Intentie tot verhuur ruimte voor kinderopvang aan de Coniferensingel in Gouda

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda maakt hierbij bekend dat de gemeente Gouda aan de Coniferensingel een Kindcentrum (KC) realiseert als locatie voor primair onderwijs (circa 2.568 m2 BVO) en kinderopvang (circa 354 m2 BVO). Het KC wordt gerealiseerd op het perceel Coniferensingel 20, kadastraal bekend Gouda 01-M-7660.

Na realisatie zal het perceel worden samengevoegd met het perceel Gouda 01-M-7657 en vervolgens als volgt worden gesplitst in 4 appartementsrechten, te weten:

  1. Onderwijsruimte voor De Triangel, een school van schoolbestuur Stichting De Groeiling;
  2. onderwijsruimte voor Auris Taalplein, een school van schoolbestuur Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep;
  3. een gymzaal;
  4. een ruimte voor kinderopvang.

De gemeente wenst de ruimte voor kinderopvang voor 10 jaar met een optie van 10 jaar te verhuren aan Stichting Kind&Co Ludens, gevestigd in Houten. Naar het oordeel van de gemeente is Stichting Kind&Co Ludens de enige serieuze gegadigde voor huur van dit appartementsrecht.

Doel verhuur

De gemeente wenst de ruimte voor kinderopvang aan de St. Kind&Co Ludens te verhuren, om St. De Groeiling in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke taak om op verzoek van de ouders zorg te dragen voor buitenschoolse opvang met een organisatie voor kinderopvang die aansluit bij de visie van het schoolbestuur De Groeiling.

Voortraject

Bij start van de realisatie van het Kindcentrum is geïnventariseerd op welke wijze het onderwijs en de kinderopvang in deze wijk gestalte zou kunnen krijgen. In afstemming met het Breed Bestuurlijk Overleg (waarin alle Goudse schoolbesturen zitting hebben) hebben alle schoolbesturen akkoord gegeven op het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 – 2024. Daar is de ambitie meegenomen om de doorlopende leerlijn tussen kinderopvang en basisschool te kunnen blijven garanderen voor het project aan de Coniferensingel. Uitgangspunt was dat kinderopvang werd meegenomen in de nieuwbouw.

Hoewel kinderopvang in beginsel een markttaak is, is de gemeente wettelijk verplicht om voldoende aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan te bieden. Dit sluit ook aan bij de door de gemeenteraad vastgestelde strategische kaders onderwijshuisvesting: namelijk het belang en de noodzaak van voldoende kinderopvanglocaties nabij en bij voorkeur direct gekoppeld aan scholen in Gouda. Overigens heeft De Triangel van St. De Groeiling momenteel al een peutergroep VVE van Kind&Co op deze locatie. Vanuit een goed maatschappelijk beleid is het gewenst om dit voort te zetten in de nieuwbouw.

Omschrijving ruimte voor kinderopvang

De ruimte voor kinderopvang bestaat uit 2 ruimtes voor babyopvang en 1 lokaal voor een peutergroep, totaal ca. 354 m2 BVO. Het gebouwdeel wordt opgeleverd inclusief wand- en vloerafwerking maar exclusief vast meubilair. Voor de demarcatie van het onderhoud wordt de standaard demarcatie uit het ROZ model kantoorruimte aangehouden.

Met St. Kind&Co Ludens zal een huurovereenkomst worden gesloten conform het ROZ model voor kantoorruimte tegen een kostprijsdekkende huur.

De afbeelding laat een plattegrond zien van de ruimte van de kinderopvang met 2 ruimtes voor babyopvang en 1 lokaal voor een peutergroep. In totaal ongeveer 345 m2 BVO.

Termijn reactie

Iedere serieuze gegadigde die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, ook voor de huur van de ruimte voor het Kindcentrum of de ruimten voor kinderopvang in aanmerking komt, dient uiterlijk over 6 weken een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. In een eventueel kort geding zal dienen te worden onderbouwd en aangetoond dat de gegadigde kinderopvang kan aanbieden en gedurende een lange periode kan exploiteren.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer B. Stolker via tel. 14 0182 of per e-mail: bob.stolker@gouda.nl.