Subsidie innovatie en ontwikkeling in kunst en cultuur

De gemeente vindt kunst en cultuur, de bereikbaarheid ervan en de rol die het speelt voor een sociale, leefbare en aantrekkelijke stad belangrijk. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van de culturele sector in Gouda.

U kunt de subsidie niet meer aanvragen.

Iedereen die zich met cultuur bezig houdt, kan de subsidie aanvragen: van culturele instellingen tot amateurkunstverenigingen, grassroots-organisaties (dit zijn organisaties opgericht vanuit de bevolking die mensen samenbrengt om gezamenlijk actie te ondernemen om iets te veranderen) , collectieven en individuele makers. Voorwaarde is wel dat u ingeschreven staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als u de subsidie aanvraagt. Krijgt uw organisatie een structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Dan kunt u de subsidie niet aanvragen. Krijgt uw organisatie al subsidie van de gemeente Gouda, dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor de activiteiten die u niet met een andere subsidie van de gemeente kunt betalen.

Het project draagt bij aan de stad Gouda, vindt plaats in Gouda en bereikt vooral Goudse inwoners. De gemeente moedigt aanvragen aan die over jongereninitiatieven en/of het stimuleren van sociale samenhang en welzijn gaan. Daarnaast gaat uw aanvraag om een project binnen 1 of meer van de volgende kunst- en cultuurvormen:

 • beeldende kunst en fotografie
 • design en mode
 • film
 • letteren
 • podiumkunsten, waaronder dans, muziek, spoken word en theater

 Het project(deel) waarvoor u subsidie aanvraagt duurt maximaal 1 jaar en start binnen 3 maanden nadat u bericht heeft gekregen dat u de subsidie inderdaad ontvangt.

U kunt 2 soorten subsidies aanvragen:

 • Als u subsidie voor een standaard project aanvraagt, kunt u niet het hele bedrag dat u hiervoor nodig heeft als subsidie krijgen. Het is belangrijk dat u een gedeelte van de kosten ook op een andere manier betaalt (cofinanciering).
 • Als u subsidie aanvraagt voor een pilot of onderzoek (een startsubsidie), kunt u maximaal € 5.000,- aanvragen. Hierbij is cofinanciering niet nodig.

Cofinanciering betekent dat uzelf of een andere organisatie middelen bijdraagt om een project mogelijk te maken. Dit kan gebeuren in de vorm van een subsidie of geldbedrag (bijvoorbeeld van andere fondsen, sponsoring, ticketverkoop, horeca, donaties, crowdfunding of een eigen bijdrage), of in natura (zoals het beschikbaar stellen van een locatie, vrijwilligers, materialen, kennis en communicatiemiddelen).

Er is in 2023 maximaal € 240.000,- beschikbaar.

We kijken eerst of uw aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet. Daarna beoordelen we uw aanvraag inhoudelijk op:

 • Wat het project zal betekenen voor de inwoners van Gouda. Hierbij kijken we naar de plek, het aantal verwachtte bezoekers, diversiteit en inclusie.
 • Hoe cultureel/artistiek vernieuwend het project is: binnen de Goudse culturele sector of als u in Gouda gevestigd bent, voor uzelf.
 • Voor een standaard project:
  • Hoe haalbaar en effectief is uw plan van aanpak. Hierbij kijken we vooral naar de betrokken expertise, samenwerkingspartners binnen en/of buiten de culturele sector, draagvlak, cofinanciering en financiële onderbouwing.
 • Voor een  pilot of onderzoek:
  • Hoe haalbaar en effectief uw plan van aanpak voor deze startfase is. Hierbij kijken we ook naar hoe waarschijnlijk het is dat er een vervolgproject komt.

Lees voordat u de subsidie aanvraagt ook:

De beoordeling vindt plaats op basis van een tenderprocedure. Dit betekent dat we de subsidie geven op volgorde van het aantal punten dat we de projecten geven.

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. In januari, februari of maart 2024 is er weer een mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Dit melden we op deze pagina. 

Een volledige aanvraag, het liefst in het Nederlands, bestaat uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier;
 • een projectplan met ten minste uw motivatie en een beschrijving van het doel van het project, waarom dit project belangrijk is voor Gouda, de geplande activiteit(en), het plan van aanpak, de locatie(s), de gewenste doelgroepen, de betrokken deskundigheid en samenwerkingspartners (maximaal 10 pagina’s A4);
 • een sluitende en gespecificeerde begroting van alle kosten en inkomsten. Hierbij legt u uit voor welke kosten u de subsidie aanvraagt, hoe u de Fair Practice Code gebruikt en als dit voor uw project geldt, hoe ver u bent met de cofinanciering (maximaal 2 pagina’s A4);
 • een planning (maximaal 1 pagina A4);
 • een presentatie- of communicatieplan (maximaal 1 pagina A4);
 • en biografie van iedereen die aan het project meewerkt (in totaal maximaal 2 pagina’s A4);
 • Als dit voor uw project geldt, een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst;
 • Als dit voor uw project geldt, uw portfolio (maximaal 8 pagina’s A4);
 • Als dit voor uw project geldt, een synopsis en/of scenario.

 Let op: behalve het aanvraagformulier zelf delen we de documenten die u meestuurt met externe adviseurs. Zet hierin daarom geen persoonsgegevens.

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. In januari, februari of maart 2024 is er weer een mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Dit melden we op deze pagina. 

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging per email. Na 14 augustus kijken we of uw aanvraag compleet is en u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt een 2e email als wij uw aanvraag in behandeling nemen. Daarna sturen wij uw aanvraag door aan externe adviseurs voor een advies. Wij laten u uiterlijk donderdag 21 september weten of u de subsidie krijgt. We vragen aan het eind van het project om een inhoudelijk en financieel verslag.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0182.