Vragen informatieavond ophoging Achterwillenseweg

Op 13 november 2023 organiseerde de gemeente een inloopavond in buurtcentrum de Bühne. Tijdens deze inloopavond werd verteld wat er in 2024 en 2025 in Achterwillens gaat gebeuren:

  1. Ophogen en opnieuw inrichten Achterwillenseweg. De weg wordt een fietsstraat.
  2. Ophogen en opnieuw inrichten openbare ruimte Oud Achterwillens fase 4 en 5. Dit betekent het ophogen, vernieuwen en verbeteren van de indeling van de straat.
  3. Vervangen en nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 4 en 5. Stap 1 is het verwijderen van bomen.
  4. Nieuwe aanleg tuinen en planten voor Oud Achterwillens fase 1, 2 en 3. Ontwerp van de nieuwe bomen en andere planten in dit deel van de wijk.

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden die tijdens de inloopavond over de ophoging van de Achterwillenseweg/Dijkgraafslag gesteld zijn.

Verkeer

De Achterwillenseweg is een hoofdfietsroute in Gouda. In het Verkeerscirculatieplan (VCP) is het wensbeeld voor de fiets opgenomen, met hierin de route Achterwillenseweg – Graaf Florisweg – station als hoofdfietsroute (in de regio). In het VCP staat het opnieuw inrichten van de Achterwillenseweg naar een fietsstraat genoemd als project 32 in de tabel (blz. 62 in het VCP). Een fietsstraat is hier een gewenste oplossing omdat er veel fietsers rijden en in verhouding weinig auto’s. Het project is naar voren gehaald, omdat we onderhoud aan de weg moeten uitvoeren.

De gemeente maakt alleen fietsstraten als dit veilig is en als het kan. Om dat te bepalen, zijn er rekenhulpmiddelen en uitgangspunten van CROW. CROW is het centrum voor regels en onderzoek in onder andere verkeerstechniek. De verkeersaantallen zijn op verschillende momenten gemeten via de registratie verkeerslichten, meetlussen op de Achterwillenseweg en tellingen door mensen. De gegevens zijn verzameld in de ochtend- en avondspits. Op basis van de hoeveelheid verkeer bekijkt de gemeente of een fietsstraat mogelijk is en ze die moet maken. Bijvoorbeeld hoe breed de fietsstraat moet zijn. Met alle verzamelde gegevens blijkt de Achterwillenseweg als fietsstraat passend en veilig. In de nieuwe situatie worden de snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers kleiner. Vooral omdat de snelheid van de weg wordt verlaagd van 50 naar 30 km/u. 

Om de voorrang voor fietsers en andere verkeersdeelnemers op de Achterwillenseweg duidelijk te maken wordt de aansluiting met de Isoldestraat uitgevoerd als een uitrit. Deze oplossing helpt ook bij het verlagen van de snelheid bij het in- en uitdraaien van de wijk.

De nieuwe breedte van de Achterwillenseweg voldoet aan de regels. Grote voertuigen en hulpdiensten kunnen over de weg. Een 30 km-weg moet minimaal 4,8 meter breed zijn (CROW). Het ontwerp op dit moment is 5,1 meter breed.

In Nederland komen steeds meer fietsstraten. Op basis van deze ervaringen zijn richtlijnen door CROW/ Fietsberaad opgesteld hoe je een fietsstraat op een goede manier inricht. Hier houdt de gemeente zich aan. De reacties in de media en de reacties die de gemeente krijgt, laten zien dat mensen in Gouda moeten wennen aan de fietsstraten. Meestal passen de weggebruikers zich goed aan de nieuwe situatie aan.

Fietsstraten worden het liefst allemaal zoveel mogelijk hetzelfde gemaakt. Met dezelfde kleuren en materialen, zijn ze makkelijker herkenbaar voor gebruikers. De hoeveelheid verkeer en de verhouding fietsers en motorvoertuigen spelen hierbij een rol. Dit heeft invloed op de breedte van de fietsstraat.

De situatie op de Ridder van Catsweg/Plaswijckweg is niet te vergelijken met de Achterwillenseweg. Bij de Ridder van Catsweg zijn schoolzones. Daar is vooral het verbeteren van de oversteekbaarheid bij de scholen belangrijk. Hierbij is gekozen voor een lagere snelheid met fietsers op de rijbaan. Uit de evaluatie bleek dat weggebruikers de situatie niet goed begrijpen.  Daarom maakten we er een fietsstraat van. Bij de Achterwillenseweg gaat het om een hoofdfietsroute door een woongebied.

In het ontwerp hebben fietsers en auto’s verschillende verkeerslichten, net zoals de situatie op dit moment. De fietsers krijgen een aparte voorsorteerstrook langs de auto’s om veilig bij de verkeerslichten te komen. Fietsers wachten naast de auto’s op groen licht. Op deze manier kunnen auto’s en fietsers ongehinderd bij het verkeerslicht wachten en elkaar passeren.

We plaatsen een extra drempel op de Achterwillenseweg bij de bestaande oprit van het huidige plateau. De drempel voegen we toe op de nieuwe tekening.

Er wordt voor dit stuk Achterwillenseweg geen apart beleid afgesproken voor het controleren van snelheid. De inrichting van de weg moet zorgen voor de juiste snelheid.

De stoep blijft net als in de situatie op dit moment aan de kant van het zuiden. Een stoep aan de kant van het noorden heeft geen goede aansluiting met andere stoepen waardoor mensen vaker moeten oversteken.

Op ongeveer 50 meter voor de Achterwillenseweg wordt de snelheid van de Dijksgraafslag verlaagd naar 30 km/u. Volgens de CROW-richtlijnen gebruiken alle weggebruikers dezelfde rijbaan bij 30 km/u. Dit passen wij toe nu we onderhoud plegen aan de weg.

Het gebied in de richting van de Slagenbuurt hoort niet bij de ophoging en voegen we niet bij dit project. Het project Achterwillenseweg is gericht op het ophogen van de weg. Bij het ophogen van een weg bekijken we of er plannen zijn voor een nieuwe inrichting van de weg. Om onnodige overlast te voorkomen, combineren we de werkzaamheden.

Van de Achterwillenseweg tot de Ommeslag hoogt de gemeente de weg op en past zij de weg aan naar 30 km/u (zie ontwerp Achterwillenseweg).  Het gebied tussen de Ommeslag en de Baljuwslag wordt ook ingesteld als 30 km/u. Dit gebeurt door het plaatsen van borden. De weg wordt hier niet opgehoogd of opnieuw ingericht. Dit plan moet nog uitgewerkt en goedgekeurd worden.

Er is te weinig ruimte op deze plek voor een rotonde. Dit blijft dan ook een kruising.

De besturing van de verkeerslichten die momenteel bij de kruising Achterwillenseweg/ Zwarteweg en Zwarteweg/ Tristanstraat staan is aan vervanging toe. In Gouda vervangen we in de aankomende jaren de besturing van meerdere verkeerslichten (VRI’s) door ‘Intelligente verkeersregelinstallaties’(iVRI’s). Deze iVRI’s kunnen in de toekomst met elkaar communiceren en de verschillende stromen van verkeer beter begeleiden omdat ze inspelen op verkeersaanbod.

Voorlopig blijven de instellingen van de iVRI bij het project aan de Achterwillenseweg hetzelfde als in de huidige situatie. Bij de uitvoering van het VCP in de komende jaren gaan verkeersstromen veranderen. De IVRI past zich hier op aan.

Parkeren

We leggen geen parkeerplaatsen aan langs de fietsstraat. Het is vanwege de verkeersveiligheid niet wenselijk dat er wordt geparkeerd langs een fietsstraat. Als er veel gestopt en geparkeerd wordt op de rijbaan, gaat de veiligheid en het comfort van de fietsers achteruit. Ook is het uitgangspunt in het Mobiliteitsplan 2017 dat we geen extra parkeerplaatsen gaan aanleggen als er weinig ruimte is.

De Ommeslag valt op dit moment buiten het projectgebied, omdat ophogen hier niet nodig is. Als de gemeente in de toekomst het gebied tussen de Achterwillenseweg en de Slagenbuurt aanpakt, kijkt de gemeente naar een nieuwe inrichting van het gebied. Nu zijn er geen plannen.

Groen

Een gespecialiseerd bureau onderzoekt de bestaande bomen. Het bureau beoordeelt of de bomen gezond zijn en of ze het project om op te hogen overleven. Bij goede gezondheid en overlevingskans, wil de gemeente de bomen behouden.

Er worden bomen geplaatst vanwege het plan voor meer groen van de gemeente Gouda en het benadrukken van het cultuurhistorisch lint. 

De gemeente kijkt naar bomen die goed passen en goed kunnen leven in de omgeving. Aan de noordzijde van de Achterwillsenseweg wordt hetzelfde soort bomen geplant als de bestaande bomen: de Kleinbladerige Linde. Aan de zuidzijde wordt gekozen voor een smalle, zuilvormige boom: de Zuillijsterbes. Deze boom is geselecteerd op basis van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld omdat deze soort relatief smal blijft, goed bijdraagt aan de biodiversiteit en strooizout kan verdragen.

De groenbeheerder stelt een aantal soorten planten en bomen voor die passen bij de locatie en goed te onderhouden zijn. Belangrijk is dat de planten en bomen passen bij de omgeving, ondergrond en biodiversiteit. In een latere fase van het ontwerp, nodigen we aanwonenden uit om hun voorkeur te geven voor het soort planten en bomen. Na aanleg beheert de gemeente de groenstroken.

De kruising Isoldestraat/Achterwillenseweg is in het schetsontwerp groener gemaakt. Door deze vraag kijken we of er nog meer groen mogelijk is.