Parkeerplan

In het Bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door!’ 2022-2026 staat de zin: ‘We kijken opnieuw naar het Parkeerplan vanwege onze plannen voor een duurzame stad, de autoluwe binnenstad en omdat we weinig ruimte in onze stad hebben.’ Het nieuwe Parkeerplan (we noemen dit ook wel Omgevingsprogramma Parkeren) moet hier invulling aangeven.

Waar is het?

Het Parkeerplan geldt voor de gehele stad.

Wat zijn de werkzaamheden?

In het plan stellen we regels op voor parkeren bij verschillende nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in de stad. Daarnaast biedt het een kader voor de uitbreiding en invoering van gereguleerd parkeren in de verschillende wijken in de stad. Gereguleerd parkeren betekent dat de gemeente maatregelen neemt in wijken waar bewoners problemen hebben om een parkeerplek te vinden. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de invoering van parkeervergunningen en betaald parkeren. Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat bewoners weer makkelijker een parkeerplek kunnen vinden in hun wijk. Of we in uw wijk betaald parkeren invoeren, staat in de wijkmobiliteitsplannen (zoals voor de wijken Korte Akkeren en Kort Haarlem).

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 29 januari heeft de gemeenteraad de Startnotitie opzet Parkeerbeleidsplan Gouda 2024 behandeld en wensen en bedenkingen meegegeven voor de uitwerking. In maart en april hebben we informatieavonden georganiseerd in Korte Akkeren en Kort Haarlem om de invoering van gereguleerd parkeren in 2025 te bespreken.  

Hoe kan ik meedenken?

In de Startnotitie staat hoe inwoners kunnen meedenken. We hebben een groep met mensen uit verschillende organisaties uit Gouda samengesteld en vragen hen regelmatig om hun mening. Alle inwoners en ondernemers uit Gouda kunnen tussen 24 april en 15 mei een vragenlijst invullen en zaken die zij belangrijk vinden meegeven aan de gemeente. We stellen een ontwerp-parkeerplan op waarop iedereen een zienswijze kan indienen. Deze zienswijzen nemen het college en de gemeenteraad mee als zij een besluit nemen.

Wat is de planning?

24 april tot en met 15 mei: vragenlijst inrichting ruimte en parkeren

Juni: ontwerp-parkeerplan en zienswijzeprocedure

23 oktober: raadsbesluit parkeerplan (omgevingsprogramma parkeren)

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel ons dan via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.