Vragen inloopavond Ronsseweg

Op 27 maart 2024 organiseerde de gemeente een inloopavond in het Huis van de Stad. Tijdens deze inloopavond is verteld wat er aan de Ronsseweg oost gaat gebeuren. Dit verandert er aan de inrichting van de Ronsseweg oost:

  • De Ronsseweg wordt eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen.
  • We vervangen haaksparkeren grotendeels door langsparkeervakken.
  • We maken laad- en losplaatsen voor bezorgbussen en vrachtwagens.
  • Er ontstaat meer ruimte voor groene plantvakken en bomen.
  • We hogen het projectgebied op.

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden die tijdens de inloopavond gesteld zijn.

Algemeen

Hieronder leest u de algemene vragen over dit project.

Op 5 juli 2022 was de eerste bewonersavond voor de Ronsseweg. Er zijn zowel positieve punten gegeven als verbeteringen en suggesties. Hieronder leest u de opmerkingen en wat er mee gedaan is.

In het ontwerp van 2022 werd een voorstel gedaan voor eenrichtingsverkeer op de Ronsseweg van oost (ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis) naar west (ter hoogte van de kruising met de Büchnerweg). Er werd diverse keren gevraagd of dit de beste optie is betreft de rijrichting. Na de inloopavond is er verkeerskundig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de rijrichting(en). De uitkomst is verwerkt in het ontwerp dat is gepresenteerd op 27 maart 2024 met eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer van west naar oost.

In het ontwerp van 2022 was in een aantal varianten de groene ruimte tussen de woontorens (privé grond) meegenomen om te betrekken bij het openbaar gebied. Op de bewonersavond bleek dit niet wenselijk en viel deze variant af.

In 2022 kwamen er veel reacties op het aantal parkeerplekken voor bewoners. De parkeerdruk wordt als hoog ervaren. Voor heel Gouda wordt er momenteel parkeerbeleid gevormd. Dit wordt in de aankomende jaren uitgerold. Dit wordt niet per project geregeld. Naar aanleiding van de inloopavond van 27 maart 2024 wordt er op aanvullende momenten gekeken naar de parkeerdruk.

Gouda heeft zich voorgenomen om een leefbare en gezonde leefomgeving te verzorgen.. Dit brengt keuzes met zich mee in de openbare ruimte. Daarom heeft Gouda in 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hier staan de Goudse waarden, opgaven en keuzes opgenomen die bijdragen aan hoe we willen dat Gouda er in de toekomst uit ziet.

Na suggesties van bewoners uit 2022, zijn er laad- en losplaatsen ingetekend in het ontwerp van 27 maart 2024. Deze bieden overdag plek aan onder andere pakketbezorgers en leveranciers. Buiten de laad- en lostijden bieden de daarvoor bestempelde plekken ruimte aan omwonenden om te parkeren.   

Tevens werd door veel omwonenden aangegeven dat er vaak bijna-ongelukken gebeuren tijdens het inparkeren of het uitrijden. Naast het aantal parkeerplaatsen speelt de verkeersveiligheid – en overzichtelijkheid hier een belangrijke rol. Bij eenrichtingsverkeer en langsparkeren is de situatie overzichtelijker voor weggebruikers.

Het creëren van een veilige looproute langs de parkeergarage is in 2022 ook meerdere malen gehoord. Voetgangers hebben (naast de loopbrug) momenteel geen aantrekkelijke route richting het ziekenhuis. Hierbij snijden veel voetgangers af over het parkeerterrein ter hoogte van de in- en uitgang van de ondergrondse parkeergarage aan de zuidkant. In het nieuw gepresenteerde ontwerp van 2024 is hier extra aandacht voor. Door het aanleggen van groen bij de ingang van de garage zullen voetgangers hier niet meer afsnijden over het parkeerterrein. Er is een voldoende breed voetpad langs het parkeerterrein ingetekend, zodat voetgangers veilig langs het parkeerterrein kunnen lopen.

De Ronsseweg is erg verzakt. Op sommige plekken is dit meer dan op andere plekken. De ophoging in het projectgebied is op de rijbaan gemiddeld 40 centimeter.  

In Gouda worden regelmatig ophoogwerkzaamheden uitgevoerd. We zorgen hierbij altijd dat de opgehoogde delen geleidelijk aansluiten op de bestaande situatie. Het kan nodig zijn om uw eigen tuin/ grondgebied op te hogen om er voor te zorgen dat uw grond bereikbaar blijft.

Op dit moment werken we aan een gedetailleerdere uitwerking van het ontwerp. Dit vormt de basis voor de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Er kunnen altijd omstandigheden ontstaan die het proces vertragen. De verwachting is dat de uitvoering in 2025 start.  

Alle omwonenden en bedrijven krijgen ruim op tijd een brief over de start van de werkzaamheden. Dit in verband met bereikbaarheid en het informeren van bijvoorbeeld uw klanten.

Zodra het ontwerp technisch uitgewerkt is, wordt er een geschikte aannemer geselecteerd. De aannemer moet een werkplan indienen. Dit plan gaat onder andere over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens het project. Bij het kiezen van een aannemer wordt hier kritisch naar gekeken. Ook binnen de gemeente kijkt de bereikbaarheidscoördinator mee om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen. We streven naar zo min mogelijk hinder en proberen de bereikbaarheid zoveel mogelijk te handhaven. Echter, zal dat in sommige fases van de werkzaamheden niet altijd kunnen. U ervaart dan hinder van de werkzaamheden.

In 2022 is het schetsontwerp van de Ronsseweg gepresenteerd. Bewoners en stakeholders konden hun feedback geven op het ontwerp. Na de inloopavond is er verkeerskundig- en parkeeronderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is het ontwerp verder gebracht. Op 27 maart 2024 vond de tweede inloopavond plaats. Tijdens deze avond is er voor een tweede keer feedback opgehaald op het ontwerp. De reacties zijn verzameld en worden waar mogelijk meegenomen in het verdere ontwerp. Na de inloopavond in maart 2024 wordt er een uitvoeringsontwerp gemaakt. Dit ontwerp gebruikt de aannemer om het werk uit te voeren.

Verkeer

Hieronder leest u de vragen over het thema verkeer.

In het ontwerp van 2022 werd een voorstel gedaan voor eenrichtingsverkeer op de Ronsseweg van oost (ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis) naar west (ter hoogte van de kruising met de Büchnerweg). Naar aanleiding van de reacties op de inloopavond (in 2022) is er in 2023 verkeerskundig onderzoek gedaan naar acht verschillende varianten van mogelijke rijrichting(en). Er zijn per variant voor- en nadelen gewogen. Het huidige plan (eenrichting, tegen de klok in) is de voorkeursvariant gebleken, waarbij onderzocht is dat de kruisingen met de Bleulandweg het verkeersaanbod (ook nog in 2040) goed kunnen verwerken zonder de Bleulandweg te hoeven aanpassen.

Deze variant is verwerkt in het ontwerp dat is gepresenteerd op 27 maart 2024: eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer van west naar oost. Het invoeren van eenrichtingsverkeer heeft als voordelen (1) ruimte creëren voor lopen, fietsen, groen en verblijven, (2) een rustiger verkeersbeeld, (3) minder zoekbewegingen van het autoverkeer, (4) minder stagnatie op de Bleulandweg en (5) voornamelijk positieve feedback vanuit de bewoners tijdens de inloopavond op 5 juli 2022.

Bijkomend voordeel is dat er geen verkeer van de Bleulandweg naar de Ronsseweg oost mag rijden. Dit maakt de verkeerssituatie op de kruising ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis overzichtelijker.

Een kaart van de Ronsseweg met daarop in rood de rijrichting. Verkeer van de Bleulandweg ter hoogte van de Büchnerweg kan de Ronsseweg op gaan. De uitrit van de Ronsseweg is ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis.

Het creëren van een veilige looproute langs de parkeergarage is in 2022 meerdere malen gehoord. In de huidige situatie snijden veel voetgangers de weg af over het parkeerterrein ter hoogte van de in- en uitgang van de ondergrondse parkeergarage aan de zuidkant (Ronsseveste). In het nieuw gepresenteerde ontwerp van 2024 is hier extra aandacht aan besteed. Door het aanleggen van groen bij de ingang van de garage kunnen voetgangers hier niet meer afsnijden over het parkeerterrein. Er is een voldoende breed voetpad langs het parkeerterrein ingetekend, zodat voetgangers veilig langs het parkeerterrein kunnen lopen.

De nieuwe breedte van de Ronsseweg oost voldoet aan de regels van gemotoriseerd eenrichtingsverkeer (CROW). Grote voertuigen en hulpdiensten kunnen over de weg. De rijbaan is in het ontwerp 4,4 meter breed. De minimale breedte van een dergelijke weg is 3,85 meter. Op deze wijze kunnen een ‘fiets- auto – fiets’ op de weg naast elkaar rijden. Het ontwerp is getoetst bij de verschillende hulpdiensten. Er is voor automobilisten ruimte langs de kant van de weg om aan de kant te gaan, zodat de hulpdiensten er langs kunnen.

Er worden speciale laad- en losplekken aangewezen aan de Ronsseweg. Zij kunnen hierdoor dichtbij de ingangen laden en lossen. Hierdoor belemmeren de busjes en vrachtauto’s de weg niet. Deze suggestie is verwerkt in het ontwerp na de inloopavond van 5 juli 2022. De Ronsseweg is een gebied waar niet geparkeerd mag worden op de weg, alleen binnen de parkeervakken. Dit wordt ook met bebording aangegeven.

In een 30 kilometer per uur gebied zijn de verkeersstromen op kruispunten gelijkwaardig aan elkaar. Dit houdt in dat verkeer van rechts voorrang heeft. Dit is in de bestaande situatie het geval, en dit zal in de nieuwe situatie ook zo zijn. Het plateau op de kruising wordt wat vergroot ten opzichte van de huidige situatie, waardoor weggebruikers eerder geattendeerd worden op de kruising en de snelheid naar beneden gaat.

De snelheid op de Ronsseweg is 30 km/u. In het nieuwe ontwerp blijft dit het geval. Het versmallen van de weg voor eenrichtingsverkeer draagt bij aan een optische versmalling wat er voor zorgt dat de snelheid naar beneden gaat. Daarnaast ligt er in het projectgebied een plateau ter hoogte van het Hazepad, twee drempels (tussen Ronsseveste-Ronsseburght en Ronsseburght en Ronssetoren) en een uitritconstructie bij de kruising met de Bleulandweg (ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis).

Op de Ronsseweg mag maximaal 30 km/u gereden worden. De weg wordt gebruikt als woonstraat en heet volgens het CROW een ‘erftoegangsweg binnen de bebouwde kom’. Weggebruikers delen hierbij de rijbaan. Er worden geen aparte fietsstroken toegepast.

Het streven is dat in heel Gouda de trottoirs voldoende breed en toegankelijk zijn. Dat betekent dat ook het trottoir aan de voorzijde van de woontorens aan de Ronsseweg hieraan moet voldoen. De Ronsseweg oost biedt daarbij een route voor het bereiken van het ziekenhuis, station, de woontorens en zorginstellingen.

Het trottoir is breed, omdat er rekening wordt gehouden met geparkeerde fietsen en voldoende ruimte voor voetgangers. Daarbij willen we voldoende afstand tussen de bomen in de groenvakken en de woontorens.

De Ronsseweg wordt gebruikt door verschillende verkeersdeelnemers. Scholieren zijn daar onderdeel van. Het feit is -en dit speelt niet enkel voor de Ronsseweg maar voor heel Nederland- dat jonge fietsers zich meestal wel aan de verkeersregels houden, maar minder ervaren zijn en relatief vaker risicogedrag vertonen.  Ze zien minder snel de gevaren. Aanpassingen in de fysieke omgeving hebben hier maar beperkt invloed op. De Ronsseweg oost krijgt de ideale breedte, en de kruising met het Hazepad wordt iets ruimer (en daardoor veiliger) ingericht.

In 2021 is het Verkeercirculatieplan (VCP) vastgesteld door de Raad. Hierin staat onder andere dat er in Gouda meer ruimte voor voetgangers en fietsers komt, betere leefbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn een aantal locaties door heel Gouda aangewezen waar de aankomende jaren wijzigingen worden doorgevoerd in de verkeerssituatie. De Bleulandweg staat in het VCP in de tweede tranche (2028-2032) op de planning (zie blz. 60 in het VCP). De ophoging van de Ronsseweg is voor die tijd nodig.

Er wordt onderzocht of er met een relatief kleine aanpassing een verbetering te behalen valt voor fietsers bij de oversteek op de Bleulandweg (ter hoogte van de ingang van het ziekenhuis). In een verdere fase van het project wordt u hier verder over geïnformeerd.

Zoals in de vorige vraag is uitgelegd, wordt de Bleulandweg in de toekomst anders ingericht. De Bleulandweg is de doorgaande weg. Het aanleggen van verkeerslichten is een ingrijpende en kostbare aanpassing. In het verlengde van de Bleulandweg zijn al veel verkeerslichten aanwezig. Er worden om deze redenen geen verkeerslichten aangebracht op deze kruising. Het verkeer van de Ronsseweg moet invoegen op de doorgaande weg, de Bleulandweg. Het wordt op deze kruising in de nieuwe situatie niet drukker. Alle auto’s op de Ronsseweg rijden nu ook aan deze zijde de wijk uit.

Het westelijke kruispunt (ter hoogte van de Büchnerweg) is in het ontwerp niet meegenomen omdat dit gedeelte niet opgehoogd hoeft te worden. Daarnaast is de Ronsseweg west in de huidige situatie al een eenrichtingsweg. Zowel vanaf de westelijke rijrichting (de kruising met de Büchnerweg) als de oostelijke rijrichting vanaf de Bleulandweg (vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis gezien) is het mogelijk om de Ronsseweg west in te rijden.

Tijdens de inloopavond hebben bewoners aangegeven dat het lastig is om het westelijk kruispunt in te rijden en dat de Ronsseweg aan de westzijde smal is De gemeente bekijkt of het verkeerstechnisch nodig en mogelijk is, om hier met een kleine ingreep een verbetering aan te brengen.

Er wordt vooralsnog geen extra toezicht voorzien. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, kan het toezicht aangescherpt worden.

Er wordt geen apart fietspad aangelegd achter de torens aan de Burgemeester Jamessingel. Op de Ronsseweg mag maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. De weg wordt gebruikt als woonstraat en heet volgens het CROW een ‘erftoegangsweg binnen de bebouwde kom’. Weggebruikers delen hierbij de rijbaan.

Dit wordt binnenkort verder besproken en eventueel uitgewerkt. 

Parkeren

Hieronder leest u de vragen over het thema parkeren.

De Ronsseweg ervaart veel hittestress, de temperatuur ligt een stuk hoger dan de omliggende omgeving.  Door het planten van extra bomen en groen draagt het bij aan het verkoelen van de versteende omgeving. De bomen creëren schaduw voor voetgangers en fietsers op de Ronsseweg. Ook draagt het bij aan de biodiversiteit in het gebied. Vergroening, het creëren van een prettige leefomgeving en verkeersveiligheid spelen een belangrijke rol bij de herinrichting van de Ronsseweg. Er moeten keuzes gemaakt worden in de beschikbare ruimte. De verschillende waarden, opgaven en keuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie die is vastgesteld door de Raad in 2021. Dit heeft geleid tot het ontwerp van de Ronsseweg met eenrichtingsverkeer met langsparkeren. Er zijn minder parkeerplaatsen in het nieuwe ontwerp.

Door het herinrichten van de openbare ruimte verdwijnt er een aantal parkeerplaatsen aan voornamelijk de oostzijde van de Ronsseweg. Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om 18 parkeerplekken (exclusief mindervalide parkeerplaatsen) die verdwijnen. Er komen langsparkeervakken in plaats van haaksparkeren. Er worden daarnaast speciale laad- en losplekken aangewezen op de Ronsseweg waarbij het buiten de laad- en lostijden plek biedt aan andere voertuigen.

Tijdens de inloopavond van 27 maart 2024 gaf een aantal bewoners aan dat ze zich niet herkennen in de parkeerdrukcijfers. Er zijn suggesties gedaan om op andere tijden de parkeeraantallen te tellen om een diverser beeld te krijgen. De gemeente voert naar aanleiding hiervan nog een aantal extra tellingen uit. Daarna wordt gekeken welke vervolgacties eventueel nodig zijn.  

Gouda breed wordt er op dit moment parkeerbeleid opgesteld dat goedgekeurd moet worden door de Gemeenteraad. Het instellen van parkeerbeleid wordt niet per project geregeld. Op de inloopavond van 27 maart 2024 hebben we verschillende ideeën binnen gekregen van bewoners en stakeholders. Deze input wordt bewaard, en meegenomen in de toekomstige afwegingen met betrekking tot parkeerbeleid in de wijk (lees: na vaststelling gemeente breed parkeerbeleid).

De invulling van parkeren wordt per ontwikkellocatie in de Spoorzone ingevuld. In eerste aanleg moet het parkeren op eigen kavel worden opgelost. De Spoorzone ontwikkelen we echter voor de lange termijn, waarin elektrische (deel)mobiliteit/alternatieve vervoerswijzen een grotere rol krijgen. In het Ontwikkelperspectief beschrijven we onze visie op mobiliteit in de Spoorzone. We zetten in op deelautogebruik en willen bewoners verleiden om vooral gebruik te maken van fiets en trein. Vanwege de ligging dichtbij het station wordt gewerkt met lagere parkeernormen, zoals door de Raad is vastgesteld.

De gemeente is in gesprek gegaan met het ziekenhuis over de verwijzing naar de ziekenhuis parkeerplaatsen. In verband met bouwwerkzaamheden, is het ziekenhuis nog niet akkoord gegaan met aangepaste aanduiding. De gemeente gaat binnenkort nogmaals in gesprek met het ziekenhuis.

In de huidige situatie zijn er weinig fiets- en scooter parkeerplekken bij de zuidelijke woontoren de Ronsseveste. Dit leidt tot overlast op het trottoir. In het ontwerp zijn fiets- en scooter parkeerplekken voorzien.

Bewoners van de Ronsseburght parkeren deels hun fietsen inpandig. In de huidige situatie moeten ze een stuk via het trottoir om op de rijbaan te komen. Dit komt door een lange rij haaks parkerende auto’s. In het ontwerp van 27 maart 2024 zijn langs parkeervakken ingetekend. Vanwege optimaal gebruik voor de langs parkeervakken is het niet mogelijk om direct voor de uitgang van de inpandige fietsenstalling een doorsteek naar de weg te maken. Echter, de afstand van de fietsenstalling naar de weg is een stuk korter dan in de huidige situatie.  

Nee, Gouda is momenteel de lange termijn (beheer) effecten nog aan het onderzoeken van dergelijke parkeerplaatsen.

Groen

Hieronder leest u de vragen over het thema groen.

Een gespecialiseerd bureau heeft de bestaande bomen onderzocht. Het bureau beoordeelt of de bomen gezond zijn en of ze het project, inclusief ophoging, overleven. Bij goede gezondheid en overlevingskans, wil de gemeente de bomen behouden. In het geval van de Ronsseweg zijn bijna alle bomen in het projectgebied in te passen in het nieuwe ontwerp.

Een gespecialiseerd bureau heeft de bestaande bomen onderzocht. De grote boom (Plataan) ter hoogte van de slagboom van de parkeergarage VvE Riddervelden ervaart waarschijnlijk beperkte impact van de werkzaamheden.

Er worden in het gebied extra bomen geplaatst vanwege de vergroeningsopgave.

De soort is nog niet bekend. De gemeente zal bomen kiezen die goed passen en goed kunnen leven in deze omgeving.

De groenbeheerder stelt een aantal soorten planten en bomen voor die passen bij de locatie en goed te onderhouden zijn. Belangrijk is dat de planten en bomen passen bij de omgeving, ondergrond en biodiversiteit.

De groene tuinen tussen de woontorens aan de Ronsseweg zijn privéterrein. De aanleg en het onderhoud van deze groenvakken wordt geregeld via de vereniging van eigenaren.