Veelgestelde vragen en antwoorden enquête rioolvervanging Kadenbuurt

Algemeen

Hieronder vindt u de algemene vragen met de antwoorden.

VraagAntwoord
Is het Kadebuurt of Kadenbuurt?

Op 3 november 1981 en 2 maart 1982 (kenmerk: 15.885/81 en 2401/82) hebben de toenmalige Burgemeester en Wethouders besloten om onder andere de ‘Kadenbuurt’ zijn naam te geven. Dit omdat er behoefte was aan een algemeen geldige naam .
Bij de naamgeving is overwogen:
A. Namen die ooit al eens officieel vastgesteld zijn zoveel mogelijk te behouden;
B. Vaststellen van namen die niet officieel zijn vastgesteld, maar “in de volksmond” en voor ambtelijke doelen wel als officieel worden ervaren.

Riolering

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over de riolering.

VraagAntwoord
Hoe zit het met de kosten voor aanleggen en aansluiten van riolering? Moeten bewoners zelf ook bijdragen?Wanneer gemeente Gouda het riooltraject waarop op dit moment uw huis aangesloten is wijzigt, neemt de gemeente de kosten voor inventarisatie en ombouw van de huisaansluiting(en) voor haar rekening. Wanneer het riooltraject niet wijzigt, zijn eventuele ombouwkosten voor de eigenaar van de woning.
Verzorgt de gemeente de aansluiting van de riolering onder het huis? Moet ik iets aan mijn riool aanpassen in huis?Alleen wanneer de situatie wijzigt (zie antwoord vorige vraag), dan verzorgt gemeente Gouda de aansluiting.
Wordt alles in oude staat teruggebracht?Nee. Wanneer er riolerings- en/of ophoogwerkzaamheden gepland staan in uw straat, komt er een moderne inrichting voor terug. Deze is uitgevoerd met nieuw straat materiaal.
Hoe zit het met afkoppelen en afvoeren oude riolering?Wanneer een oud riool niet meer wordt gebruikt om vuilwater af te voeren, wordt deze duurzaam opnieuw gebruikt voor drainage (ontwateren) en hemelwater afvoer
Waar kunnen we informatie vinden over de inhoud en de
planning van rioleringswerkzaamheden?
Op de website van de gemeente Gouda. Bekijk de pagina Rioolvervanging Kadenbuurt.
Wat doet de gemeente om het grondwater op peil te houden?Om de grondwaterstand op peil te houden, leggen we in iedere straat drainage aan. Tevens worden oude riolen die geen vuilwater meer gaan afvoeren hergebruikt om hemelwater af te voeren en voor drainage en doorsijpelen van grondwater.

Fasering en uitvoering

Hieronder vindt u alle vragen over de fasering en de uitvoering.

VraagAntwoord
Wat wordt gedaan om de overlast voor de wijk tijdens
uitvoering te voorkomen en hoe zit het met bereikbaarheid van
woningen?
Overlast is niet te voorkomen, maar wel te beperken. Hiervoor neemt de gemeente een aantal maatregelen op in het contract zoals het werken met korte werkvakken, geluidsarme
bronnering, voorkomen van stof, loopschotten voor de bereikbaarheid (die ook voor
mindervaliden geschikt zijn) en aan-/ afvoerroutes van zwaar materieel.
In een later stadium wordt u hierover nog uitvoerig geïnformeerd door de dan geselecteerde
aannemer die het werk gaat uitvoeren.
Is bij benadering bekend wanneer de andere fasen beginnen? Ja, u kunt hiervoor de website in de gaten houden. Bekijk de pagina Rioolvervanging Kadenbuurt

Nutsvragen

Hieronder vindt u alle nutsvragen met de antwoorden.

VraagAntwoord
Aanpak gasleidingen, wanneer gaat de wijk gasloos? Nog niet bekend, dit beleid wordt nog ontwikkeld.
Wordt er ook glasvezel aangelegd?
Deze werkzaamheden worden niet door gemeente Gouda besloten en uitgevoerd, maar door nutsbedrijven, zoals Rekam en KPN. Wanneer glasvezel aangelegd wordt, informeren de
nutsbedrijven u hier over.

Sociale veiligheid

Hieronder vindt u alle vragen en antwoorden over sociale veiligheid.

VraagAntwoord
WoonoverlastBewoners van een huurwoning die woonoverlast ervaren van buren kunnen dat melden
bij de wooncorporatie. Mensen met een koopwoning kunnen dit melden bij de politie.
De gemeente heeft geen bemoeienis als het gaat om overlast bij huurwoningen. Voor
bewoners met koopwoningen kan de gemeente eventueel buurtbemiddeling inzetten. Als dat niet
werkt of buren willen daar niet aan meewerken dan kunnen mensen een naar
de rechter gaan. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing van buren overlast al dan niet met tussenkomst van een rechter.
CameratoezichtCameratoezicht is een laatste en erg kostbare maatregel die alleen wordt toegepast bij
ernstige en langdurige overlast. Vervelende gebeurtenissen zijn nooit reden om een camera te plaatsen.
Daarnaast mag cameratoezicht nooit op zichzelf staan. Cameratoezicht moet onderdeel zijn van
een geheel aan maatregelen. Als particulier, eigenaar van gebouw of woning heeft u het recht
om zelf camera’s op te hangen, zolang de noodzaak daarvan aan te tonen is. De gemeente vraagt
bewoners ook altijd eerst naar hun betrokkenheid bij de overlast en om zelf maatregelen te
nemen. Camera’s in woonwijken zijn extra lastig te realiseren, omdat wij ons moeten houden aan de wet op de privacy.
PoortverlichtingIn de Kadenbuurt is een deel van de poorten eigendom van bewoners zelf. Andere poorten zijn
van de gemeente of de wooncorporaties. Het verlichten van gemeentelijke poorten gebeurt door
de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). Bij de huurwoningen is de corporatie vaak
verantwoordelijk. Voor de particuliere poorten zijn bewoners zelf verantwoordelijk. De gemeente
kent een subsidieregeling voor het aanbrengen van poortverlichting in particuliere poorten. Meer
informatie hierover vindt u op de pagina vergoeding poortverlichting.
Drugshandel en drugsgebruikDe politie grijpt meestal in bij drugshandel en verboden drugsgebruik in de
openbare ruimte. Dit kan helaas alleen als de politie getuige is van de overtreding. Omdat
drugsdealers meestal niet dealen in de aanwezigheid van de politie of onder de camera’s is het
belangrijk dat bewoners direct de politie bellen (112) als zij mensen zien dealen. De politie kan
dan naar die plaats komen en ingrijpen. Als de politie niet weet dat er gedeald wordt, kan zij niets doen.
De hulp van bewoners is nodig. Dit geldt ook voor andere overlast.
InbraakHet aantal inbraken daalt de laatste maanden sterk. In 2018 is er in de Kadenbuurt weinig ingebroken. Om inbrekers aan te pakken, is het nodig ze op heterdaad te betrappen. Inbrekers breken niet in als de politie of stadstoezicht in de wijk is. Daarvoor zijn de ogen en oren van de bewoners nodig. Als bewoners iets verdachts zien, adviseert de politie om direct 112 te bellen zodat zij er naar toe kunnen komen. Verder kunnen bewoners veel zelf
doen. Inbrekers in Gouda zijn gelegenheidsinbrekers. Bewoners kunnen inbraken onder andere voorkomen
door goed hang- en sluitwerk aan te brengen. De gemeente geeft hiervoor subsidie. Daarnaast is goede verlichting rond de woning en ramen en deuren goed afsluiten belangrijk.
Overlast gevende jeugdAls bewoners last hebben van groepen hangende personen dan kunnen zij dit melden bij de
politie. Net als bij drugs dealen en woninginbraak geldt dat de politie alleen kan ingrijpen als zij
weet dat de overlast er is. Hiervoor zijn meldingen van bewoners onmisbaar.
Cameratoezicht helpt niet tegen hangjongeren. Jongeren gaan nooit onder een camera staan. Ze
schuiven gewoon een metertje op.
Net als in de rest van Nederland neemt in Gouda het aantal dak- en thuislozen toe. Deze groepen
houden zich regelmatig op in de Kadenbuurt. Politie, gemeente, React en Brijder weten hiervan. Met elkaar zijn we bezig om tot een oplossing te komen. Tot die tijd adviseren wij bewoners overlast te melden op het moment dat u de overlast ervaart. Achteraf melden heeft veel minder effect, omdat de politie er dan niet naar toe kan komen.

Verkeer en parkeren

Hieronder vindt u alle vragen en antwoorden over verkeer en parkeren.

VraagAntwoord
Betaald parkeren (verdeling wel/geen parkeerzone
gelijktrekken)
In een deel van de Kadenbuurt is op dit moment geen betaald parkeren. De huidige grens komt uit een onderzoek enkele jaren geleden onder alle bewoners uit de buurt. Hieruit bleek dat er in een deel van de Kadenbuurt onvoldoende steun was voor het invoeren van betaald parkeren. Daarom valt het deel ten oosten van de Willem Tombergstraat buiten de parkeerzone. Als er op dit moment wel draagvlak voor is, is het mogelijk om toch betaald parkeren in te voeren in het parkeerzone vrije deel van de Kadenbuurt. Bewoners kunnen dit aangeven via het wijkteam Kadenbuurt.
Overlast van sluipverkeerIn diverse straten in de Kadenbuurt zijn tellingen gedaan naar verkeersbewegingen van auto’s en
fietsers. Hieruit blijkt dat er een veel fietsverkeer is op bijvoorbeeld de Eerste Kade
en de Noothoven van Goorstraat. Er is naar verhouding weinig autoverkeer, behalve op de Noothoven van Goorstraat. Om een veiligere verkeerssituatie te maken voor fietsers kunnen straten als fietsstraat ingericht worden. De fietser krijgt daarbij voorrang op de auto en de auto is dan ‘te gast’. Een ander voordeel van een fietsstraat is dat de route minder aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer.
Conflict bezoekers schouwburg en parkeren in de wijk
(parkeerzone tijden sluiten niet aan)
De Kadenbuurt maakt deel uit van ‘parkeersector 2’. In dit gebied zijn de betaald parkeertijden op maandag t/m zaterdag tussen 9:00 uur tot 18:00 uur (koopavond tot 21:00 uur). Deze tijden zijn
ook gebaseerd op de wensen vanuit het gebied. In ‘sector 3’ (ten noorden van de spoorlijn) loopt
de tijd bijvoorbeeld door tot 21:00 uur.
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan of ook binnen ‘sector 2’ (en dus de Kadenbuurt) de betaald parkeertijd op 21:00 uur wordt gesteld. Dit om de tijden in ‘sector 2’ gelijk te trekken met die in ‘sector 3’, maar ook met die op de parkeerterreinen, Hierdoor hebben bewoners met een parkeervergunning meer kans een parkeerplaats in de buurt van hun woning te vinden. De resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar verwacht en besproken in de gemeenteraad.
Overlast van fietsen/fietsers (onder andere fietsen op de stoep en het
parkeren van fietsen op de stoep)
Wanneer fietsen hinderlijk of gevaarlijk op de stoep staan, worden deze door de gemeente
verwijderd. Hiervoor kunt u een melding maken via het Meldpunt Openbaar Gebied.