Algemene voorwaarden gebruik fietsenstalling Nieuwe Markt

De toegang tot de openbare fietsenstalling aan de Nieuwe Markt te Gouda wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere stallingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de Exploitant van de Fietsenstalling en de Staller.

Artikel 1. Definities/begrippen

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Abonnementhouder: de Staller die zijn (Brom)Fiets op grond van een vooraf met Exploitant overeengekomen en betaalde Stallingsovereenkomst stalt.

  Beheerder: degene die namens de Exploitant het beheer en toezicht in de Fietsenstalling uitoefent.

  Bromfiets: rijwiel met (elektrische) hulpmotor, voorzien van een kenteken en met een maximale cilinderinhoud van 49,9 cc. Onder een Bromfiets wordt tevens een scooter en snorfiets verstaan.

  Exploitant: de gemeente Gouda.

  Fietsenstalling: een ruimte die door middel van een Stallingsbewijs kan worden gebruikt voor het stallen van Fietsen.

  Fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt voortbewogen door gebruikmaking van spierkracht.

  Staller: de eigenaar, houder of gebruiker van een (Brom)Fiets die het betreffende Vervoermiddel in de Fietsenstalling heeft gestald, of wil stallen dan wel vervoerd is door dit Vervoermiddel ofwel personen die gebruik willen maken van één van de andere voorzieningen in de stalling.

  1 Dag: de periode van 1 dag wordt gelijkgesteld aan de aaneengesloten periode van openingstijd tot aan sluitingstijd van de Fietsenstalling, ongeacht of de openingstijd en sluitingstijd op verschillende data plaatsvinden.

  Stallingsovereenkomst: de overeenkomst strekkende tot gebruik voor het stallen van een (Brom)Fiets.

  Fietsdepot: het gemeentelijk opslagdepot waar onder andere verwijderde (Brom)Fietsen (die onrechtmatig en/of te lang gestald stonden in de Fietsenstalling) tijdelijk worden opgeslagen en beheerd. Adres: Goejanverwelledijk 10, 2806 NZ Gouda. Het fietsdepot is op afspraak geopend op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

  Oplaadpunt: voorziening waar een elektrische Fiets kan worden opgeladen.

  Stallingsbewijs: stallingsticket of abonnement dat door de Exploitant beschikbaar wordt gesteld.

  Vervoermiddel: (invaliden-, twee- of driewielige bak-, lig) Fietsen (met trapondersteuning), tandems, bromfietsen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1990), snorfietsen als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (hierna: RVV 1990) en gehandicapten voertuigen als bedoeld in de Regeling voertuigen, zonder carrosserie (scootmobielen)

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsrelatie tussen de Exploitant van de Fietsenstalling en de Staller; andere Algemene Voorwaarden worden door de Exploitant uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

  Artikel 3. Stallingsovereenkomst

  1. Een overeenkomst als bedoeld in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een Stallingsbewijs dan wel door het enkele feit van het gebruik van de Fietsenstalling. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt gemaakt van de Fietsenstalling, zal bepalend zijn het feit dat de Staller zich met of zonder de (Brom)Fiets op het tot de Fietsenstalling behorende terrein en/of ruimte bevindt.
  2. De prestatie waartoe de Beheerder zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de Staller in de Fietsenstalling of het gebruik laten maken van één van de voorzieningen.
  3. De tussen partijen tot stand gekomen Stallingsovereenkomst omvat bewaking middels camera’s.

  Artikel 4. Openingstijden en toegang

  1. De Fietsenstallingen zijn geopend op dagen en tijden door de Exploitant te bepalen. De openingstijden worden bij de ingang van de Fietsenstalling op een voor ieder duidelijke wijze bekend gemaakt. De Exploitant is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen.
  2. Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van de Exploitant, niet mogelijk om een (Brom)Fiets in of buiten de Fietsenstalling te brengen.
  3. Tot de Fietsenstalling worden uitsluitend reguliere Fietsen, tenzij anders bij de entree van de Fietsenstalling aangegeven, toegelaten.
  4. De Beheerder is, wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een Staller en/of diens Vervoermiddel de toegang tot de Fietsenstalling te weigeren.
  5. Bromfietsen zijn niet toegestaan.  

  Artikel 5. Wijze van stallen

  1. De Staller dient voor de ingang van de Fietsenstalling af te stappen.
  2. De gestalde Vervoermiddelen mogen uitsluitend worden gestald in de daarvoor bestemde rekken en vakken, dienen tijdens het stallen in de Fietsenstalling ‘op slot te staan’, mogen niet worden vastgezet en/of bevestigd aan de fietsrekken en hekwerken en voorts met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de door de Beheerder gegeven aanwijzingen. De in- en uitritten evenals de rij- /loopstroken en gebieden rondom brandbeveiligingsmiddelen dienen te allen tijde open en berijd-/loopbaar te worden gehouden.
  3. Gestalde Fietsen die in strijd met het bepaalde onder lid 2 zijn gestald kunnen te allen tijde door de Beheerder worden verplaatst en/of verwijderd en zo nodig naar het gemeentelijke fietsdepot  worden afgevoerd. Fietsen die in het fietsdepot staan kunnen binnen 56 dagen op afspraak worden opgehaald bij het gemeentelijke fietsdepot.
  4. Fietsen die niet binnen de gestelde termijn als genoemd onder lid 3 zijn opgehaald van het fietsdepot, worden het eigendom van de Exploitant. De Staller/Abonnementhouder heeft dan geen recht meer op teruggave van uw Fiets, dan wel (financiële) schadeloosstelling.
  5. De Staller dient zijn gestalde Vervoermiddel steeds afdoende afgesloten te hebben.

  Artikel 6. Stallingsbewijs

  1. Een Staller die zijn Fiets in de Fietsenstalling wenst te stallen, dient bij de entree te wachten totdat de Beheerder een Stallingsbewijs ter beschikking stelt aan Staller en een tweede ticket  aan de Fiets bevestigt ofwel de fiets en staller registreert middels een elektronisch systeem, dan wel toont de Staller zijn geldige Stallingsbewijs aan de Beheerder.
  2. Het Stallingsbewijs is en blijft eigendom van de Beheerder, is niet overdraagbaar en dient bij het beëindigen van het gebruik van de Fietsenstalling, dan wel beëindiging van de abonnementsperiode aan de Beheerder te worden teruggegeven.
  3. Een Stallingsbewijs geeft, mits wordt voldaan aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, recht op toegang tot de Fietsenstalling en het daarin brengen en parkeren van één Fiets.
  4. Het Stallingsbewijs heeft een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur, dan wel vermeldt of registreert de datum van aanvang van het gebruik van de Fietsenstalling (het aangaan van een Stallingsovereenkomst) en is, voor wat die gegevens betreft, bindend voor elk van de partijen.
  5. Bij verlies of anderszins ontbreken van het Stallingsbewijs dient hiervan voorafgaand aan het ophalen van het Vervoermiddel melding gemaakt te worden bij de Beheerder. De Staller dient een omschrijving te geven aan de Beheerder van het gestalde Vervoermiddel alsook de locatie van stallen in de betreffende Fietsenstalling te vermelden. Na overhandiging van de sleutel van de Fiets, zal de Beheerder het Vervoermiddel ophalen en teruggeven aan de Staller.
  6. De Staller kan het gestalde Vervoermiddel alleen dan buiten de Fietsenstalling brengen indien en nadat de Staller de eventuele vergoeding heeft betaald conform overeenkomstig de stallingsduur en het tarief zoals aangegeven in de stalling of geregistreerd staat op het Stallingsbewijs dat aan het Vervoermiddel is bevestigd.

  Artikel 7. Stallingsgeld

  1. Voor het gebruik van de Fietsenstalling is de Staller stallingsgeld verschuldigd. Het stallingsgeld wordt berekend volgens de door de Exploitant vastgestelde tarieven, zoals deze in de Fietsenstalling of bij de ingang van de Fietsenstalling staan vermeld.
  2. Het gebruik van de fietsenstalling is gratis voor de eerste 24 uur van stallen. Voor elk (deel) van een dag dat de Staller zijn Vervoermiddel aansluitend langer dan 24 uur in de Fietsenstalling stalt, dient het volledige dagtarief maal het aantal gestalde dagen bij uitrijden betaald te worden aan de Beheerder.
  3. Indien Staller gebruik maakt van een abonnement, dient betaling van het Stallingsbewijs voorafgaand aan ingang van het abonnement door middel van een automatische incasso te geschieden.
  4. Na het ontvangen van het Stallingsbewijs dan wel het elektronisch registeren van het Stallingsbewijs geeft het Stallingsbewijs de Staller 24 uur lang het recht en de gelegenheid om zijn Vervoermiddel in de Fietsenstalling te stallen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Staller zijn Vervoermiddel buiten de Fietsenstalling heeft gebracht, dan vangt een nieuwe stallingstermijn aan waarvoor Stallingsgeld verschuldigd is.

  Artikel 8. Stallingstermijn

  1. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Exploitant mag een Fiets niet langer dan 10 dagen ononderbroken in de Fietsenstalling gestald zijn.
  2. Na afloop van de termijn van 10 dagen kan de Beheerder de te lang gestalde Fiets verwijderen en afvoeren naar het gemeentelijke Fietsdepot. Fietsen die in het fietsdepot staan kunnen voor een termijn van 56 dagen op afspraak worden opgehaald bij het Fietsdepot.
  3. De in lid 2 gestelde verwijderingstermijn is niet van toepassing op Fietsen die voorzien zijn van een geldig abonnement. Hiervoor geldt een verwijderingstermijn van 7 dagen ná afloop van de geldigheidsdatum van het abonnement. Na afloop van deze termijn kan de Beheerder de Fiets verwijderen en afvoeren naar het gemeentelijke Fietsdepot. Fietsen die in het fietsdepot staan kunnen voor een termijn van 56 dagen op afspraak worden opgehaald bij het Fietsdepot.
  4. Fietsen die niet binnen de gestelde termijn als genoemd onder lid 2 en 3 zijn opgehaald van de Fietsopslag, worden het eigendom van de Exploitant. Staller heeft dan geen recht meer op teruggave van de Fiets, dan wel (financiële) schadeloosstelling.

  Artikel 9. Beperkingen aan het gebruik van de Fietsenstalling

  1. Staller mag Exploitant, Beheerder en derden geen hinder of overlast bezorgen in de Fietsenstalling.
  2. Het is verboden om in de Fietsenstalling te roken of open vuur te maken.
  3. Het is verboden brandbare, explosieve, corrosieve, giftige, alcoholhoudende, verdovende of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen voor mens en milieu in de Fietsenstalling te brengen. Motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van de Bromfiets uitgezonderd.
  4. Het is, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant, verboden om de Fietsenstalling voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het stallen van Fietsen.
  5. Het is verboden om afval op andere dan daarvoor bestemde plaatsen achter te laten of de Fietsenstalling anderszins te verontreinigen.
  6. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Exploitant niet toegestaan in, op of aan de Fietsenstalling reclame, in welke vorm dan ook, te maken.
  7. Het is verboden om in de Fietsenstalling te Fietsen.

  Artikel 10. Gebruik oplaadpunt

  De Staller met een elektrische Fiets kan gebruik maken van een oplaadpunt. De elektrische Fiets kan in het daarvoor bestemde vak gestald worden en moet aangesloten zijn op een het net (230v).

  Artikel 11. Opvolging aanwijzingen

  De Staller en alle anderen die zich in de Fietsenstalling bevinden dienen deze Algemene Voorwaarden en/of de door de Beheerder gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt op te volgen. Het niet – niet tijdig of niet behoorlijk – opvolgen van deze aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot verwijdering uit de Fietsenstalling, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem veroorzaakte schade.

  Artikel 12. Verlies Stallingsbewijs en/of Fietssleutel

  1. Bij verlies of het anderszins ontbreken van het Stallingsbewijs dient hiervan voorafgaand aan het ophalen van het Vervoermiddel melding gemaakt worden bij de Beheerder.
  2. Bij het verlies van een Stallingsbewijs dient de Staller een omschrijving van het gestalde Vervoermiddel alsook de locatie van stallen in de betreffende Fietsenstalling te vermelden. Na overhandiging van de sleutel van de Fiets zal de Beheerder het Vervoermiddel ophalen en teruggeven aan de Staller.
  3. Indien een vergoeding voor het stallen is verschuldigd kan de Staller kan het gestalde Vervoermiddel alleen dan buiten de Fietsenstaling brengen indien en nadat de Staller de vergoeding heeft betaald conform de stallingsduur zoals aangegeven op het Stallingsbewijs dat aan het Vervoermiddel is bevestigd of elektronisch is geregistreerd. .
  4. Indien (tevens) sprake is van het verlies van de Fietssleutel, dient Staller zich naast de verplichting genoemd in artikel 11 lid 1 en 2, ook met een wettelijke toegestane legitimatie te legitimeren.
  5. Gestalde Vervoermiddelen waarvan de Staller geen passende sleutel kan overleggen, worden pas na sluitingstijd van de betreffende Fietsenstalling teruggeven indien aan alle in artikel 11 lid 4 opgelegde verplichtingen is voldaan.

  Artikel 13. Gebruik maken van bagagelockers

  Stallers kunnen gratis gebruik maken van een bagagelocker in de stalling. Het gebruik van de lockers is geheel voor eigen risico van de staller. De lockers kunnen afgesloten worden middels een zelf in te stellen (tijdelijke) pincode. Het is de staller bekend dat de beheerder in het bezit is van een mastersleutel waarmee zij toegang hebben tot de (afgesloten) lockers.

  1. Het is niet toegestaan om bagage waarvan de waarde groter is dan € 500,- op te slaan. Bovendien mogen geen kostbaarheden worden opgeslagen zoals bijvoorbeeld sieraden, kunstwerken, geld, identiteitspapieren, elektronische apparaten etc. Op verzoek dient de inhoud van de bagage te worden getoond.
  2. De maximale gebruikstermijn eindigt op dezelfde dag waarop het gebruik is aangevangen en derhalve op het tijdstip van sluiting van de stalling.
  3. Indien de opgeslagen bagage na de maximale opslagtermijn niet is opgehaald, wordt deze afgevoerd en wordt geacht dat de eigenaar van de bagage afstand heeft gedaan van zijn eigendom.
  4. Indien de opgeslagen bagage tijdens de opslag begint te lekken of een sterke geur afgeeft, wordt deze afgevoerd en wordt geacht dat de eigenaar van de bagage afstand heeft gedaan van zijn eigendom.
  5. Indien de staller de pincode voor het openen van de locker is vergeten dient voorafgaand aan het ophalen van de bagage melding gemaakt te worden bij de Beheerder. De Staller dient een omschrijving te geven aan de Beheerder van de inhoud van de locker alsmede de locatie (nummer) van de locker.  Na controle zal de Beheerder de locker openen.
  6. Exploitant is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan of vermissing van opgeslagen bagage indien dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 500,-. Gevolgschade wordt niet en nooit vergoed.
  7. Indien er goederen uit de opgeslagen bagage worden vermist, dient de Staller aan te tonen dat die goederen daadwerkelijk in de bagage aanwezig waren op het moment dat de bagage ter opslag werd aangeboden.
  8. In geval van schade of vermissing moet de Staller direct mededeling daarvan doen aan de beheerder.

  Artikel 14. Aansprakelijkheid

  1. Het gebruik van de Fietsenstalling is op eigen risico.
  2. De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of het verloren gaan van eigendommen van de Staller, noch aanvaardt de Exploitant enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, aan de eigendommen van de Staller, ter zake van lichamelijk letsel of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Fietsenstalling.
  3. De Staller is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Fietsenstalling door hem is veroorzaakt. Schade door de Staller veroorzaakt aan de Fietsenstalling of de daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Staller voldoende zekerheid kan stellen, zulks ten genoegen van de Beheerder, dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens de Exploitant opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze Expertise zijn voor rekening van de Staller.

  Artikel 15. Niet toerekenbare tekortkoming

  Een tekortkoming kan de Exploitant en Beheerder niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de Exploitant of Beheerder onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichting van de overeenkomst redelijkerwijs door de Staller niet meer van de Exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

  Artikel 16. Inzage en terbeschikkingstelling

  Deze Algemene Voorwaarden kunnen in de Fietsenstalling worden ingezien en De Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website van de Exploitant. Een afschrift van de Algemene Voorwaarden worden op verzoek aan eenieder in afschrift ter beschikking gesteld.

  Artikel 17. Bevoegde rechter

  Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de Exploitant en de Staller gesloten overeenkomst inclusief onderhavige voorwaarden, zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Exploitant, welke recht zal spreken met toepassing van Nederlands recht. Indien de Staller een consument is, kan slechts dan berechting door de in de vestigingsplaats van de Exploitant bevoegde rechter plaatsvinden, indien de Staller niet binnen 1 maand nadat de Exploitant zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

  Artikel 18. Conversie

  Voor zover enig beding in de tussen de Exploitant en de Staller besloten Stallingsovereenkomst, waaronder begrepen de onderhavige Algemene Voorwaarden, nietig c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

  Artikel 19. Gegevensverwerking

  De Exploitant verwerkt geen persoonsgegevens.

  Artikel 20. Algemene Voorwaarden

  De Exploitant is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de dag volgende op die, waarop deze ter plaatse kenbaar zijn gemaakt. Ten aanzien van houders van abonnementen zullen de wijzigingen geen gelding hebben zolang de duur van het abonnement nog niet is verstreken. Indien de Stallingsovereenkomst zal worden verlengd zullen, te rekenen vanaf de aanvang van de nieuwe duur, op de Stallingsovereenkomst de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  Artikel 21. Toepasselijk recht

  Op de Stallingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit deze Stallingsovereenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend zullen worden berecht door de voor Gouda bevoegde rechter.

  Artikel 22. Citeertitel

  Deze Algemene voorwaarden worden aangehaald als ‘Algemene voorwaarden gebruik Fietsenstalling Nieuwe Markt te Gouda’.

  Artikel 23. Bekendmaking en inwerkingtreding

  Deze voorwaarden gaan in met ingang van de dag nadat deze worden gepubliceerd op de pagina Fiets parkeren. Deze voorwaarden zijn tevens aanwezig en op aanvraag in te zien in de fietsenstalling.