Woo-verzoek

De gemeente geeft op allerlei manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek.

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Zo wordt niet altijd informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren. Ook geven we geen gegevens over personen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Indienen

Volgens de Woo moet de gemeente ervoor zorgen dat we maximaal openbaar zijn. De gemeente moet informatie actief openbaar maken. Dat betekent dat we uit onszelf informatie over beleid en uitvoering openbaar moeten maken.

In de Woo zijn 11 verschillende soorten informatie genoemd die de gemeente uiteindelijk verplicht actief openbaar moet maken. Deze soorten zijn:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Collegestukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Er zijn een aantal uitzonderingen. Deze kunt u vinden in de wet.

De verplichting om de verschillende soorten informatie actief openbaar te maken, gaat stap voor stap. Er is nog geen wettelijke startdatum bepaald voor het openbaar maken van de 1e informatiesoort. De gemeente gaat nog besluiten of we wettelijke data overnemen of dat we het actief openbaar maken willen versnellen.

Veel informatie over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan, kunt u lezen op deze website. Soms verwijzen wij op deze website naar de informatie. Kijk bij ‘Links’ voor verschillende informatiesoorten die al via deze website te vinden zijn.

Twijfelt u of de informatie die u zoek openbaar is? Bel ons dan via 14 0182 en vraag naar een van onze Woo-contactpersonen.

Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u ons vragen om de informatie openbaar te maken. Dit doet u met een Woo-verzoek. Als wij uw verzoek uitvoeren noemen we dat het passief openbaar maken van informatie.

U kunt documenten online aanvragen. Dat doet u door een Woo-verzoek in te dienen via bovenstaande knoppen. Welke knop u kiest, hangt ervan af of u het Woo-verzoek doet als persoon of dat u een Woo-verzoek doet namens een organisatie. Na het invullen van het online formulier krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Alle andere online manieren (bijvoorbeeld via fax, (persoonlijke) e-mailadressen, het digitale klachtenformulier, LinkedIn-, Twitter- of Facebookaccounts) kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van documenten.

Als het niet lukt om online een Woo-verzoek te doen, dan kunt u dit per post doen. In uw schriftelijke verzoek moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en een omschrijving van de bestuurlijke aangelegenheid waarover u informatie wilt ontvangen.

U kunt het Woo-verzoek sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1086, 2800 BB in Gouda. Let erop dat u ook een handtekening bij uw verzoek zet.

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding:

 • kosten per kopie A4 zwart-wit: € 0,05
 • kosten per kopie A4 kleur: € 0,20
 • kosten per kopie A3 zwart-wit: € 0,10
 • kosten per kopie A3 kleur: € 0,40

Er zijn verschillende manieren om te betalen:

 • via een acceptgiro (u ontvangt hiervoor een belastingaanslag van de BSGR, de organisatie die voor de gemeente de aanslagen verzorgt);
 • via automatische incasso;
 • via de berichtenbox in Mijnoverheid.nl.

De gemeente moet uiterlijk binnen 4 weken een beslissing nemen over uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over de Woo kunt u de website van het Ministerie van BZK bekijken. U kunt ook de gemeente bellen op 14 0182.