Bestemmingsplan Turfmarkt 60, locatie Turfmarktkerk

Tot eind oktober 2018 stond hier de Turfmarktkerk. Die bevond zich al langere tijd in slechte staat en is toen gesloopt, omdat hij dreigde in te storten. Op 15 februari 2019 was de sloop tot veilige hoogte klaar. Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ vastgesteld. Voor die tijd heeft het ontwerp van 22 augustus tot en met 2 oktober 2019 ter inzage gelegen.

Het nieuwe bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de gesloopte kerk. De bebouwing op het binnenterrein moet zoveel mogelijk passen bij de kenmerken van het beschermd stadsgezicht en de maat van de omliggende gebouwen. In dit geval kan eventueel de oorspronkelijke gesloten gevelwand aan de Turfmarkt worden hersteld. De bestemming ‘Gemengd’ regelt dat er woningen gebouwd kunnen worden. Op de begane grond mogen ook kantoren, ambachtelijke bedrijfjes of een galerie komen. Maar ook zaken als een kapsalon, reisbureau, uitzendbureau, bank, apotheek, school, kinderverblijf of kerk zijn toegestaan.

Waar is het?

Turfmarkt 60 is gelegen aan de noordzijde van de Turfmarktgracht, halverwege de Vrouwebrug en de Trappenburg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Op dit moment zijn er geen werkzaamheden op het terrein. Wat er op het terrein gaat komen, is nog niet bekend. Nu de sloop van de kerk tot veilige hoogte klaar is, kan de eigenaar van de grond zelf aan de slag met de ontwikkeling van het terrein. Er is nog geen verzoek om vooroverleg of een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ vastgesteld. Wel was er een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Dit waren:

  1. Het opnemen van de mogelijkheid dat het college op een later moment met een wijzigingsplan regelt dat op het voorterrein gebouwd kan worden. De maximale goot- en bouwhoogten mogen dan 9 respectievelijk 11,5 meter hoog worden. Er komt een doorgang naar het achterliggende binnenterrein.
  2. Het wijzigen van de woningen op het binnenterrein: de maximale goothoogten van 5 naar 6 meter en de maximale bouwhoogten van 9 naar 10 meter.
  3. Het wijzigen van de grenzen van het vlak waarbinnen gebouwd mag worden. De afstand die minimaal aangehouden moet worden tussen de toekomstige hoofdgebouwen en de aangrenzende percelen is vergroot van 2 meter naar 3 meter.

Beroepsperiode

Na deze gewijzigde vaststelling lagen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken van 23 januari 2020 tot en met 4 maart 2020 ter inzage. In die periode zijn 4 partijen in beroep gegaan. Op 26 november 2020 heeft de gemeente Gouda de verweerschriften met tegenargumenten aangeleverd bij de Raad van State.

De gemeente Gouda en degenen die beroep instelden wachten nu op een datum van de Raad van State, waarop deze beroepen en verweren worden behandeld. Door corona lopen alle zittingen bij de Raad vertraging op en zijn de beroepen tot nu toe nog niet behandeld.

Het gewijzigde bestemmingsplan is al wel in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. Er kan dus nu al wel een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en verleend worden.

Hoe kan ik meedenken?

De periode waarin meegedacht kon worden over het bestemmingsplan Turfmarkt 60 is afgerond. Het is aan de eigenaar van de grond om te bepalen wat er gebouwd gaat worden. Hij moet hierbij uiteraard wel rekening houden met de regels van het bestemmingsplan. En net als bij andere ruimtelijke plannen, moet hij de buurt hierbij betrekken. Ook is het mogelijk dat een ontwikkelaar dit voor de eigenaar gaat doen.

Zodra de eigenaar of een ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor een bouwplan aanvraagt, volgt de procedure van bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat is de planning?

Op dit moment wachten we op een datum voor de behandeling van de beroepen en verweren door de Raad van State. Tijdens deze zitting worden degenen die het beroep hebben ingesteld samen met de gemeente uitgenodigd. Daarna kan het nog enige weken duren voordat er een uitspraak is. Wij weten op dit moment nog niet wanneer dit is.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.