Zero-emissiezone

Om de historische binnenstad van Gouda groener en gezonder te maken, wordt het centrum van Gouda stap voor stap een zero-emissiezone (ook wel ZE-zone of nul-emissiezone genoemd) voor bedrijfsauto’s. Dat betekent dat vanaf 2025 in Gouda alle bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone uitstootvrij moeten worden. Rijdt u als ondernemer in een brandstof aangedreven voertuig, dan mag u straks de ZE-zone niet meer in. Voor een aantal voertuigcategorieën is er de komende jaren nog een overgangsregeling. Ook zijn er situaties waarin u een vrijstelling kunt krijgen of een ontheffing kunt aanvragen.

Waarom doen we dit?

Het doel van de zero-emissiezone is om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren. Nog te veel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Ook zijn er onnodig veel bewegingen, met een mindere leefbaarheid als gevolg. We willen de overlast beperken, de omgeving verbeteren en een bijdrage leveren aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast is deze stap noodzakelijk om onze ambitie van een CO2-neutrale stad in 2040 waar te maken.

Door deze maatregel vragen we ondernemers om na te denken over hun vervoer en een plan te maken voor hoe dit slimmer en schoner kan. Het invoeren van de zero-emissiezone draagt daarom in de komende jaren bij aan schoon en duurzaam vervoer van, naar en in de binnenstad van Gouda. Daarnaast is de maatregel een aanmoediging voor andere, betere en slimmere mogelijkheden om te bevoorraden. Het gaat dan om het realiseren van minder ritten en minder gebruik van zware vrachtauto’s. Dus niet alleen schoner, maar ook slimmer! Het onderstaande filmpje legt dit uit.

Waar komt de ZE-zone in Gouda?

Het centrum van Gouda wordt stap voor stap een zero-emissiezone. Op onderstaande afbeelding ziet u de grootte van de zone. De zone ligt in de binnenstad van Gouda, binnen de singels. Deze grootte van de zone is definitief vastgesteld bij de publicatie van het verkeersbesluit in het voorjaar van 2024.

Op de afbeelding ziet u de Goudse binnenstad en gebieden die hieraan grenzen van bovenaf. Met een cirkel is de grootte van de zero-emissiezone aangegeven. De zero-emissiezone ligt in de binnenstad van Gouda, binnen de singels.

Wat is de planning?

Op 14 april 2021 heeft de raad een principebesluit genomen om de zero-emissiezone binnen de historische binnenstad van Gouda vanaf 1 januari 2025 stap voor stap in te voeren. Om de zone in te laten gaan, en de borden te kunnen plaatsen, is een verkeersbesluit nodig. Het concept-verkeersbesluit lag van 24 januari tot en met 6 maart ter inzage voor iedereen om hun zienswijzen kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen worden beantwoord bij het vaststellen van het definitieve verkeersbesluit in juni.

De gemeente helpt ondernemers van de binnenstad met de overgang naar de zero-emissiezone.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Heeft u vragen over de invoering van de zero-emissiezone? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.