Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomsten Kadenbuurt

Riool

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over het riool.

VraagAntwoord
Wanneer beginnen de werkzaamheden?We starten begin 2024 met de werkzaamheden.
Hoe lang ligt de weg open?We doen de werkzaamheden in werkvakken. Dit zijn korte delen van de straten, waardoor de rest van de straat bereikbaar blijft. Als we klaar zijn met de werkzaamheden in het werkvak, gaan we verder met een nieuw werkvak. Dit doen we om zo min mogelijk grondwater weg te hoeven pompen (bemaling) en zo min mogelijk overlast te veroorzaken.
Hoe hoog wordt het nieuwe riool aangelegd?Het riool leggen we ongeveer 1,20 meter onder de nieuwe maaiveldhoogte aan.
Pompen jullie tijdens de werkzaamheden grondwater weg?Om het riool aan te leggen, moeten we droog kunnen werken. Hiervoor moeten we grondwater wegpompen. Dit heet bemalen. Dit brengen we direct naast het werkvak weer terug in de grond door retourbemaling. Zo blijft het invloedsgebied van de grondwateronttrekking zo klein mogelijk.
Wat gebeurt er met de huisaansluiting van woningen met een verzamelriool aan de achterkant?Als er nu een gemeentelijk riool aan de achterkant ligt wat we gaan verlaten, laten we de woningen die hierop zijn aangesloten ombouwen naar een nieuw riool aan de voorkant. De gemeente betaalt hiervoor. Het riool aan de achterkant kan dan niet meer als vuilwaterafvoer gebruikt worden.

Als het riool aan de achterkant niet van de gemeente is, is het een particulier riool. Dat betekent dat het riool bezit is van de eigenaar van de grond. In dat geval veranderen wij niets aan het aansluitpunt en blijft de situatie hoe het nu is. Als er een gemeentelijk riool aan de voorkant ligt (of komt), kunnen woningeigenaren wel een nieuwe aansluiting aan de voorkant aanvragen. Dit is echter wel op kosten van de aanvrager.
Worden de woningen verplicht omgebouwd?Een rioolaansluiting is iemands bezit. Wij kunnen zonder toestemming geen aanpassing doen aan uw bezit.

Als u niet mee wilt werken aan de aanpassing van de rioolaansluiting, dan leggen wij een rioolleiding aan tot de grens van uw grond en bent u zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op deze leiding. Het oude riool wordt later buiten werking gesteld, waardoor u de rioolaansluiting die u nu heeft niet meer kunt gebruiken.
Wat is het verschil tussen een gemeentelijk riool en een particulier riool?Gemeentelijk riool is een rioolstelstel dat bezit van de gemeente is. Dit ligt in sommige gevallen in de grond van anderen. De gemeente is hierbij altijd verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het riool.

Voor een particulier riool geldt dat het riool bezit is van de eigenaar van de grond en dat de eigenaar/VvE/woningcorporatie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het riool. Wij hebben een overzicht van alle rioolleidingen van de gemeente. Als u twijfelt of het riool in uw tuin particulier of gemeentelijk is, kunt u mailen naar gemeente@gouda.nl.
Hoe lang duurt het om de rioolhuisaansluiting om te bouwen?Dit duurt maximaal 1 dag.
Wat kost het om een woning om te bouwen?Dit ligt aan de situatie. De ombouw kost tussen € 1.000,- en € 5.000,-. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal aansluitpunten en de bereikbaarheid hiervan.
Is het nog mogelijk aan te sluiten op het riool aan de voorkant als ik funderingsherstel heb gehad?Als er funderingsherstel is uitgevoerd, is de kruipruimte meestal niet bereikbaar. In sommige gevallen kan de rioolaansluiting via de kruipruimte van de buren naar voren. Hier is wel toestemming voor nodig van de buren.
Hoe gaan jullie met de rioolaansluiting door de funderingsbalk heen?We proberen eerst altijd boven of onder de funderingsbalk te gaan. Als dit niet lukt, beoordelen we hoe stevig de constructie van de woning is en maken we de boring zo hoog mogelijk. Hierdoor is het effect op de constructie van de woning zo klein mogelijk.
Hoe zit het met het riool bij het pleintje Cornelis Ketelstraat?In de Cornelis Ketelstraat ligt op dit moment geen riool. Tijdens de werkzaamheden leggen we een nieuw riool aan tussen de Noothoven van Goorstraat en de Van Persijnstraat. De woningen tussen de Van Persijnstraat en de Karnemelksloot kunnen we niet ombouwen. Voor deze woningen veranderen we de rioolaansluiting niet.
De gemeente heeft eerder gezegd dat er in de A.G. de Vrijestraat niet zoveel ingrijpende rioolwerkzaamheden zullen plaatsvinden vanwege het aanbrengen van een kous. Klopt dat?Dit klopt. Het riool in de A.G. de Vrijestraat gaan we relinen. Dat betekent dat we een kunststof kous in de rioolbuis aanbrengen. Hiervoor hoeven we het riool niet te vervangen. We moeten wel graven om de huisaansluitingen opnieuw aan te sluiten.

Ook gaan we een nieuw regenwaterriool aanleggen. Hiervoor moeten we in de weg graven.
Is het riool in de A.G. de Vrijestraat een gemeentelijk riool aan de achterkant?Dit is een particulier riool in het achterpad.
Kunnen jullie het vuilwaterriool en het regenwaterriool niet onder elkaar aanleggen?Nee, dit kan niet vanwege beheer en hoogteligging. Wel is het mogelijk om het regenwaterriool en de drainageleiding te combineren in een DIT-riool (drainage-infiltratieriool). We onderzoeken nog of we dit in dit gebied kunnen doen.
Waarom leggen jullie het riool niet onderheid aan?Het nieuwe riool leggen we aan zonder fundering. Het zakt dus mee met de weg. Door zetting (de grond wordt samengedrukt door zwaar gewicht op de grond) ontstaat bij onderheide riolen snel een ‘bult’ in de weg. Het kost veel onderhoud om dit tegen te gaan.
Wat doen jullie om zetting tegen te gaan?Helaas kunnen we zetting in een stad als Gouda niet helemaal voorkomen. We hogen hier relatief weinig op en we verwachten dat de zetting minder dan 1 centimeter per jaar is. Kosten voor maatregelen om minder zetting te krijgen wegen hier niet op tegen de resultaten die we hiermee bereiken.
Hoe kan ik me opgeven voor een rioolaansluiting aan de voorkant?U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.
Sluiten jullie de dakgoten aan op het riool? Kan het riool dat aan?De dakgoten aan de voorkant van woningen pakken we op en sluiten we aan op het nieuwe regenwaterriool. We gaan over op een gescheiden stelsel, waardoor het regenwater niet in het vuilwaterriool gaat.
Zakt het grondwater mee met de grond? Kunnen we dat mee laten zakken?De grondwaterstand is een vast peil dat wordt aangewezen door het Hoogheemraadschap. Dit is belangrijk voor woningen met houten paalfunderingen. De grondwaterstand zakt niet mee met het maaiveld.
Wat zijn de kosten voor het aansluiten van de dakgoten?De dakgoten aan de voorkant van woningen sluiten wij aan op het nieuwe regenwaterriool. Dit kost niets de bewoners niets. Dakgoten aan de achterkant van de woningen blijven zoals het nu is en worden dus niet aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.
In de Crabethstraat en de Graaf Florisweg zijn woningen verzakt tijdens rioolwerkzaamheden in de straat. Kunnen we zoiets ook hier verwachten?Het is nooit 100% zeker dat er geen schades ontstaan aan woningen. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle risico’s op schades door onze werkzaamheden zo klein mogelijk zijn. Voordat we met de werkzaamheden beginnen, informeren we alle bewoners uitgebreid over alle maatregelen.

Verkeerscirculatie

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over de verkeerscirculatie.

VraagAntwoord
Waarom maken jullie extra 1-richtingsverkeer in de Zuidelijke Burgvlietkade/Karnemelksloot?Het extra 1-richtingsverkeer is onderdeel van het wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem. De Kadenbuurt is hier een onderdeel van. De gemeente heeft dit plan gemaakt om de verkeerscirculatie van de wijk te verbeteren.
Kan het nieuwe 1-richtingsverkeer in de Zuidelijke Burgvlietkade/Karnemelksloot omgedraaid worden?We gaan deze mogelijkheid bekijken en komen hier op terug.
Er komen veel vrachtwagens die sommige bochten in de wijk slecht kunnen maken. Hoe gaan jullie hiermee om?Bij het nieuwe ontwerp zorgen we ervoor dat de bochten goed te maken zijn voor onder andere nood- en hulpdiensten en de vuilniswagen.
De wijk is slecht bereikbaar. Kan er een extra tunnel komen onder het spoor voor auto’s, bussen, motoren en vrachtwagens?Dit hoort helaas niet bij dit project. Er zijn verder ook geen plannen om een extra tunnel onder het spoor te maken.
Is het wijkmobiliteitsplan gemaakt op basis van het verkeer zoals het nu is? Er zijn verkeerstellingen gedaan, maar dit was in de vakantie, toen de school dicht was.Voor het wijkmobiliteitsplan hebben we inderdaad verkeerstellingen gedaan, van 10 tot en met 23 februari 2019. Dat was voor de voorjaarsvakantie.
In het middendeel van de Cornelis Ketelstraat wordt vaak gefietst terwijl dit niet mag. De fietsers zien de borden niet of willen de borden niet zien. ’s Avonds is het mogelijk om hier auto’s te parkeren waardoor de straat niet afgesloten kan worden en er ook geen fysieke objecten geplaatst kunnen worden. Hoe kan de gemeente dit tegengaan?We gaan dit binnen de gemeente bespreken.

Inrichting boven de grond

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over de inrichting boven de grond.

VraagAntwoord
Nu is er in de Cornelis Ketelstraat gekozen voor riool aan 1 kant van de straat en groen aan de andere kant. Kunnen jullie het riool in het midden van de straat aanleggen zodat er aan beide kanten groen kan komen?We gaan dit onderzoeken.
In de Tweede Hieronymus van Alphenstraat tussen de A.G. de Vrijestraat en de Zuidelijke Burgvlietkade is aan de zuidkant groen ingetekend. Loopt de stoep hier niet door? Dit is namelijk niet handig omdat de kinderen hier een rondje lopen.In het ontwerp is dat nu inderdaad zo. We passen dit aan in het nieuwe ontwerp.
Verdwijnen er bomen langs de singel?De bomen langs de Zuidelijke Burgvlietkade blijven staan. Wel kijken we hoe we ervoor kunne zorgen dat er zo min mogelijk wortelopdruk in deze straten is. Er is op dit moment ook een ander project bezig, voor de vervanging van de walmuren langs de Karnemelksloot. Vanuit dit project wordt nog een onderzoek gedaan of de bomen kunnen blijven staan.
Blijft de ‘hondenuitlaatplaats’ langs het spoor? Mensen ruimen hier de hondenpoep niet op.We willen een wandelpad in het groen maken. Maar deze grond is van ProRail, daarom weten we nog niet of we hier toestemming voor krijgen.
Blijven de bomen tegenover het appartementencomplex?Ja. deze bomen blijven staan.
Hoe gaan we om met afvalscheiding? Komen hier voorzieningen voor? Vooral het scheiden van plastic afval gaat nu niet soepel.We gaan dit binnen de gemeente bespreken.