Samenvatting Historische Lintenvisie

Historische Lintenvisie: een plan voor de belangrijkste oude wegen van Gouda

De Historische Lintenvisie heeft 3 doelen:

  1. Vastleggen welke historische wegen en waterwegen van grote betekenis voor de stad van nu zijn;
  2. Benoemen welke kernkwaliteiten deze linten voor de stad hebben;
  3. De afspraak vastleggen dat deze kwaliteiten betrokken zullen worden bij het maken van het Omgevingsplan.

Wat is een historisch lint?

Deze wegen heten historische linten omdat ze al eeuwenlang als een lint of een draad door de stad lopen. Het zijn wegen en dijken, maar ook rivieren en grachten. Denk bijvoorbeeld aan de stadssingel of aan de Bloemendaalseweg.
Een lint is nooit enkel 1 lijn. Het is altijd een samenhangend geheel van weg, bomen, bruggen, watergangen, etcetera. Verschillende linten kunnen met elkaar te maken hebben of elkaar kruisen. De omgeving van de linten is ook belangrijk, zoals de polder waar een weg doorheen loopt of de bebouwing die langs het lint staat. In de visie heet dit een lintzone en de invloedsfeer van een lint. Er zijn kaarten gemaakt waarop de linten, de lintzones en de invloedssferen zijn getekend en alle linten zijn gefotografeerd.

Unieke kwaliteiten

De visie beschrijft welke speciale kwaliteiten deze wegen en wateren voor de stad als geheel hebben. Ook kwaliteiten in de bodem kunnen van belang zijn, bijvoorbeeld de aardkundige historie en de vroege bewoningsgeschiedenis (archeologie).

Afbakening

De actuele betekenis voor de stad als geheel staat centraal. Verdwenen delen van wegen of wegen die vooral voor een wijk belangrijk zijn, zijn niet in de visie opgenomen. Ook draait het in de visie om de belangrijkste kernwaarden voor de stad. Details en specifieke waarden van de linten afzonderlijk komen bij de uitwerking van de visie aan bod.
De nadruk ligt op de linten buiten de binnenstad. Voor de binnenstad is namelijk al in 2004 een plan gemaakt. Dit plan heet Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen.

De kaart biedt een overzichtelijk beeld van de historische lintenstructuur van Gouda. Dit kaartbeeld bevat zowel de weg- (zwarte lijnen) als de waterlinten (blauw). Verdwenen linten zijn gestippeld. De linten zijn doorgetrokken in de binnenstad, om zo de totale structuur duidelijk te maken. Van historische linten die beginnen en eindigen op Gouds grondgebied wordt begin- en eindpunt met een bolletje aangegeven.

Relatie met andere visies

Natuurlijk moeten alle visies goed op elkaar aansluiten. Daarom is 1 hoofdstuk geheel gewijd aan de bestaande visies en hun relatie met of betekenis voor deze nieuwe visie.

Niet geheel nieuw, wel nodig

Het is niet nieuw dat linten belangrijk gevonden worden. Er zijn al eerder visies gemaakt om de uitzonderlijke kwaliteiten van linten vast te leggen, bijvoorbeeld voor de Hollandsche IJssel en voor de Bloemendaalseweg. Ook is al in bestemmingsplannen en in de welstandsnota bepaalt dat de historische linten belangrijk zijn voor de stad.
Maar er bestond nog geen plan dat het complete oude netwerk in kaart brengt en de kernkwaliteiten daarvan benoemt. Ook heeft de gemeente nog niet eerder alles in samenhang bekeken.

Vooraf duidelijk

Het rekening houden met kwaliteiten hoeft niet te betekenen dat er meer regels komen of dat er minder mag. Door vooraf te bepalen welke bijzonderheden een rol spelen bij ontwikkelingen is vooraf duidelijk welke kwaliteiten niet verloren mogen gaan. Zo kan de betekenis ook in de toekomst behouden worden, ook bij veranderingen in de stad. Het vastleggen van de unieke kwaliteiten levert zo een stuur bij opgaven en keuzes voor de stad. Het maakt duidelijk welke veranderingen er mogelijk zijn, zonder verlies van kwaliteit. De historie van de stad vormt geen belemmering voor ontwikkelingen, maar een leidraad en inspiratiebron.

Kwaliteiten en opgaven

In de visie wordt in kaarten en in woorden vastgelegd welke historische wegen grote betekenis hebben voor het stedelijke netwerk. Alleen de belangrijkste kwaliteiten zijn samengevat. Dit zijn stedenbouwkundige en architectonische betekenissen, maar ook de betekenis voor Goudse hoofdthema’s zoals Gouda als Hollandse Waterstad en economie. Ook staat in de visie welke opgaven er liggen om die kwaliteiten te behouden, veilig te stellen en te benutten bij het maken van keuzes voor de toekomstige stad.

Wat is het vervolg?

Deze visie zal per 1 januari 2022 van kracht zijn. Vanaf dat moment is de visie onderdeel van het bestaande beleid.
Al het bestaande beleid zal een plek krijgen in het bestel van de Omgevingswet. Deze visie bepaalt dat de kwaliteiten van de linten een plek moeten krijgen in het Omgevingsplan. Hoe dat precies gaat gebeuren, wordt nog uitgewerkt. Dit is onderdeel van de proef voor het omgevingsplan, de pilot Goverwelle. Op deze wijze levert de Historische Lintenvisie een belangrijke bijdrage aan een integraal Omgevingsplan. Het levert ook de bouwstenen voor andere sectoren en andere gebieden.

De uitvoering bevat ook de uitwerking van het principe “vooraf duidelijk” en de opname van de linten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiervoor worden de kaarten uit de lintenvisie verder uitgewerkt en in het GIS Gouda opgenomen.

De werkzaamheden worden financieel gedekt uit de reservering Omgevingsplan. Zo nodig wordt de uitvoering opgenomen in de Kadernota 2023.

Wilt u de hele visie bekijken? Stuur dan een e-mail naar de gemeente via gemeente@gouda.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182.