Noodopvang vluchtelingen

Er is in Nederland niet genoeg (crisis)noodopvang voor asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Tegelijkertijd blijven er nieuwe vluchtelingen komen die op zoek zijn naar een veilige plek. Er is een zeer dringend beroep op Gouda gedaan om tijdelijk vluchtelingen op te vangen op een hotelboot. Het college van Gouda wil haar ogen niet sluiten voor deze nijpende situatie en heeft daarom besloten om dit mogelijk te maken.

Tijdelijke noodopvang verlengd

Op dit moment vangt Gouda tijdelijk vluchtelingen op in een hotelboot aan het Gouwekanaal. De boot zal blijven liggen tot april of mei 2023. Dan zullen alle bewoners verhuizen naar de nieuwe noodopvang in het Molenwiekgebouw.

Schrijnende situatie Ter Apel

Burgemeester Verhoeve: “De nood is nog steeds zeer hoog. De situatie in Ter Apel is helaas nog steeds schrijnend. Dagelijks staan er berichten in de media over de druk op de asielketen en het feit dat vluchtelingen geen slaapplek meer kan worden geboden. Gouda is en blijft een gastvrije stad. Sinds de komst van de vluchtelingen zijn de vluchtelingen warm welkom geheten door Gouwenaars. Dat is nog steeds hard nodig. Als stadsbestuur vinden we dat we hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Algemeen

We begrijpen dat u misschien vragen heeft. Daarom hebben we hieronder veelgestelde vragen en de antwoorden opgesteld.

Er is in Nederland niet genoeg (crisis)noodopvang voor asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Tegelijkertijd blijven er nieuwe vluchtelingen komen die op zoek zijn naar een veilige plek om te wonen. Het Rijk en de provincie hebben een zeer dringend beroep op Gouda gedaan om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Omdat de situatie in de opvang zo nijpend is en de menswaardigheid in het geding komt heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om tijdelijke noodopvang in Gouda mogelijk te maken.

De hotelboot ligt in het Gouwe Kanaal, aan het Ruige Weteringpad tegenover de Nachtegaalstraat.

Op 22 december 2021 zijn de 1e vluchtelingen onder begeleiding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekomen op de hotelboot. Het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is nog steeds groot in Nederland. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke noodopvang te verlengen tot april/ mei 2023.

Op deze hotelboot zijn alle faciliteiten aanwezig om mensen te laten slapen en eten. Het ging eerst om een tijdelijke opvanglocatie voor de duur van maximaal 2 maanden. De zoektocht naar een goede aanlegplaats was makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand. Nu duidelijk geworden is dat de asielcrisis langer duurt, heeft het COA op het bedrijventerrein de Goudse Poort een andere opvanglocatie gevonden. Dit is het Molenwiekgebouw aan de Groningenweg 6.

Nu duidelijk geworden is dat de asielcrisis langer duurt, heeft het COA op het bedrijventerrein de Goudse Poort een opvanglocatie gevonden. Dit is het Molenwiekgebouw aan de Groningenweg 6. Met het COA is afgesproken dat de bewoners van de hotelboot naar de nieuwe opvanglocatie gaan, zodra deze klaar is. Dit is ook de wens van de gemeenteraad. Lees meer hierover op de pagina Molenwiekgebouw.

Ja, in veel gemeenten wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid voor (nood)opvanglocaties. Hierbij wordt zowel gekeken naar het aanmeren van hotelboten of de mogelijkheid voor tijdelijke noodopvang in een gebouw.

Ja, vanaf het allereerste moment wordt de raad geïnformeerd.

Vluchtelingen en noodopvang

Hieronder leest u meer over de noodopvang en de vluchtelingen.

Deze locatie was met zeer weinig aanpassingen aan de kade, op korte termijn geschikt te maken voor het aanmeren van de hotelboot. Op deze plek zorgt de hotelboot ook niet voor problemen voor de scheepvaart. Daarnaast is de plek goed bereikbaar voor hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie.

Op de hotelboot wonen alleenstaande volwassen mannen. Op de hotelboot is plek voor maximaal 185 mensen.

De vluchtelingen komen uit verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Het gaat hierbij om vluchtelingen uit niet-veilige landen en dus niet om economische vluchtelingen.

De vluchtelingen komen onder begeleiding van het COA naar de hotelboot.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de boot nog tot april of mei 2023 blijft liggen. De vluchtelingen zullen dan verhuizen naar het Molenwiekgebouw.

Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiligers op de boot aanwezig. Medewerkers van het COA zijn er overdag op werkdagen.

Naast de locatie waar de boot nu ligt, zijn er ook andere locaties onderzocht, zoals Veerstal, Nieuwe Gouwe Oostzijde en Sluiseiland. Deze locaties zijn om verschillende redenen (veiligheid, mogelijkheid om aan wal te gaan, reserveringen) afgevallen.

Het COA bepaalt hoe de groep eruit ziet. We hebben bij het COA aangegeven dat we het belangrijk vinden dat op deze hotelboot alleen vluchtelingen komen uit niet-veilige landen.  Inmiddels hebben een groot aantal vluchtelingen op de hotelboot een verblijfsvergunning. De overige vluchtelingen die op de hotelboot wonen, moeten de asielprocedure nog verder doorlopen, dus het is nog niet bekend of zij in Nederland mogen blijven.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid en leefbaarheid

Hieronder leest u meer informatie over de veiligheid en de leefbaarheid rondom de hotelboot.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de hotelboot. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beveiligers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Medewerkers van het COA zijn er overdag op werkdagen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied. U kunt bij ongewenste situaties op of rond de hotelboot bellen naar de beveiliging op de boot. Zij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06-21 87 81 56. Als er geen spoed is, kunt u mailen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met onze stadsmarinier Eric Gorter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-43 38 52 02.

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over mogelijke overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze noodopvang of vanuit de vluchtelingen. Het blijft belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Het COA zorgt hiervoor en heeft ook huisregels. Verder is er goed contact met het COA, politie en handhaving.

Alleen kinderen en hun begeleiders mogen in de speeltuin komen. Omdat we geen kinderen opvangen op de boot, zullen de vluchtelingen niet in de speeltuin komen.

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen, er zijn geen verboden gebieden. Zij moeten zich natuurlijk wel zoals iedereen aan de gedragsregels houden en privéterrein van andere mensen respecteren.

Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, informeert het COA hen over hun rechten en plichten. Het COA heeft huisregels en bewoners ontvangen deze in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. De vluchtelingen hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de hotelboot zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar zinvolle dingen die de vluchtelingen kunnen doen.

De vreemdelingenpolitie en de IND identificeert en registreert vluchtelingen als zij in Nederland aankomen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. Mensen doen een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medisch gesprek. Het COA registreert de vluchtelingen en screent ze zo snel mogelijk.

Nee. In de noodopvang zorgt het COA voor gezondheidszorg als dat nodig is.

De vluchtelingen mogen bezoek ontvangen tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA heeft regels voor bezoek.

Ja, de dijk blijft voor iedereen open.

Als u overlast van geluid ervaart, dan kunt u dit melden bij ODMH. Ervaart u overlast door een onveilige situatie?

  • Bel bij spoed 112
  • In alle andere gevallen kunt u terecht bij de politie via telefoonnummer 0900-88 44

Bij overige vragen en zorgen kunt u een mail sturen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met de stadsmarinier Eric Gorter via telefoonnummer 06-43 38 52 02

De provincie Zuid-Holland is eigenaar van het Gouwekanaal en hebben we als vaarwegbeheerder op de hoogte gebracht. De provincie heeft de beroepsvereniging voor de binnenvaart hierover geïnformeerd. Ook de medewerkers van de Julianasluis zijn op de hoogte.

De boot wordt bevoorraad via de brug richting het Ruige Weteringpad. Hierbij wordt gezorgd dat het pad voor de omwonenden bereikbaar blijft.

Het COA heeft een contract afgesloten met een bedrijf dat het afval van de hotelboot ophaalt.

Nee, dat gaat hier niet. De hotelboot is hier niet op ingericht en het is ook voor de brandveiligheid niet goed als de bewoners op hun kamer koken. Het COA zorgt voor 3 maaltijden per dag.

Communicatie

Hieronder leest u meer over hoe de gemeente de buurt geïnformeerd heeft.

We hebben de buurt per brief op 23 november 2022 geïnformeerd over de verlenging tot april/mei 2023. Op dinsdag 6 december is er een bewonersavond geweest. De gemeente en het COA blijven in gesprek met de buurt via een klankbordgroep.

COA

Hieronder leest u meer informatie over het COA.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit betekent dat het COA ervoor zorgt dat vluchtelingen een plek hebben om te wonen vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchtelingen Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgen. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. 

Jazeker. Heel graag! Als gemeente vinden we het belangrijk dat de vluchtelingen tijdens hun verblijf zinvolle dingen kunnen doen. Heeft u ideeën? Meldt u dan via noodopvang@gouda.nl.

U leest meer over het COA op de website van het COA.

Overig

Hieronder staan overige veelgestelde vragen.

Via de website of media houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het COA heeft ongeveer 8 parkeerplekken nodig. We hebben op verschillende momenten gekeken in de wijk en op dit moment lijkt er voldoende plek in de directe omgeving te zijn. We houden dit goed in de gaten. Als er toch niet voldoende parkeerplekken blijken te zijn, kijken we wat we hieraan kunnen doen.

Het college vraagt een verlenging op de ‘omgevingsvergunning tijdelijk gebruik’ aan. Tegen deze omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. Houdt u hiervoor de lokale berichten in de krant in de gaten.