Vragen inloopavond ophoging en herinrichting Bodegraafsestraatweg

Hieronder vindt u u de gestelde vragen en antwoorden, die tijdens de inloopavond over de schetsontwerpen van de Bodegraafsestraatweg en Breevaarthoek gesteld zijn. De inloopavond was op 30 mei 2023. Ingezonden e-mails en documenten tot en met 9 juni 2023 zijn ook behandeld.

Het Openbaar Ministerie en politie besluiten waar flitspalen komen. Het toepassen van flitsers en/of camera’s wordt niet besloten door de gemeente. In de huidige ontwerpen is geen flitser opgenomen. De gemeente kan wel locaties voordragen. Dit is tot 2 keer toe gedaan voor de Bodegraafsestraatweg, maar de politie wilde het niet voorleggen aan het Openbaar Ministerie vanwege het feit dat er te weinig snelheid gerelateerde incidenten zijn. In de huidige ontwerpen is dus geen flitser opgenomen. Als later na herinrichting blijkt dat er nog steeds te hard wordt gereden en de gemeente hier werk van heeft gemaakt om dit aan te pakken, doet de gemeente een nieuwe aanvraag.

De gemeente gaat de mogelijkheden op de Bodegraafsestraatweg onderzoeken om voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen. Bij een positief advies van het verkeerskundig ingenieursbureau zullen er 1 of meerdere oversteekplaatsen gemaakt worden op daarvoor geschikte plaatsen. Dingen om op te letten zijn voldoende afstand tot de bochten en voldoende breedte om een middeneiland tussen de rijbanen te maken.

Stil asfalt (ZOAB) kan snel slijten. Daarom past de gemeente stil asfalt voornamelijk toe op lange, rechte wegen zonder bochten. In dit project hebben we ook te maken met korte draaicirkels tijdens in- en uitrijden van de opritten. Bij stil asfalt raakt de fijne toplaag door het gebruik  beschadigd, waardoor de toplaag ruwer wordt en er meer contactgeluid is. Er wordt gekozen voor de meest optimale (en stille) variant voor de Bodegraafsestraatweg, maar niet voor ZOAB.

Een molgoot is een licht verdiepte gedeelte aan de rand van de weg zodat het water goed afgevoerd kan worden. Een voorbeeld is te zien aan de Zoutmansweg te Reeuwijk. De molgoot zorgt ook voor een visuele versmalling, zeker indien deze in een andere kleur wordt uitgevoerd.

De foto toont een molgoot. Dat is een goot tussen de rijweg en het trottoir. De molgoot zorgt ervoor dat hemelwater wordt afgevoerd en maakt de weg optisch smaller

Het hele traject langs de Bodegraafsestraatweg is ingemeten. Het ontwerpbureau gaat beoordelen of er voldoende ruimte beschikbaar is. Er moet namelijk ook voldoende ruimte voor groen en water te blijven.

Voor een goede afwatering en aansluiting raadt de gemeente aan om de tuinen ook op te hogen. Bewoners zijn verantwoordelijk voor het ophogen van de eigen tuin. De aannemer haalt tijdens het project wel de tuin op, 1 meter in de diepte vanaf de openbare weg. De plantsoenen op gemeentegrond neemt de gemeente zelf voor haar rekening

Nee. De Bodegraafsestraatweg is onderdeel van een regionaal netwerk van landbouwvoertuigen, waar regionale afspraken over gemaakt zijn. Dit onderdeel eruit halen zorgt ervoor dat landbouwverkeer niet meer op een bestemming kan komen.

Brommers en scooters met een blauw kenteken zijn wettelijk verplicht om op het fietspad te rijden in verband met de maximale snelheid. Brommers en scooters met een geel kenteken rijden, nu en in de toekomst, op de rijbaan.

Het hek is geen eigendom van gemeente Gouda. Als u een opening in het hek wilt, dan moet u dat overleggen met de eigenaar van het hek, waarschijnlijk is dat de VvE van de Doggersbanklaan.

Wij vragen in het nieuwe wegontwerp meer aandacht voor de verkeerslichten. In het ontwerp is het verkeerslicht aanwezig op een verkeersplateau, waarvan ook een remmende werking uitgaat.  

Dit deel van de weg is geen onderdeel van het project en krijgt geen herindeling. De tussenliggende vlakken zijn bedoeld om auto’s in- en uit te kunnen laten voegen. Wel hebben wij begrepen dat de witte vlakken soms ook overreden worden. Met de wegbeheerder bespreken we of en hoe we dit kunnen voorkomen.

Dit gaan we onderzoeken. Het doel blijft een goede balans tussen groen en parkeren: Beleidsmatig moeten we de extra verharding van het bredere fietspad compenseren met aanleg van groen.

De vragen hieronder zijn schriftelijk ingediend:

De mogelijkheid om een vrij trottoir aan te leggen gaan we onderzoeken. Aan beide kanten van de weg is niet mogelijk in verband met de beschikbare ruimte.

De gemeente wil de parkeervlakken en het trottoir duidelijker van elkaar scheiden dan in de huidige situatie.

Een deel van de bewoners geeft aan geen parkeervakken voor hun deur te wensen, terwijl een ander deel dat juist wel wenst. De gemeente probeert in het vervolgproces beide wensen toe te passen door de parkeerstroken op specifieke plekken over de Bodegraafsestraatweg te behouden. De mogelijkheden worden op een later moment gepubliceerd.

De verkeersprojecten in Gouda worden uitgevoerd volgens het Verkeerscirculatieplan (VCP), dat in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft destijds besloten geen verbindingsweg aan te leggen. Het doel van het project Bodegraafsestraatweg is daarmee beperkt tot het ophogen en opnieuw inrichten van de weg. De nieuwe inrichting moet zorgen voor het terugdringen van de snelheid op deze weg.

Het Olympiaverkeersplein valt buiten het projectgebied van dit project.

In het Verkeerscirculatieplan (VCP) dat door de gemeenteraad in 2021 is vastgesteld, staat dat de Bodegraafsestraatweg nu nog niet geschikt is voor een 30 km/uur zone vanwege de functie en het aantal vervoersbewegingen van 15.000 per etmaal. Met een nieuwe inrichting van de Bodegraafsestraatweg willen we de snelheid terugbrengen, door de weg meer het karakter van een woonstraat mee te geven.

De beschikbare ruimte (tussen tuinen, bomen, fietspad, Breevaart) laat het niet toe om de Bodegraafsestraatweg tot een meanderende weg om te bouwen. We gaan de Bodegraafsestraatweg wel herinrichten inclusief meerdere snelheid beperkende maatregelen. Zoals plateau’s, midden geleider (verhoogde weggedeelte tussen de twee rijbanen) en eventueel oversteekplaatsen (afhankelijk van het verkeerstechnische advies, zie eerdere vragen).

1 van de uitgangspunten van dit project is om de huidige bomen te behouden waar mogelijk.
De gemeente zal toch kijken of een meer speelse indeling mogelijk is in het volgende ontwerpfase.

Het bestaande groen behouden we zoveel mogelijk. We gaan extra groen aanplanten. Voor een natuurlijke oever is geen ruimte omdat er een flauw aflopend talud voor nodig is.

Met het verkeerscirculatieplan is er een langetermijnvisie ontwikkeld voor verkeer in en rondom Gouda, met als doel om juist deze “Krimpenerwaardstroom” tegen te gaan. Het is een totaalvisie waarbij vele uitvoeringsmaatregelen elkaar beïnvloeden. Het project Bodegraafsestraatweg op zichzelf is geen middel om verkeersstromen te wijzigen.

Versmallingen zijn in het huidige ontwerp niet voorzien. Kruislings geplaatste plantenbakken (zoals in Reeuwijk) zijn niet voorzien vanwege de snelheid van 50 km/u en beperkte uitwijkmogelijkheid. De Reeuwijkse Raadhuisweg is een 30 km/u weg. Het aantal voertuigbewegingen is daar lager.

De voorgestelde verhoogde rijbaanscheiding behoort samen met de visuele versmalling met midden geleider tot de mogelijke oplossing voor te hoge snelheden.

Zie ook de beantwoording hierboven. Waar voldoende ruimte beschikbaar is wordt trottoir toegepast.

Dit punt bespreken we met de beheerder van de verkeerslichten. Aandachtspunt is dat we willen voorkomen dat de opstelstroken vol lopen en zo voor hinder zorgt voor verkeer in overige richtingen.

De huidige dubbele markering zorgt niet voor een visuele versmalling. Vandaar dat dit zal worden aangepast op de Bodegraafsestraatweg.

Zoutmanstraat

Hieronder zijn de vragen over de Zoutmansweg opgesomd. Deze zijn beantwoord door het projectteam van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Helaas is er maar weinig ruimte om het fietspad verder op te schuiven. De steigers worden niet dagelijks intensief gebruikt. Het blijft voor alle weggebruikers nodig om op te letten.

Er zijn geen specifieke plannen voor de aanleg van zebrapad of verkeerslichten hiervoor bij de gemeente. Wij gaan de situatie monitoren. 

Het fietspad wordt breder omdat het onderdeel is van een doorfietsroute tot aan Gouda

In Reeuwijk wordt niet aan de rijbaan gewerkt, alleen aan het fietspad.

Op het gedeelte van Bodegraven Reeuwijk blijft de belijning zoals deze nu is. We passen niets aan de rijbaan aan.

We veranderen niets aan de positie van de gemeentegrensbord.

In de toekomst veranderen we niets aan de manier van onderhouden. Indien u overlast door gebrekkig onderhoud ervaart dan kunt u dit via de gemeente melden.

In Reeuwijk wordt er alleen gewerkt aan het fietspad, niet aan groen en bomen. Alle bomen blijven behouden.

Het bord Gouda / Reeuwijk – Brug blijft op dezelfde plaats. Wij plaatsen geen borden op het fietspad. 

Ter hoogte van huisnummers 88 en 90 kan nog een doorsteek gemaakt worden.

In Reeuwijk wordt alleen gewerkt aan het fietspad, niet aan groen/planten en onderhoud. Het meedenken hierover is niet van toepassing voor gedeelte Reeuwijk.