Subsidie innovatie en ontwikkeling in kunst en cultuur

De gemeente vindt kunst en cultuur, de bereikbaarheid ervan en de rol die het speelt voor een sociale, leefbare en aantrekkelijke stad belangrijk. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de vernieuwing en ontwikkeling van de culturele sector in Gouda.

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen. De volgende subsidieronde begint eind 2024. De sluitingsdatum van deze ronde is 3 februari 2025.

Iedereen die zich met cultuur bezig houdt, kan de subsidie aanvragen: van culturele instellingen tot amateurkunstverenigingen, grassroots-organisaties (dit zijn organisaties opgericht vanuit de bevolking die mensen samenbrengt om gezamenlijk actie te ondernemen om iets te veranderen) , collectieven en individuele makers. Voorwaarde is wel dat u ingeschreven staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als u de subsidie aanvraagt. Krijgt uw organisatie een structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap? Dan kunt u de subsidie niet aanvragen. Krijgt uw organisatie al subsidie van de gemeente Gouda, dan kunt u alleen subsidie aanvragen voor de activiteiten die u niet met een andere subsidie van de gemeente kunt betalen.

Als aanvrager kunt u maximaal 1 aanvraag per subsidieronde indienen. Wel kunt u als partner aan meerdere projecten deelnemen. 

Het project draagt bij aan de stad Gouda, vindt plaats in Gouda en bereikt vooral Goudse inwoners. De gemeente moedigt aanvragen aan die over jongereninitiatieven en/of het stimuleren van sociale samenhang en welzijn gaan. Daarnaast gaat uw aanvraag om een project binnen 1 of meer van de volgende kunst- en cultuurvormen:

 • beeldende kunst en fotografie
 • design en mode
 • film
 • letteren
 • podiumkunsten, waaronder dans, muziek, spoken word en theater

Het project(deel) waarvoor u subsidie aanvraagt duurt maximaal 1 jaar en start binnen 3 maanden nadat u bericht heeft gekregen dat u de subsidie inderdaad ontvangt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor kosten die u maakt vóór de datum van bekendmaking van de subsidie (31 mei 2024). 

Ook kunt u geen subsidie aanvragen voor kosten van gebruikelijke activiteiten van uw organisatie. Het project waar u subsidie voor aanvraagt, moet inhoudelijk artistiek vernieuwend zijn. Bij een herhaling van een project, moet het duidelijk zijn dat er een verdere ontwikkeling is en dat er nieuwe onderdelen nodig zijn voor verbetering. 
 
Alle voorwaarden leest u in de Subsidieregeling Cultuur: innovatie & ontwikkeling

U kunt 2 soorten subsidies aanvragen:

 • Als u subsidie voor een standaard project aanvraagt, kunt u niet het hele bedrag dat u hiervoor nodig heeft als subsidie krijgen. Het is belangrijk dat u een gedeelte van de kosten ook op een andere manier betaalt (cofinanciering).
 • Als u subsidie aanvraagt voor een pilot of onderzoek (een startsubsidie), kunt u maximaal € 5.000,- aanvragen. Hierbij is cofinanciering niet nodig.

Cofinanciering betekent dat uzelf of een andere organisatie middelen bijdraagt om een project mogelijk te maken. Dit kan gebeuren in de vorm van een subsidie of geldbedrag (bijvoorbeeld van andere fondsen, sponsoring, ticketverkoop, horeca, donaties, crowdfunding of een eigen bijdrage), of in natura (zoals het beschikbaar stellen van een locatie, vrijwilligers, materialen, kennis en communicatiemiddelen).

Er is in 2024 maximaal € 240.000,- beschikbaar.

Met deze subsidie wil de gemeente innovatie (vernieuwing) en ontwikkeling binnen het culturele veld in Gouda aanmoedigen en bijdragen aan een levendige, bruisende stad voor alle inwoners en bezoekers.

Belangrijke criteria

Voor de volgorde van de aanvragen worden punten gegeven aan bepaalde aandachtspunten. Op basis van de gemiddelde score wordt een volgorde gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De relevantie en verwachte betekenis van het project voor de inwoners van Gouda. Hierbij wordt gekeken naar de thematiek, de locatie, het bereik, diversiteit en inclusie.

Bedenk waarom dit project zo belangrijk is voor de inwoners van Gouda? Kijk vanuit een brede blik. Gaat het bijvoorbeeld om een belangrijk onderwerp dat meer aandacht verdiend? Gaat het om een culturele activiteit dat mist in Gouda, in een wijk of op een specifieke locatie en waarnaar vraag is? En/of neemt het drempels weg van mensen om met kunst en cultuur in aanraking te komen?

 • In hoeverre het project inhoudelijk artistiek vernieuwend is: binnen de context van de lokale culturele sector in Gouda of mits gevestigd in Gouda, voor de praktijk van de aanvrager zelf. Hierbij wordt gekeken naar creativiteit, kundigheid en zeggingskracht. Indien er sprake is van een eerdere editie, moet er duidelijk sprake zijn van doorontwikkeling en vernieuwing.

Bedenk wat dit project toevoegt qua vernieuwing en ontwikkeling van de culturele sector in Gouda? Bestaan er gelijke activiteiten? Of heeft u dit onderzoek of project nodig voor uw eigen verdere ontwikkeling als culturele organisatie, kunstenaar of maker in Gouda? Ook wordt gekeken naar de verwachte artistieke kwaliteit en hoe creatief vernieuwend het project zelf is. Vernieuwing kan zitten in bijvoorbeeld een unieke ervaring voor bezoekers, een andere manier van werken en/of een bijzondere samenwerking. Welke nieuwe inzichten verwacht u door dit project? Bij eerdere editie(s) moet er duidelijk sprake zijn van een evaluatie en verdere ontwikkeling voor verbetering.

 • Voor een standaard projectsubsidie:

In hoeverre het plan van aanpak haalbaar en effectief is. Hierbij wordt met name gekeken naar de betrokken expertise (kennis), samenwerkingspartners binnen en/of buiten de culturele sector, het opgebouwde draagvlak, cofinanciering en financiële onderbouwing.

 • Voor een startsubsidie (max. €5.000,-):

In hoeverre het plan van aanpak voor deze startfase concreet, haalbaar en effectief is. Hierbij wordt mede het zicht op concrete samenwerking(en) en een vervolgproject meegenomen.

Voor de beoordeling vraagt de gemeente advies aan adviseurs. Deze adviseurs hebben een link met Gouda en ervaring binnen het culturele veld.

Meer informatie over de beoordeling leest u ook in de:

Voor de beoordeling geven 3 onafhankelijke adviseurs een advies over de aanvragen aan de gemeente. Deze adviseurs hebben een link met Gouda en hebben samen een brede kijk op cultuur. De adviseurs voor deze subsidieronde zijn:

 • Theo Ham
 • Amal Akbour
 • Milton Blaaker

U vraagt de subsidie aan via bovenstaande knop. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden.

Staat uw organisatie niet ingeschreven in de stad Gouda? Kies dan voor de knop ‘Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.’ U moet dan zelf een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel uploaden.

Een volledige aanvraag, het liefst in het Nederlands, bestaat uit:

 • een ingevuld aanvraagformulier;
 • een projectplan met ten minste uw motivatie en een beschrijving van het doel van het project, waarom dit project belangrijk is voor Gouda, de geplande activiteit(en), het plan van aanpak, de locatie(s), de gewenste doelgroepen, de betrokken deskundigheid en samenwerkingspartners (maximaal 10 pagina’s A4);
 • een sluitende en gespecificeerde begroting van alle kosten en inkomsten. Hierbij legt u uit voor welke kosten u de subsidie aanvraagt, hoe u de Fair Practice Code gebruikt en als dit voor uw project geldt, hoe ver u bent met de cofinanciering (maximaal 2 pagina’s A4);
 • een planning (maximaal 1 pagina A4);
 • een presentatie- of communicatieplan (maximaal 1 pagina A4);
 • en biografie van iedereen die aan het project meewerkt (in totaal maximaal 2 pagina’s A4);
 • Als dit voor uw project geldt, een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst;
 • Als dit voor uw project geldt, uw portfolio (maximaal 8 pagina’s A4);
 • Als dit voor uw project geldt, een synopsis en/of scenario.

 Let op: behalve het aanvraagformulier delen we de documenten die u meestuurt met externe adviseurs. Zet hierin daarom geen persoonsgegevens.

Bekijk voor meer informatie over bovenstaande stappen de handleiding.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 25 maart 2024. Let op: er is 1 subsidieronde per jaar. De subsidieronde na deze begint waarschijnlijk eind 2024. U kunt in die ronde subsidie aanvragen tot en met 3 februari 2025.

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging per e-mail. Na 25 maart 2024 kijken we of uw aanvraag compleet is en u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt een 2e e-mail als wij uw aanvraag in behandeling nemen. Daarna sturen wij uw aanvraag door aan externe adviseurs voor een advies. Wij laten u uiterlijk 31 mei 2024 weten of u de subsidie krijgt. We vragen aan het eind van het project om een inhoudelijk en financieel verslag.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0182.

Wij denken graag met u mee. Tot 11 maart 2024 kunt u ons een conceptversie van uw projectplan mailen voor tips. Deze tips betekenen niet dat u de subsidie ook krijgt. Of u de subsidie krijgt, hoort u uiterlijk 31 mei 2024.

Een overzicht van de projecten die subsidie ontvingen voor de 1e subsidieronde in 2023 vindt u in dit nieuwsbericht