Aanpak riolering

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over aanpassingen aan de riolering in de binnenstad van Gouda.

De gemeente gaat aan de slag met het vervangen van het verouderde rioleringsstelsel in de binnenstad. Er wordt nieuwe riolering aangebracht waarbij schoon regenwater zoveel mogelijk gescheiden wordt van vuil afvalwater. Ook de grootte van de rioleringsbuizen wordt aangepast op de normen van deze tijd. Tegelijk met de rioolvervanging wordt ook een drainage-infiltratieleiding aangelegd waarmee het grondwaterpeil beter beheerst kan worden. Naast de waterpeilverlaging hebben al deze maatregelen het doel om het wateroverlast in de binnenstad te verminderen. Op dit moment werkt de gemeente aan een rioleringsontwerp en een ontwerp voor de drainage-infiltratieleidingen. Op basis van deze ontwerpen wordt een rioolvervangingsplanning gemaakt.

Het grootste deel van de bestaande riolering in de binnenstad ligt in stegen achter de woningen of op privéterrein. Dat geldt zowel voor het gemeentelijke hoofdriool, als voor de particuliere afvoerleidingen die op het gemeentelijk hoofdriool aangesloten zijn. We onderzoeken of we de (water)overlast ook kunnen verminderen door te werken aan de riolering op privéterreinen. De gemeente weet weinig over de particuliere riolering en regenwaterafvoer op privéterrein. Eigenaren zijn hier namelijk zelf verantwoordelijk voor. In samenwerking met de bewoners is de riolering van een proefgebied (Turfmarkt / Lange Groenendaal) onderzocht. Daarna zijn oplossingen uitgewerkt waar we uitgaan dat de bewoners goed samenwerken met de gemeente, en met andere bewoners onderling. In 2023 wordt de haalbaarheid van deze oplossingen, samen met bewoners uit het proefgebied, onderzocht.

Bij veel werkzaamheden wordt alleen de rioleringsput geopend. Op enkele plekken moeten we riooloverstorten verplaatsen. Daarbij verwachten we kleine overlast. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over rioolvervanging