Aanleg infiltratievoorziening Regentesseplantsoen

De gemeente en het hoogheemraadschap Rijnland gaan vanaf 2024 in een deel van de binnenstad de stand van het grondwater verlagen. Dit doen ze stap voor stap met in totaal 25 centimeter. Bij honderden bewoners wordt de wateroverlast hierdoor minder. Een beperkt aantal gebouwen met een houten paalfundering (de palen waarop een gebouw steunt) kan hierdoor schade oplopen.

Aan het Regentesseplantsoen staat een aantal gebouwen met houten paalfundering. Om het risico op schade tot een minimum te beperken, legt de gemeente een infiltratievoorziening aan in de openbare ruimte. Met een infiltratievoorziening wordt de stand van het grondwater lokaal aangevuld met water uit de gracht. Simpel uitgelegd werkt het als volgt: Een buis aangesloten op de Kattensingel vervoert het water naar de ondergrond van het Regentesseplantsoen. De buis krijgt op locatie gaatjes zodat het water de bodem in kan. Zo blijven de houten paalfunderingen nat en komen de palen niet droog te staan.

Waar is het?

Het projectgebied is het Regentesseplantsoen.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente heeft een inspanningsverplichting om maatregelen te nemen als er langdurig nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater zijn. Voordat de stand van het grondwater wordt verlaagd, legt de gemeente de infiltratievoorziening aan. Eigenaren van huizen kunnen op de infiltratievoorziening aansluiten om zo de stand van het grondwater onder de eigen woning aan te vullen. Op die manier blijft de fundering (hetgeen waarop het huis steunt) beschermd.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad is in het najaar 2020 vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de eigenaren van huizen aan het Regentesseplantsoen meerdere keren geïnformeerd per brief.

De gemeente blijft bewoners informeren en in gesprek over het project. Dat gebeurt via brieven, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken voor wie dat wil.

Het werk start in 2024. Dat is voordat de stand van het grondwater stap voor stap met 5 centimeter per jaar wordt verlaagd.

Op het kaartje staat het gebied waarop dit project invloed heeft. Het gaat ongeveer om het gebied tussen de Kattensingel, Hoge Gouwe, St. Jan, Spieringstraat, Fluwelensingel en Blekersingel.

Wat is de planning?

Op 24 augustus en 21 november 2023 zijn er informatieavonden geweest voor bewoners van het Regentesseplantsoen. Tijdens de bijeenkomsten zijn de plannen voor een infiltratievoorziening besproken met de bewoners en welke gevolgen die voor hen hebben. Hierbij waren naast de projectleider en beleidsadviseur ook een jurist en een grondwaterdeskundige aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Tijdens de 2e bijeenkomst was er ook een adviseur van KCAF aanwezig.

De huizen aan het Regentesseplantsoen zijn ingedeeld in 6 clusters. Per cluster kunnen bewoners samenwerken en een keuze maken welke maatregelen zij willen nemen. De gemeente ondersteunt de mensen met advies.

In 2024 start de aanleg van de infiltratievoorziening in de openbare ruimte van het Regentesseplantsoen. Ook komen er in 2024 andere maatregelen om de verlaging van het grondwater mogelijk te maken. Zoals twee overstorten. Een overstort zorgt dat het teveel aan regenwater in de singels terechtkomt. De ene overstort is nabij de kruising Regentesseplantsoen/ Herpstraat. De andere overstort is aan de Lage Gouwe tussen Regentesseplantsoen en Nieuwehaven.

2025 wordt het jaar dat eigenaren van woningen aan het Regentesseplantsoen maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een aansluiting te maken op de infiltratievoorziening voor de achterzijde van hun huis.

In 2026 beginnen gemeente en Hoogheemraadschap met de uitvoering van de peilverlaging in het gebied.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Als u meer wilt weten over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad, bekijk dan de pagina Gouda Stevige Stad.

Op de informatieavond is gevraagd om referentieprojecten waarbij ook actief grondwaterpeilbeheer is toegepast. Referentieprojecten zijn projecten die te vergelijken zijn met de werkzaamheden aan het Regentesseplantsoen. Hiervoor verwijzen we u graag naar de brochure Grondwateraanvulling voor funderingbehoud van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.