplan horen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Vertegenwoordigers van Goudse inwoners, ondernemers en bijzondere organisaties hebben in 2020 en 2021 een groot aantal bijeenkomsten gehouden om mee te denken over dit verkeerscirculatieplan voor Gouda.

De maatregelen zijn nu verder beschreven in het VCP.

Provincie en buurgemeenten

De gemeente overlegt ondertussen ook met de Provincie Zuid-Holland, omdat die verantwoordelijk is voor hun N-wegen, zoals de randweg N207. Voldoende ruimte op de randwegen is een belangrijke voorwaarde om het doorgaande verkeer tegen te houden uit de (binnen)stad. Dit is een onderdeel van de maatregelen uit het VCP.

Ook wordt met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas overlegd. De gemeente Gouda heeft een samenwerkingsverband met hen als Regio Midden-Holland. Verkeer houdt zich namelijk niet aan de gemeentegrenzen. Maatregelen op de ene plek kunnen gevolgen hebben op een andere plek.

Waar kan ik de documenten bekijken?

Meer informatie over het VCP vindt u via de volgende links:

Op 19 maart 2021 heeft de gemeente een digitale bijeenkomst (webinar) gehouden om te vertellen wat het plan voor u kan betekenen. Zo weet u wat het voorstelt, kunt u er wat van vinden en als u dat wilt kunt u ook erop reageren. U kunt het webinar van 19 maart terugkijken. Ook kunt u de presentatie van 19 maart downloaden.

Voor de binnenstad (inclusief Singels, Kleiwegplein en de Nieuwe Veerstal) en Gouda Noord-Oost (Thorbeckelaan-Statensingel- Bodegraafsestraatweg en omgeving) organiseerden we een extra webinar op 24 maart 2021. We gingen nog wat dieper in op de maatregelen en gevolgen van het VCP voor de inwoners, ondernemers en gebruikers van die gebieden. U kunt het webinar van 24 maart terugkijken en de presentatie van 24 maart downloaden.

Tijdens de 2 webinars zijn veel vragen gesteld. De vragen en antwoorden kunt u online bekijken.

Het plan heeft tot 12 april 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn 121 zienswijzen binnengekomen. De samenvatting hiervan is besproken met de eerder betrokken belangenbehartigers van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De zienswijzen zijn verwerkt en van een reactie voorzien in een zogenaamde zienswijzennota. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2021 het VCP vastgesteld.

Wat is de planning?

De projecten van het 1e deel van het VCP (2022-2027) worden de komende jaren door de gemeente voorbereid. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.