Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie

Om te zorgen dat kinderen niet achter gaan lopen met leren (onderwijsachterstand), heeft de gemeente subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Dit is de subsidie kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie (KGF).

Aanvraagformulier vaststelling subsidie 2021 downloaden
Aanvraagformulier 2022 downloaden
Aanvraagformulier – subsidieberekening 2022 downloaden
Aanvraagformulier inzet hbo pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie downloaden

Om de subsidie KGF aan te vragen, vult u het aanvraagformulier en de subsidieberekening in. Stuur met uw aanvraag ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel mee waarop de bestuursleden van uw organisatie vermeld zijn.

Vraagt u de subsidie voor het eerst aan? Stuur dan ook een afschrift van de oprichtingsakte van uw organisatie of van de meest recente statuten mee.

Uw aanvraag met alle bijlagen stuurt u naar subsidieloket@gouda.nl of per post naar

Gemeente Gouda
Afdeling Maatschappelijk Beleid
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Om de subsidie te ontvangen, is het belangrijk dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U biedt peuteropvang in een peutergroep aan voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.
  • Uw organisatie staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang met vermelding van aanbod voorschoolse educatie.
  • U voldoet aan het kwaliteitskader subsidieregeling van de gemeente Gouda (bijlage 2 van de subsidieregeling).
  • In het jaar nadat u subsidie heeft ontvangen, stuurt u een inhoudelijk verslag over hoe u de subsidie heeft gebruikt en de financiële verantwoording naar de gemeente. Als het subsidiebedrag hoger is dan € 50.000,-, lever dan ook een accountantsverklaring aan.

U kunt de subsidie KGF aanvragen tot 15 oktober in het jaar voorafgaand dat u subsidie wilt ontvangen. Als u later dan 15 oktober de subsidie aanvraagt, nemen we deze alleen in behandeling als er nog voldoende budget is voor kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie.

De inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie (VE) is wettelijk verplicht vanaf 1 januari 2022. De financiering van de pedagogisch beleidsmedewerker-VE is opgenomen in het budget dat de gemeente ontvangt voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Kinderopvangorganisaties die voldoen aan het Goudse kwaliteitskader subsidieregeling kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is voor 10 uur per doelgroep peuter (2,5 tot 4 jaar) per locatie per jaar. Peildatum is 1 januari, u kunt pas na deze datum uw aanvraag doen.

Als u afgelopen jaar de subsidie kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie en/of subsidie voor de inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie heeft ontvangen, is het belangrijk dat u het jaar daarna voor 1 maart aan de gemeente laat weten wat u met de subsidie heeft gedaan (verantwoording). Vul hiervoor de inhoudelijke verantwoording, financiële verantwoording, jaarrekening/balans en accountantsverklaring in en stuur deze naar subsidieloket@gouda.nl of per post naar

Gemeente Gouda
Afdeling Maatschappelijk Beleid
Postbus 1086 
2800 BB Gouda

Het is belangrijk dat de gemeente uw verantwoording uiterlijk op 1 maart van het jaar nadat u subsidie heeft gekregen, ontvangt.