Anterieure overeenkomst Keizerstraat 52-54

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 april 2024 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 13.13  van de Omgevingswet hebben gesloten met de eigenaar van het perceel Keizerstraat 52-54. De overeenkomst is gericht op het verbouwen van 3 appartementen op het perceel.

Het plan bestaat uit het verbouwen van 3 appartementen aan het perceel Keizerstraat 52-54. Een afbeelding hiervan staat hieronder.

De kaart laat het exploitatiegebied van Keizerstraat 52-54 zien

Het plan is in strijd met het geldende omgevingsplan en daarom wordt er, voor rekening van exploitant,  een planologische procedure doorlopen.

De gemeente is in het kader van de wettelijke procedure verplicht te verzekeren dat de gemeente geen kosten maakt in het kader van de ontwikkeling, dan wel de te maken kosten verhaalt op de exploitant. Dit is geregeld in de anterieure overeenkomst.

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied, inclusief het bouwrijp maken daarvan, zal worden uitgevoerd door, dan wel in opdracht van, exploitant. De exploitant zal het project geheel en uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico, op basis van c.q. met inachtneming van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de gemeente daaraan stelt, uitvoeren.

Voor zover er sprake zal zijn van planschade komt deze ten laste van de exploitant.