Noodopvang Molenwiek

In mei 2023 opende het COA een opvang voor asielzoekers in Gouda. Deze tijdelijke opvang is in het Molenwiekgebouw aan de Groningenweg 6. Het COA heeft eerst afspraken gemaakt met Gouda voor tijdelijke opvang (voor 5 jaar) voor maximaal 350 vluchtelingen, waarvan 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Vanwege de spreidingswet is dit aantal aangepast naar 407 plekken, waarvan 35 plekken voor AMV’ers. Na een bepaalde tijd kijkt de gemeente opnieuw naar de situatie. Dan moet de gemeenteraad besluiten of er een vaste locatie komt. Hier is dan plek voor maximaal 500 vluchtelingen.

Algemeen

We begrijpen dat u misschien vragen heeft. Daarom hebben we hieronder veelgestelde vragen en de antwoorden over de COA noodopvang in het Molenwiekgebouw opgesteld.

De Molenwiek is het pand aan de Groningenweg 6. Het COA vangt op deze locatie sinds begin mei vluchtelingen op.

Het COA maakt eerst een tijdelijke opvang voor 5 jaar voor maximaal 407 vluchtelingen. Na een bepaalde tijd kijkt de gemeente opnieuw naar de situatie. Dan moet de gemeenteraad besluiten of er een vaste locatie komt. Hier is dan plek voor maximaal 500 vluchtelingen.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Gouda is akkoord gegaan met de tijdelijke opvanglocatie. De raad heeft tijdens de raadsavond in september 2022 zijn wensen en bezwaren aan het college verteld. Deze gaan vooral over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de locatie en de directe omgeving. Bekijk de volledige weergave van de wensen en bedenkingen.

Op 6 december 2022 besloot het college om een bestuursovereenkomst met het COA te tekenen, zodat de noodopvang mogelijk is.

Begin mei 2023 was de officiële opening van de locatie, en kwamen de 1e bewoners in de Molenwiek wonen.

Nee. De situatie in Ter Apel is voor vluchtelingen vaak erg onzeker en tijdelijk. De noodopvang in Gouda vangt vluchtelingen uit onveilige landen op die al in de asielprocedure zitten of al een status hebben gekregen.

Vluchtelingen en noodopvang

Hieronder leest u meer over de noodopvang en de vluchtelingen.

Op dit moment is het de bedoeling dat er hier maximaal 5 jaar vluchtelingen worden opgevangen. Na een tijdje wordt er opnieuw naar de situatie gekeken. De gemeenteraad besluit dan of de Molenwiek na 5 jaar een blijvende opvanglocatie voor maximaal 500 vluchtelingen wordt.

In de 1e 5 jaar worden er in het Molenwiekgebouw vluchtelingen opgevangen uit niet-veilige landen. Deze groep bestaat onder andere uit de groep alleenreizende mannen die eerder op de hotelboot in Gouda woonden. Daarnaast worden er ook 35 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) opgevangen in de leeftijd 15 tot 18 jaar. De noodopvang biedt ook plek voor alleenstaande ouders met kinderen of gezinnen.

De vluchtelingen komen onder begeleiding van het COA naar het Molenwiekgebouw.

Kijk voor meer informatie over leefgeld op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid en leefbaarheid

Hieronder leest u meer informatie over de veiligheid en de leefbaarheid rondom het Molenwiekgebouw.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het Molenwiekgebouw. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beveiligers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Medewerkers van het COA zijn er overdag op werkdagen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied. U kunt bij ongewenste situaties op of rond het Molenwiekgebouw bellen naar de beveiliging. Zij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06-21 87 81 56. Als er geen spoed is, kunt u mailen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met onze stadsmarinier Eric Gorter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-43 38 54 27.

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over mogelijke overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze noodopvang of vanuit de vluchtelingen. Het blijft belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Het COA zorgt hiervoor en heeft ook huisregels. Verder is er goed contact met het COA, politie en handhaving.

De vreemdelingenpolitie en de IND identificeert en registreert vluchtelingen als zij in Nederland aankomen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. Mensen doen zo nodig een tbc-controle en krijgen een medisch gesprek. Het COA registreert de vluchtelingen en screent ze zo snel mogelijk.

Als u overlast van geluid ervaart, dan kunt u dit melden bij ODMH. Ervaart u overlast door een onveilige situatie?

  • Bel bij spoed 112
  • In alle andere gevallen kunt u terecht bij de politie via telefoonnummer 0900 – 88 44

Bij overige vragen en zorgen kunt u een mail sturen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met de stadsmarinier Eric Gorter via telefoonnummer 06-43 38 54 72.

Communicatie

Hieronder leest u meer over hoe de gemeente de buurt geïnformeerd heeft.

Er is goed contact met de buurtbewoners en bedrijven in de buurt. Elke maand is er een klankbordgroep met inwoners, COA, gemeente, stadsmarinier en politie waarin het mogelijk is om vragen en zorgen te bespreken. Er is goed gekeken naar wensen van de buurt, en het ontwerp is, voor zover mogelijk, hierop aangepast. De gemeente hoort graag nieuwe ideeën. Daarnaast wil de gemeente het meedenken van de buurt stimuleren, omdat buurtbewoners vaak dingen vertellen vanuit hun eigen ervaring, waar gemeente of het COA niet direct rekening mee hebben gehouden.

De volgende partijen zijn bij de klankbordgroep aanwezig:

  • gemeente Gouda
  • COA
  • politie
  • omliggende bedrijven en buurtbewoners

Wilt u bij de volgende klankbordgroep aanwezig zijn? Dan kunt u een e-mail sturen naar noodopvang@gouda.nl.

COA

Hieronder leest u meer informatie over het COA.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit betekent dat het COA ervoor zorgt dat vluchtelingen een plek hebben om te wonen vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchtelingen Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgen. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. 

Jazeker. Heel graag! Als gemeente vinden we het belangrijk dat de vluchtelingen tijdens hun verblijf zinvolle dingen kunnen doen. Heeft u ideeën? Meldt u dan via noodopvang@gouda.nl.

U leest meer over het COA op de website van het COA.

Overig

Hieronder staan overige veelgestelde vragen.

Via de website of media houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.