Woningen Van Loonlocatie, Ridder van Catsweg

Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan nieuwe woningen te bouwen op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg. Op deze plek stond eerder het autobedrijf Van Loon met een tankstation en een autoshowroom, -werkplaats en -wasstraat. Het plan past bij de wens van de gemeente om de grote vraag naar betaalbare woningen aan te pakken.

Waar is het?

De nieuwe woningen komen op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het plan van Vastbouw bestaat uit 3 woongebouwen van 6, 9 en 10 verdiepingen hoog met in totaal 172 appartementen. Hierin komen woningen van verschillende prijzen, zoals 43 sociale huurwoningen van 49,9 m2, 43 middenhuurwoningen van gemiddeld 63,3 m2 en 86 koopwoningen van gemiddeld 68,3 m2.

Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen voor wonen en de directe leefomgeving, zoals groen en duurzaamheid. Zo krijgen de daken zonnepanelen. Het omliggende terrein krijgt parkeervoorzieningen, waaronder een parkeerdek. En er komt een groene tuin die voldoet aan de eis van minimaal 15% groen.

De locatie ligt direct bij het winkelcentrum Bloemendaal, met de bushalte voor de deur en dicht bij station Gouda. Dat maakt deze plek zeer geschikt voor verschillende vormen van vervoer. Naast elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar ook fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen van goede kwaliteit aanbieden.

Wat is de laatste stand van zaken?

Om de nieuwbouw mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en Vastbouw een overeenkomst. Daarin staan de afspraken over de ontwikkeling. De ondertekening is gevierd op 17 september 2020 met een feestelijk moment in de showroom van de Van Loonlocatie. De wethouder, vertegenwoordigers van Vastbouw Vastgoedontwikkeling, de architect en directe omwonenden waren daarbij aanwezig.

Voor de nieuwbouw is het bestemmingsplan ‘Ridder van Catsweg 683, Gouda’ gemaakt. De geplande ontwikkeling draagt bij aan het Programma versnelling woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020.

Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u een verslag van de volgende onderzoeken die we hebben gedaan in het gebied:

  • Akoestisch onderzoek: onderzoek naar lawaai wegverkeer
  • Mobiliteitsplan: mogelijkheden voor vervoer
  • Quickscan natuurwaarden: onderzoek naar beschermde planten en dieren
  • Vleermuisinventarisatie: onderzoek of er vleermuizen zijn
  • Verkennend en aanvullend bodemonderzoek
  • Aerius berekening
  • Aanmeldnotitie besluit MER
  • Watertoets resultaat

Verder zijn nog de volgende vervolgonderzoeken als pdf beschikbaar:

Windonderzoek

Update akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Geluid en luchtkwaliteit in de omgeving

Verkeersonderzoek Van Loon locatie

Actualisatie Verkeersgeneratie ontwikkeling Van Loon

Plan van aanpak bodemsanering

Heeft u moeite om de pdf bestanden te lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of mail naar gemeente@gouda.nl.

Online bijeenkomsten februari en maart 2021

In de periode van 3 september tot en met 14 oktober 2020 heeft het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg ter inzage gelegen. Op dit plan zijn vanuit de (directe) omgeving zienswijzen en reacties binnengekomen. Er zijn onder andere zorgen over dingen als hoeveelheid zonlicht, uitzicht, verkeer en parkeren. Het aantal en de inhoud van de reacties zijn voor het college van B&W genoeg redenen om eerst verder in gesprek te gaan met de omgeving. Pas daarna wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd. Dat vraagt tijd en zorgvuldigheid.

In februari en maart zijn er 3 bijeenkomsten. Vanwege de coronamaatregelen zijn die online. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de ontwikkelaar Vastbouw en de gemeente in gesprek met de mensen die een zienswijze hebben ingediend. De indieners van een zienswijze krijgen hier apart informatie over en ontvangen een uitnodiging van de gemeente (vanwege de privacywetgeving).

De gemeente vraagt vervolgens Vastbouw Vastgoedontwikkeling om de plannen waar nodig en/of mogelijk aan te passen. Wij laten u weten wat de uitkomst is.

Als u vragen heeft of een reactie wilt geven kan dat via vanloonlocatie@vastbouw.nl.

Beroepszaak tegen het bestemmingsplan

Na het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad hebben een aantal omwonenden bij de Raad van State beroep aangetekend. Op 25 mei 2022 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het gaat om een tussenuitspraak. De Afdeling bestuursrecht heeft de gemeente aanwijzingen gegeven voor veranderingen aan het bestemmingsplan.

De gemeenteraad kan de veranderingen regelen met een herstelbesluit. De Afdeling bestuursrecht heeft de raad hiervoor 20 weken de tijd gegeven. Op 14 september vergaderde de commissie Fysieke Leefomgeving over het herstelbesluit voor het bestemmingsplan ‘Ridder van Catsweg 683’. Op woensdag 21 september staat het op de agenda voor de raadsvergadering. Daarna doet de Raad van State een einduitspraak in 2 beroepszaken.

Hoe kan ik meedenken?

De initiatiefnemer heeft in juli 2019 een inloopavond gehouden die bezocht is door zo’n ruim 100 omwonenden. Op 7 oktober 2019 was er een overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van VvE Klein Haastenburg. Na dit overleg zijn er aanpassingen in het plan gemaakt. Zo is de zuidwestelijke woontoren zoveel mogelijk in zuidelijke richting opgeschoven. En voor de privacy is besloten om aan de westzijde van de woontorens geen balkons te maken die aan de gevel hangen.

Wat is de planning?

De planning is dat de bouw start direct na de afgifte van de bouwvergunning. De verwachting is mei 2021. De koopwoningen worden verkocht via Boer Makelaardij uit Gouda en TW3 uit Rotterdam. Meer informatie staat op de website van Vastbouw.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.