Rioolvervanging Vogelbuurt

De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in de Vogelbuurt en omgeving in de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het riool in Korte Akkeren verkeert in een slechte staat en daarom gaan we het repareren of vervangen. Daarnaast gaan we de openbare ruimte ophogen, met name stoepen en straten die erg verzakt zijn. Door deze op te hogen, worden diverse woningen weer beter toegankelijk. Aangezien we toch alle straten en stoepen aanpakken, kijken we gelijk naar de inrichting. Voldoet deze nog of is er een betere inrichting mogelijk? Samen met de bewoners van de Vogelbuurt hebben we bekeken wat er al aanwezig is, waar men (zeer) tevreden mee is en wat men graag verbeterd of veranderd ziet. Vervolgens zijn we hiermee aan de slag gegaan.

Wat is de laatste stand van zaken?

Januari 2020: het definitieve plan voor de Vogelbuurt en Westerkade is klaar. Op dit moment worden de laatste dingen gedaan aan het technisch ontwerp en de ondergrondse inrichting. Dan kan de gemeente op zoek naar een geschikte aannemer voor het werk. Het aanleggen van de riolering in de straat en het opnieuw inrichten start na de zomervakantie van 2020. De aanleg begint bij de Roerdompstraat en eindigt bij de Karekietstraat. Tijdens de werkzaamheden is de wijk minder goed bereikbaar. Ook in de Westerkade en de Westerom worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij blijven de woningen te voet altijd bereikbaar.

De uitvoering duurt een jaar: tot het 3e kwartaal 2021. De werkzaamheden van de nutspartijen Stedin en Oasen zijn bijna helemaal uitgevoerd in 2018 en 2019. De werkzaamheden van Woonpartners aan hun woningen en de glasvezelaanleg worden op dit moment uitgevoerd.

Werkzaamheden bestaande riolering

De riolering in de achterpaden is waar nodig vervangen en gerepareerd. Op de onderstaande afbeelding staat aangegeven waar welke werkzaamheden al zijn gebeurd en welke nog plaatsvinden. Op dit moment werken we aan een nieuwe verbinding tussen het riool en open water om het riool te kunnen spoelen aan het Koekoeksplein.

Kaart van de Vogelbuurt waar de werkzaamheden aan de riolering op staan. Een deel wordt gerepareerd, een deel vervangen en een deel is klaar.

Hoe kan ik meedenken?

De bewoners van de Vogelbuurt hebben op de volgende wijze mee kunnen denken met dit project.

Eerste bijeenkomst; inloopmoment voor de buurt op 6 april 2017

Op 6 april 2017 was de 1e bijeenkomst voor het project ‘Vogelbuurt op de schop’. Het doel van dit inloopmoment was het verzamelen van ideeën, suggesties of problemen. Hiermee wilden we een goed beeld vormen van wat er allemaal speelt in de wijk en hoe de bewoners de buurt beleven.

Door de grote opkomst en de hoeveelheid reacties was het een geslaagde dag. Naast de bekende probleem- en verbeterpunten hebben we ook veel nieuwe informatie ontvangen die we meenemen bij het bepalen van de nieuwe inrichting.

Veel reacties gingen over onderwerpen als parkeren, bomen, behoud van groen in de wijk, riolering, afval op straat, leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het autoverkeer. Alle ingekomen reacties zijn bekeken en onderverdeeld naar thema. Met deze thema’s gaan we later aan de slag binnen de buurt.

Ontwerpbijeenkomsten per straat 9, 10, 16 en 17 mei 2017

In mei 2017 zijn er per straat ontwerpbijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten hebben we samen met de bewoners de verbeterpunten en oplossingen voor het ontwerp van hun straat en het Vogelplein besproken.

De gesprekken met de bewoners zorgden ervoor dat we een goed beeld kregen van wat er leeft in de wijk en hoe we de inrichting kunnen aanpassen om het woongenot en de veiligheid te verbeteren.

Presentatie rioleringsontwerp, 4 & 6 juli 2017

In juli 2017 hebben we het ontwerp voor het riool gepresenteerd. Er waren tijdens eerdere bijeenkomsten veel vragen over het riool en het grondwater in de wijk. Tijdens deze avond is er een korte presentatie gegeven waarin de oude en de nieuwe situatie nog eens zijn uitgelegd. Naast de presentatie was er ook ruimte om vragen te stellen over het riool.

Themabijeenkomst Vogelbuurt, 11 oktober 2017

Op 11 oktober 2017 heeft het projectteam Vogelbuurt van de gemeente bewoners uitgenodigd mee te denken over de leefbaarheid van de buurt op het gebied van groen, veilig, schoon en duurzaam. Veel bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om op 1 van deze onderwerpen hun ideeën te laten weten en voorstellen te doen. Ruim 50 bewoners waren aanwezig. Een aantal bewoners meldde zich aan om actief te worden.

Presentatie concept ontwerp inrichting straten, 7 & 8 november 2017

Om de bewoners van de Vogelbuurt en de Westerkade op de hoogte te houden van de voortgang, was er een presentatie met het concept-ontwerp. Tijdens deze presentatie vertelden we met welke principes is gewerkt om het voorlopig ontwerp te maken. Deze principes zijn weer voortgekomen uit de opmerkingen en ideeën van de buurt.

Telkens is benadrukt dat het ontwerp wat er nu ligt nog niet definitief is. Het moet gezien worden als een tussentijdse controle door de buurt: zijn we goed op weg? Met de opmerkingen werken we verder naar het definitieve ontwerp. Dit is begin 2018 gepresenteerd. Na de bespreking van het bovengrondse ontwerp, was er nog tijd om de werkzaamheden aan het riool in het achterpad te bespreken.

Het herstel begint aan het riool achter de Westerkade/Reigerstraat. Vervolgens wordt de riolering in de Vogelbuurt aangepakt. De werkzaamheden gaan ongeveer 15 werkweken duren.

Presentatie ontwerp openbare ruimte en keuze bomen, 11 & 12 april, 30 mei 2018

Het definitieve ontwerp is gereed en gepresenteerd. Het ontwerp is op onderstaande afbeelding weergeven.

Kaart van de Vogelbuurt met daarop het ontwerp van de openbare ruimte en de keuze voor de bomen,

Daarnaast is er ook een keuze gemaakt over de bomen. Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal soorten voorgesteld. Deze soorten groeien goed in een verharde omgeving en passen goed in smallere straten. De een heeft een voorkeur voor bloesem, de ander voor geheel groene bomen. We hebben de voorkeuren meegenomen en vervolgens is een ontwerp tot stand gekomen.

Bekijk het bomenplan voor de Vogelbuurt

Inloopbijeenkomsten over de funderingen van de woningen

In februari en maart 2019 zijn enkele inloopbijeenkomsten geweest over funderingen en uitstel van de rioolwerkzaamheden.

Presentatieavond over funderingen

Omdat er nog veel vragen bleven over de funderingen van de woningen in de buurt is er een presentatieavond geweest van de werkgroep Vogelbuurt in april 2019.

Wat is de planning?

Ontwerp Vogelplein – eind februari 2020

Voor de speelplaats en het voetbalveld aan het Vogelplein wordt een groenontwerp opgesteld. Hiervoor zijn bewoners en gebruikers van het gebied uitgenodigd op een bewonersbijeenkomst eind februari 2020. Tijdens de bijeenkomst is het concept van het ontwerp besproken, met de mogelijkheid om reacties en aanvullingen te geven.

Informatieavond einde voorbereiding – medio april 2020

Voor de zomervakantie 2020 was er een informatieavond. Deze ging over de afsluiting van de voorbereiding en over de contractvorming voor de keuze van een aannemer die het project gaat uitvoeren. Ook laten we het definitief ontwerp voor het groen op het Vogelplein en de uitwerking van de inrichting van de straat zien in een presentatie.

Verder zijn we bezig om te kijken hoe we de trillingen door de drempels kunnen beperken. Hierover krijgt u informatie. En bespreken we de eisen voor het contract met de aannemer die we selecteren. Dit om schade tijdens de uitvoering te voorkomen en overlast te beperken.

Informatieavond start uitvoering – medio oktober 2020

Zodra de aannemer bekend is, informeren we u over de start van de uitvoering door de aannemer. Deze maakt zijn plan van aanpak bekend met daarin de planning en de methode waarop hij de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Waar zijn we nog mee bezig:
• Onderzoek trillingsvrije drempel
• Uitwerken groenontwerp vogelplein
• Opstellen contracteisen rond trillingen, grondwateronttrekkingen
• Globale planning

We houden op dit moment de volgende planning aan:
• Vanaf 4e kwartaal 2018: werkzaamheden riolering achterpaden;
• Vanaf oktober 2020: begin werkzaamheden Korte Akkeren, Vogelbuurt en Westerkade.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.