Gouda klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Gouda. Gouda varieert in hoogte van boven zeeniveau langs de Gouwe, tot diep onder zeeniveau in de Zuidplaspolder. Door de lage ligging aan rivieren, de slappe bodem en de dichte bebouwing is de stad kwetsbaar voor klimaatverandering. De winters worden steeds warmer en vooral natter. Soms zijn er enorme regenbuien en moet er veel water worden afgevoerd. Wanneer de grond al helemaal verzadigd is en de riolering al dit water niet aan kan, ontstaan grote plassen, lopen tunnels onder water en kan het water zelfs de laaggelegen woningen instromen.

In het voorjaar of de zomer kan het weer lang droog zijn en hebben we te maken met een lage stand van het grondwater. Dat zorgt ervoor dat veendijken te droog worden, wegen kunnen verzakken of houten funderingen van gebouwen droog kunnen komen te staan. Door hittegolven kan hittestress ontstaan woonwijken waar veel gebouwen en stenen zijn en te weinig groen.

Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de verandering van het klimaat als het gaat om de inrichting en het beheer van de stad. Zo kunnen we zorgen dat de problemen minimaal blijven. Dat heet klimaatadaptatie.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijk doel vastgelegd:

‘Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Een tussenstap is dat in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel is van het beleid en handelen van overheden.’

Oplossingen door de gemeente

Te veel water of te weinig. In allebei de gevallen leidt het tot overlast en schade aan wegen en gebouwen. Daarom zijn er oplossingen bedacht: zo vangen we regenwater op, komt er veel meer groen in de stad en krijgt ‘het klimaat’ aandacht op scholen. Klimaatadaptief bouwen leidt tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelen door droogte en meer biodiversiteit. Het is de komende jaren belangrijk dat we bij hoosbuien meer water in de grond opvangen en ook bewaren, zodat dit water bij droogte weer kan worden gebruikt. Daarom zou het mooi zijn als u meedoet! Vervang bijvoorbeeld grote tegels uit uw tuin of zelfs de straat (vraag even na bij de gemeente) door planten. De gemeente heeft verschillende subsidies en vergoedingen voor inwoners die helpen om Gouda klimaatbestendig te maken.

Raadsbreed werken 

Een raadsbrede werkgroep werkt samen met de stad aan een klimaatbestendig Gouda. De raadswerkgroep heeft de belangrijkste taken uitgewerkt in de Strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, die op 11 december 2019 unaniem is vastgesteld.