Herinrichting Nieuwehaven-Herpstraat

De aanleiding van dit project is de opdrukkende verharding door de boomwortel van de platanen, maar inmiddels is ervoor gekozen om het project als een herinrichting van gevel tot en met gevel op te pakken omdat de straat dan toch vanwege graafwerkzaamheden open ligt. Stedin gaat de gasleidingen vervangen en er worden meteen werkzaamheden aan het riool uitgevoerd. Mogelijk sluiten de werkzaamheden niet direct op elkaar aan.

Foto van de Nieuwehaven met de platanen die in betonnen bakken staan.

Waar is het?

Het projectgebied kunt u bekijken via het pdf-document. Kunt u het document niet bekijken? Dan kunt u bellen naar 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden betreffen de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen en riolering. Als die werkzaamheden klaar zijn, volgt een complete herinrichting van de straat, van gevel tot gevel. De herinrichting wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde voorlopig ontwerp.

Tekening van het ontwerp Nieuwehaven, waarin wordt uitgelegd waar welke bomen komen en hoe de inrichting van de straat wordt.

Bekijk het voorlopige ontwerp via het pdf-document. Kunt u het document niet bekijken? Dan kunt u bellen naar 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 2 september 2022 is de kapvergunning van 14 platanen in de Nieuwehaven verleend. Dit besluit is op 3 september online gepubliceerd. Hiermee is ook de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken ingegaan. Vanuit de buurt waren er veel reacties op de voorgenomen kap. Er kwamen zes zienswijzen bij ons binnen. In januari 2023 behandelt de commissie Bezwaarschriften de zes zienswijzen.

Het gaat in dit geval om een bijzondere kapaanvraag, omdat het college op 7 december 2021 het voorlopig ontwerp Nieuwehaven op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Hierin is een compromisbesluit genomen. Dit besluit doet recht aan de wensen van de werkgroep Nieuwehaven en komt enigszins tegemoet aan de wens van de platanenwerkgroep om meer platanen te behouden. Het compromis houdt in dat er 7 platanen blijven staan en 14 platanen worden verwijderd. De kap van de 14 platanen voeren we uit bij de start van het project. Dit is naar verwachting in de 1e helft van 2024.  

Uitbreiding project Herpstraat

Voor het toekomstige project ‘Gouda Stevige Stad’ (Kaderplan Bodemdaling Binnenstad) zijn er in de Herpstraat en aan het begin van de Nieuwehaven in de buurt van Lage Gouwe een grote riooloverstort noodzakelijk. Deze zijn nodig voor het Hoogheemraadschap van Rijnland om het waterpeil te kunnen verlagen. Om dubbel overlast in de Nieuwehaven te voorkomen, doen we de herinrichting van de Nieuwehaven tegelijkertijd met de aanleg van de overstorten.

Door de aanleg van de riooloverstort is het logisch om de Herpstraat opnieuw in te richten. Hiervoor is een aangepast ontwerp gemaakt, waarbij het vastgestelde voorlopig ontwerp Nieuwehaven het uitgangspunt vormt.

Het project in de Nieuwehaven is sinds 2019 verschillende malen uitgebreid. De afbeelding laat het projectgebied en de 4 projectuitbreidingen zien. Het project begon met de Nieuwehaven zelf vanwege de boomwortels en later de gasleidingen van Stedin. Door het vervangen van de gasleidingen ging de gemeente ook het riool vervangen. Dat was een inhoudelijke uitbreiding van het project.
Daar kwam het laatste deel Nieuwehaven bij als eerste uitbreiding van het projectgebied, gevolgd door de Herpstraat en het Regentesseplantsoen vanwege de riooloverstort. Als laatste uitbreiding van het projectgebied kwam een deel van de Lage Gouwe erbij vanwege een nieuwe overstort.

Wat is de planning?

Het project is op dit moment in de ontwerpfase. Daarna wordt het definitieve ontwerp voorbereid en wordt het project aanbesteed. Dit duurt tot en met december 2023. De herinrichting staat gepland voor midden 2024.

Stedin start waarschijnlijk in januari 2023 met het vervangen van de nutsleiding (gas en elektra). Het vervangen en vernieuwen van deze leiding duurt ongeveer 12 maanden. Stedin houdt bewoners hier zelf van op de hoogte of laat dit doen door de aannemer Voskuilen B.V.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden over de rioleringwerken en herinrichting, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen, neemt u dan contact op met Stedin. Dat kan in oktober ook via de contactgegevens die u bij de aanvang van de werkzaamheden ontvangt.