Testevenement Goudasfalt

In samenwerking tussen de gemeente Gouda, Goudasfalt, MASS Events en andere stakeholders is het traject opgestart om een testevenement te organiseren op Goudasfalt. Hierna leest u de bedoeling en opzet van dit evenement.

Wat wordt er getest?

Op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni willen Goudasfalt, MASS Events, gemeente Gouda in overleg met omwonenden van Goudasfalt een testweekend organiseren op Goudasfalt. In het weekend worden diverse muziekgenres getest. Op vrijdag is dat een concert en op zaterdag een dancefestival (Riverdale Festival). Om optimaal en ‘real life’ te testen is er tijdens de evenementen publiek aanwezig.

Met het testevenement willen we in de praktijk meten en testen hoe een evenement met muziek uitpakt op het GOUDasfalt terrein. Onderzoeksbureau Peutz stelde daar eerder al een rapport (pdf) voor op. Haar modellen en gevelmetingen geven een goed beeld van de mogelijkheden. De participatie vanuit een groep directe buurtbewoners van het afgelopen voorjaar leverde verdere uitgangspunten op voor het testevenement, die staan samengevat in een raadsmemo. Alle belanghebbenden willen met verbeterde techniek het geluid beter richten op de bezoekers, waardoor het evenementen plezier maximaal is en overlast van het evenementen geluid tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor stelde het onafhankelijke onderzoeksbureau Event Acoustics een geluidsonderbouwing (pdf) op.

Kunt u de pdf-bestanden hierboven niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Door deze voorbereidende participatie kunnen we op de bewonersavond van 21 april gericht vragen naar de inbreng aan een brede groep omwonenden en andere betrokkenen.

Wie zijn betrokken bij het testevenement?

 • Goudasfalt als terreinbeheerder en -aanspreekpunt die het testevenement faciliteert.
 • MASS Events als organisator van test-evenementen en uitvoerder van de participatie. De gemeente Gouda die de bovenstaande uitgangspunten bewaakt en het geluid onafhankelijk laat monitoren.
 • Omgevingsdienst Midden-Holland en Stadstoezicht als (belangrijkste) handhavende diensten.
 • Alle betrokken participanten met hun inbreng en ervaringen.

Hoe wordt het geluid bij het testevenement gemeten/gemonitord?

De partijen hebben als doel om geluidsbelasting in de nabije omgeving te testen op de 5 meetpunten uit het Peutz-rapport. Op de volgende meetposities wordt er minimaal gemeten: Nieuwe Veerstal, Fluwelensingel 106, Gouderaksedijk 63, Gouderaksedijk 51 en Gouderaksedijk 49. Deze meetpunten zijn gebaseerd op de gevelnormen uit het Peutz-rapport van de huizen in de directe omgeving van Goudasfalt. Zo gewenst kan worden voorzien in enkele aanvullende meetpunten en/of de mogelijkheid om met een mobiel team in woningen te meten – als bewoners dat op prijs stellen.

Door diverse geluidstechnieken toe te passen in samenspraak met een professioneel akoestisch bedrijf willen de organisatoren testen op welke manier zij het geluid naar de omgeving verder kunnen verminder en sowieso binnen de gestelde geluidsnormen (50 dB(A) binnenshuis bij categorie 1 evenementen kunnen blijven. Ook is het testevenement bedoeld om naast meten/monitoring actief te handelen bij een overschrijding van de norm. Het testevenement moet hiermee inzicht geven of enkele malen per jaar een groter evenement mogelijk is waarbij dit de buurt zo min mogelijk tot last is. Aan de hand van het akoestisch vooronderzoek van Event Acoustics, bepalen we de locaties van de podia voor het testevenement. Op vrijdag zal er gebruik gemaakt worden van 1 podiumlocatie, zijnde locatie D uit het rapport van Event Acoustics. Op zaterdag wordt er gelijktijdig gebruik gemaakt van 2 podiumlocaties, zijnde locatie C en D uit het rapport van Event Acoustics.

Waarborgen voor onafhankelijkheid

Hierbij gelden in de volgende minimale uitgangspunten:

 • Een gecertificeerd bureau zal de geluidsmetingen uitvoeren met de daarvoor geschikte apparatuur. Dit bureau is onafhankelijk van Goudasfalt en/of MASS Events. De ODMH houdt vervolgens toezicht op de onafhankelijkheid van de meting die het onderzoeksbureau doet.
 • De metingen bij het testevenement zijn voor iedereen online te volgen. Dat zijn niet alleen voor omwonenden en het toezicht bruikbare gegevens. Ook de geluidstechnicus zal tijdens het evenement waar nodig instellingen aan het geluid wijzigen als de live metingen anders uitpakken dan wat er berekend is met de geluidsmodellen vooraf.
 • Om een zo representatief mogelijk beeld te geven, zal er een compact weerstation worden geplaatst om de invloed van wind, luchtvochtigheid en dergelijk op de metingen vast te kunnen stellen.
 • De voorgaande afspraken maken deel uit van de door de gemeente te verstrekken evenementenvergunning voor het testevenement. Bij eventuele overschrijdingen van geluidsniveaus zal als eerste Goudasfalt zelf het geluidsniveau laten aanpassen. De ODMH zal naast het toezicht op de meting, kunnen ingrijpen mocht dit niet het gewenste effect hebben.
 • Uiteraard maken andere hulpdiensten ook deel uit van de voorbereiding en zijn zij beschikbaar tijdens het gehele evenement.

Omgevingsparticipatie

De 1e stap van het participatietraject wordt het uitdelen van kaartjes met een QR-code in de nabije omgeving. Via deze QR-code komen betrokkenen op de testevenement website terecht en kunnen mensen het participatietraject in de gaten houden. Ook kan men dan reageren op de stappen die hierboven weergegeven zijn zodat gekeken kan worden hoe deze inbreng meegenomen kan worden. Op de website van MASS Events legt evenementorganisator MASS Events het gehele participatietraject voor deze test uit. Het participatietraject wordt opgedeeld in een voortraject, de testfase en een evaluatietraject. Hoe men aan deze fases deel kan nemen wordt ook vermeld op de website. Deze plannen zullen ook gedeeld worden met de media zodat ook andere gegadigden kunnen participeren. De participatiefasen bestaan uit:

 • Informatieavond 21 april
  Tijdens deze informatieavond presenteren de gemeente, GOUDasfalt en MASS Events het volledige plan voor het testevenement aan de geïnteresseerden. Na de informatieavond wordt feedback meegenomen richting het testevenement.
 • Testevenement 3 & 4 juni
  Tijdens het testevenement kunnen omwonenden, bezoekers en overige betrokkenen online, via een enquête, meedelen wat zij van de diverse dagen vonden. Aan de hand van het voortraject en de informatieavonden met de omwonenden en GOUDasfalt stellen de gemeente en MASS Events hiervoor een enquête op. Hiernaast kunnen betrokkenen ook fysiek meekijken met wat er gebeurt rondom de metingen tijdens het evenement. De geluidsmonitors zijn dus ‘live’ uit te lezen door eenieder. Want op dit testevenement hopen we veel van de buurtbewoners ook bekend te maken met alle technieken die worden gebruikt om een evenement succesvol te laten verlopen. Hierbij worden rondleidingen en demonstraties gegeven en kunnen vragen worden gesteld.
 • Evaluatiefase 22 juni
  Na het testevenement volgt een gezamenlijke evaluatie. De gemeente, Goudasfalt en MASS Events presenteren graag de testresultaten en gaan in gesprek over onze bevindingen. Dit zullen wij wederom doen tijdens een fysieke informatieavond en een online in te zien document. In de periode aansluitend ontvangen wij graag nadere reacties en vragen op de testresultaten, waarna we uiterlijk 12 juli het rapport met de daarop binnengekomen reacties publiceren.
 • Vervolg, toewerken naar een bestemmingsplan waar ook evenementen deel van uitmaken
  Uiteindelijk zal alle informatie een plek krijgen in verbeterde evenementenvoorschriften van het uiteindelijke bestemmingsplan Goudasfalt. Op die manier staat straks de relevante regelgeving rond GOUDasfalt overzichtelijk bij elkaar.

Contact

Bij het testevenement zijn veel partijen betrokken. Vanuit de partijen is MASS Events naar voren geschoven als uitvoerende partij. Mocht u dus vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met MASS Events via info@massevents.nl. De monitoring vindt op onafhankelijke wijze plaats, zoals beschreven in deze testopzet.

Heeft u vragen aan stichting Goudasfalt, dan kunt u kijken op de website van Goudasfalt of deze stellen via info@goudasfalt.nl. Heeft u vragen aan de gemeente Gouda, dan kunt u contact opnemen via goudasfalt@gouda.nl.

Bijlage: voorlopig onderzoekskader

Aan de hand van de onderstaande deelvragen, zal de onderzoeksvraag over het testevenement beantwoord kunnen worden. De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Op welke wijze kunnen evenementen zo min mogelijk overlast naar de omgeving geven waarbij organisatoren die een evenement op Goudasfalt organiseren minimaal binnen de gestelde 50 dB(A) normen uit het Peutz-rapport blijven en op welke manier hebben deze geluidsmaatregelen effect op de plaatsing van meerdere podia en de festivalbeleving?

De onderzoeksvraag zal beantwoord worden vanuit de volgende deelvragen:

 • Op welke momenten hebben omwonenden overlast ondervonden van het geluid?
 • Vanaf welke gevelbelasting hebben de omwonenden aangegeven dat het geluid te hard stond en de mate waarin ze geluidsoverlast hebben ervaren?
 • Vanaf welke gevelbelasting gaven de omwonenden aan dat het geluid niet storend was?
 • Is het, gecombineerd met de juiste technische maatregelen, mogelijk om tijdens een concert binnen de gevelnormen te blijven?
 • Is het met de juiste technische maatregelen mogelijk om bij een dance-event binnen de gevelnormen te blijven?
 • Wat zijn de maatregelen die genomen moeten worden om binnen de gevelnormen te blijven?
 • Wat zijn de meerkosten van de maatregelen die genomen moeten worden om binnen de gevelnormen te blijven?
 • Is het mogelijk meerdere podia tegelijkertijd te gebruiken.
 • In hoeverre helpt het om met kleinere publieksvelden geluidsoverlast te voorkomen?
 • In hoeverre zijn de vooraf bepaalde podiumposities noodzakelijk voor het behalen van de gevelnormen.
 • Welke podiumopstellingen, gecombineerd met de juiste technische maatregelen, zijn er mogelijk?
 • Hoe wil de buurt geïnformeerd worden over evenementen op Goudasfalt?

Gebaseerd op feedback kan de bovenstaande vragenlijst nog uitgebreid worden.

 • Met welke geluidsopstelling en geluidsniveaus wordt er binnen de geluidsnormen bij de meetpunten gebleven?
 • Heeft het plaatsen van meerdere podia en het creëren van meerdere kleine publieksvelden samen, effect op de geluidsniveaus bij de diverse meetpunten?
 • Op welke manier en op welk moment wordt er overlast geconstateerd?
 • Door middel van de online enquête wordt er aan bewoners gevraagd om te reageren op de geluidsproductie. Hierbij zal niet alleen de beleving in de betreffende woningen worden getest, maar is er ook aandacht voor de mate van ervaren van geluidhinder in de tuinen.