Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken samen aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit project noemen we ‘Gouda Stevige Stad.

Laatste stand van zaken

In het najaar van 2020 hebben de gemeenteraad van Gouda en de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vastgesteld. In januari 2021 is de uitvoering van dit plan gestart. Belangrijk onderdeel is een verlaging van het waterpeil in de lage delen van de binnenstad. Doel hiervan is om veel voorkomende wateroverlast minder te laten worden. We verlagen het peil vanaf 2024 stap voor stap met 25 centimeter. In de komende jaren bereiden we de peilverlaging voor. In 2021 is onder andere ook een onderzoek gestart naar de aanpak van overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad. 

In december 2021 heeft een samenwerking van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het bedrag van bijna € 10 miljoen is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat 6 jaar duurt: van 2022 tot 2027. Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland nemen ook deel aan het programma LIFE-IP NAS en ontvangen subsidie voor onderdelen van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

Nieuwste documenten

Kern van het plan en samenvatting Nota van Beantwoording
Gouda Stevige Stad – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 2020
Peilbesluit Stadsboezem Gouda september 2020
Nota van Beantwoording Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Nota van Beantwoording zienswijzen Peilbesluit Stadsboezem Gouda

Snel meer weten?

Wilt u snel meer weten over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en de achtergrond van de geplande peilverlaging? Bekijk de animatie:

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk het overzicht met onderzoeksrapporten die de basis zijn van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.