Nadeelcompensatie

De gemeente beheert de openbare ruimte. Daarom zijn we vaak verplicht om (onderhouds-)werkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen of riolering in Gouda uit te voeren, besluiten te nemen of handelingen uit te voeren.

Wanneer er sprake is van schade als gevolg van bijvoorbeeld deze acties, kan de gemeente in sommige gevallen verplicht zijn om een deel te vergoeden. Dit heet nadeelcompensatie.

U heeft bijvoorbeeld minder omzet of inkomsten door werkzaamheden die door de gemeente zijn uitgevoerd. Of door genomen besluiten of andere activiteiten van de gemeente, lijdt u derving van inkomsten. U loopt bijvoorbeeld inkomsten mis doordat uw bedrijf tijdens werkzaamheden (in opdracht) van de gemeente minder goed of helemaal niet bereikbaar is.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

Bij de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie onderzoekt de gemeente in ieder geval de volgende zaken:

• Is er sprake van voorzienbaarheid en actieve risicoaanvaarding?
• Is er sprake van een rechtmatige overheidshandeling?
• Is er sprake van schade?
• Is er sprake van een causaal verband tussen schade en de rechtmatige overheidshandeling?
• Komt de schade voor vergoeding in aanmerking?
• Is de schade onevenredig? Met onevenredig wordt bedoeld: de aanvrager is of wordt vergeleken met andere getroffenen door bijvoorbeeld de werkzaamheden.

U moet de schade kunnen aantonen. Om deze reden vragen wij u om verschillende financiële gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en (deels) in het advies verwerkt.

U heeft voor uw aanvraag de volgende gegevens nodig:

• Datum, straatnaam en omschrijving van uw financiële schade (verlies aan omzet/inkomsten).
• Beschrijving over het ontstaan van de schade en waardoor dit is gebeurd.
• De vermelding van de schadeperiode.
• Verlies- en winstrekening over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project/de werkzaamheden.
• Maandomzetcijfers en maandafgiften btw over de 3 volle kalenderjaren voorafgaand aan het startjaar van het project/de werkzaamheden.
• Maandomzetcijfers en maandafgiften btw van het jaar waarin de werkzaamheden plaatsvonden, zowel van de periode waarin de werkzaamheden nog niet zijn gestart als tijdens de looptijd van het project/de werkzaamheden.
• Een volmacht. Let op: dit hoeft alleen als u de aanvraag voor een ander doet.

Nadeelcompensatie geldt alleen als de schadeoorzaak een rechtmatige overheidshandeling is. Als de schadeoorzaak een onrechtmatige daad of een wanprestatie is, is nadeelcompensatie niet mogelijk.

De schade moet boven het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico uitkomen. Binnen het stelsel van nadeelcompensatie komt uitsluitend een gedeelte van de schade voor vergoeding in aanmerking. Het gaat om het deel dat uw normaal maatschappelijk risico heeft overstegen.

Voor nadeelcompensatie geldt over het algemeen een drempelbedrag tussen de 5% en 8% van de gemiddelde omzet over de afgelopen 3 jaren over de referentieperiode. Pas boven dit bedrag heeft u mogelijk recht op een vergoeding van uw verlies aan omzet of inkomsten.

Na uw melding beoordeelt de gemeente of uw aanvraag compleet is. Het kan zijn dat de gemeente u om nog meer informatie vraagt. Als alle informatie bij de gemeente binnen is, behandelt de gemeente uw verzoek en beoordeelt ze of u een vergoeding krijgt.

Bij complexe aanvragen maakt de gemeente gebruik van een externe adviseur. Er bestaat dan de mogelijkheid dat de adviseur u om (meer) aanvullende gegevens vraagt.