Rioolvervanging Vogelbuurt

De gemeente Gouda is januari 2022 gestart met de rioolrenovatie/-vervanging, ophoging en herinrichting van de Vogelbuurt in de wijk de Korte Akkeren.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in de Vogelbuurt en omgeving in de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het riool in de Korte Akkeren is er slecht aan toe. Daarom gaan we het repareren of vervangen. Daarnaast gaan we de openbare ruimte ophogen, met name stoepen en straten die erg verzakt zijn. Door deze op te hogen, worden sommige woningen weer beter toegankelijk. Omdat we toch alle straten en stoepen aanpakken, kijken we gelijk naar de inrichting. Is deze nog goed, of kan het beter? Samen met de bewoners van de Vogelbuurt hebben we bekeken wat er al is, waar de bewoners (zeer) tevreden mee zijn en wat men graag verbeterd of veranderd ziet. Vervolgens zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Aandachtspunten tijdens de werkzaamheden

In de Vogelbuurt zijn de woningen op houtenpalen gebouwd. Dit funderingshout bevindt zich vlak onder de grondwaterstand. Daarnaast zijn de straten best smal en willen veel mensen er parkeren. Ook vinden de bewoners dat er veel trilling in de straat ontstaat door zwaar verkeer.

Voorzorgsmaatregelen

Vanwege deze aandachtspunten nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Vooropname:
  Ondanks alle maatregelen kunnen we nooit 100 procent garanderen dat er geen schade optreed. Hiervoor worden van alle woningen in de buurt van het project bouwkundige vooropnames gemaakt. De vooropname komt in een rapport waarmee u als bewoner eenvoudig kunt laten zien dat er tijdens de werkzaamheden schade is veroorzaakt.
 • Trilling beperkende voorzieningen langs de gevel:
  Langs alle woningen worden trilling absorberende platen aangebracht. Deze platen, Dutch Geowall, verminderen trillingen veroorzaakt door de werkzaamheden of zwaar verkeer met 80 tot 90 procent. Hiermee wordt het risico op schade een stuk kleiner gemaakt.
 • Plaatsen trilling meters:
  Om te zien of de voorzorgsmaatregelen effectief zijn plaatsen wij bij iedere fase een trilling meter op het meest kwetsbare gebouw. De resultaten worden gemonitord en als we over de maximale waarden heen gaan stoppen we de werkzaamheden direct.
 • Plaatsen peilbuizen:
  Om te zien of de aannemer zich aan de gestelde eisen houdt, om schade aan de funderingen tegen te gaan, als gevolg van het opdrogen van het funderingshout, plaatsen wij bij iedere fase peilbuizen. Ook deze resultaten worden gemonitord waarbij we direct stoppen wanneer de grondwaterstand onder de minimale hoogte komt.

Op basis van onze eisen treft de aannemer zelf ook voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn onder andere het aangepaste voertuigen gebruiken en stapvoets rijden om trillingen te beperken. Ook zorgt de aannemer dat de grondwaterstand op het juiste niveau blijft.

Hinder tijdens de werkzaamheden

Het is onmogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat het hinderlijk is voor de bewoners. Natuurlijk doen wij er alles aan om deze hinder zoveel klein mogelijk te houden. Zo is het werk opgedeeld in verschillende fases waarbij de woningen goed bereikbaar blijven. Ook zijn er extra parkeerplekken gemaakt in de buurt, zo blijft het aantal plekken hetzelfde.

Wat is de laatste stand van zaken?

De uitvoering is in volle gang. Inmiddels is het resultaat van de 1e fases te zien. Wel is er vertraging opgelopen waardoor de werkzaamheden langer duren dan we eerder hebben gemeld. Zoals het er nu naar uitziet is het totale project in de zomer van 2024 klaar. Voor de meest recente situatie verwijzen wij u naar de omgevingsapp van de aannemer.

Op een aantal locaties in de buurt wordt het bestaande riool in het achterpad vernieuwd. Een deel hiervan is al gedaan en de rest wordt in het eerste kwartaal van 2023 gedaan. Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden in de straten zelf en worden door een andere aannemer, GMB Rioleringstechnieken, gedaan. De bewoners met een tuin die grenst aan deze achterpaden, krijgen bericht van GMB.

Kaart van de Vogelbuurt waar de werkzaamheden aan de riolering op staan. Een deel wordt gerepareerd, een deel vervangen en een deel is klaar.

Hoe kan ik meedenken?

De bewoners van de Vogelbuurt hebben op de volgende manieren mee kunnen denken met dit project:

Eerste bijeenkomst; inloopmoment voor de buurt op 6 april 2017

Op 6 april 2017 was de 1e bijeenkomst voor het project ‘Vogelbuurt op de schop’. Het doel van dit inloopmoment was het verzamelen van ideeën, suggesties of problemen. Hiermee wilden we een goed beeld vormen van wat er allemaal speelt in de wijk en hoe de bewoners de buurt beleven.

Door de grote opkomst en de hoeveelheid reacties was het een geslaagde dag. Naast de bekende probleem- en verbeterpunten hebben we ook veel nieuwe informatie ontvangen die we meenemen bij het bepalen van de nieuwe inrichting.

Veel reacties gingen over onderwerpen als parkeren, bomen, behoud van groen in de wijk, riolering, afval op straat, leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het autoverkeer. Alle ingekomen reacties zijn bekeken en onderverdeeld naar thema. Met deze thema’s gaan we later aan de slag binnen de buurt.

Ontwerpbijeenkomsten per straat 9, 10, 16 en 17 mei 2017

In mei 2017 zijn er per straat ontwerpbijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten hebben we samen met de bewoners de verbeterpunten en oplossingen voor het ontwerp van hun straat en het Vogelplein besproken.

De gesprekken met de bewoners zorgden ervoor dat we een goed beeld kregen van wat er leeft in de wijk en hoe we de inrichting kunnen aanpassen om het woongenot en de veiligheid te verbeteren.

Presentatie rioleringsontwerp, 4 & 6 juli 2017

In juli 2017 hebben we het ontwerp voor het riool gepresenteerd. Er waren tijdens eerdere bijeenkomsten veel vragen over het riool en het grondwater in de wijk. Tijdens deze avond is er een korte presentatie gegeven waarin de oude en de nieuwe situatie nog eens zijn uitgelegd. Naast de presentatie was er ook ruimte om vragen te stellen over het riool.

Themabijeenkomst Vogelbuurt, 11 oktober 2017

Op 11 oktober 2017 heeft het projectteam Vogelbuurt van de gemeente bewoners uitgenodigd mee te denken over de leefbaarheid van de buurt op het gebied van groen, veilig, schoon en duurzaam. Veel bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om op 1 van deze onderwerpen hun ideeën te laten weten en voorstellen te doen. Ruim 50 bewoners waren aanwezig. Een aantal bewoners meldde zich aan om actief te worden.

Presentatie concept ontwerp inrichting straten, 7 & 8 november 2017

Om de bewoners van de Vogelbuurt en de Westerkade op de hoogte te houden van de voortgang, was er een presentatie met het concept-ontwerp. Tijdens deze presentatie vertelden we met welke principes is gewerkt om het voorlopig ontwerp te maken. Deze principes zijn weer voortgekomen uit de opmerkingen en ideeën van de buurt.

Telkens is benadrukt dat het ontwerp wat er nu ligt nog niet definitief is. Het moet gezien worden als een tussentijdse controle door de buurt: zijn we goed op weg? Met de opmerkingen werken we verder naar het definitieve ontwerp. Dit is begin 2018 gepresenteerd. Na de bespreking van het bovengrondse ontwerp, was er nog tijd om de werkzaamheden aan het riool in het achterpad te bespreken.

Het herstel begint aan het riool achter de Westerkade/Reigerstraat. Vervolgens wordt de riolering in de Vogelbuurt aangepakt. De werkzaamheden gaan ongeveer 15 werkweken duren.

Presentatie ontwerp openbare ruimte en keuze bomen, 11 & 12 april, 30 mei 2018

Het definitieve ontwerp is gereed en gepresenteerd. Het ontwerp is op onderstaande afbeelding weergeven.

Kaart van de Vogelbuurt met daarop het ontwerp van de openbare ruimte en de keuze voor de bomen,

Daarnaast is er ook een keuze gemaakt over de bomen. Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal soorten voorgesteld. Deze soorten groeien goed in een verharde omgeving en passen goed in smallere straten. De een heeft een voorkeur voor bloesem, de ander voor geheel groene bomen. We hebben de voorkeuren meegenomen en vervolgens is een ontwerp tot stand gekomen.

Bekijk het bomenplan voor de Vogelbuurt

Inloopbijeenkomsten over de funderingen van de woningen

In februari en maart 2019 zijn enkele inloopbijeenkomsten geweest over funderingen en uitstel van de rioolwerkzaamheden.

Presentatieavond over funderingen

Omdat er nog veel vragen bleven over de funderingen van de woningen in de buurt is er een presentatieavond geweest van de werkgroep Vogelbuurt in april 2019.

Wat is de planning?

We zijn druk bezig met de uitvoering van de werkzaamheden. Het resultaat van de 1e fase is te zien. We hebben wel te maken met wat vertraging, waardoor de werkzaamheden langer duren dan we eerder hebben gecommuniceerd. We verwachten dat het project rond juli of augustus 2024 klaar is. In de omgevingsapp van de aannemer houden we u op de hoogte.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Tijdens het project is het ook mogelijk om vragen te stellen via de projectapp ‘Vogelbuurt’. Deze kunt u op uw telefoon installeren. Via de app heeft u altijd toegang tot alle informatie over het project en stelt u eenvoudig een vraag.