Herinrichting Nieuwehaven-Herpstraat

De aanleiding van dit project is de opdrukkende verharding door de boomwortel van de platanen, maar inmiddels is ervoor gekozen om het project als een herinrichting van gevel tot en met gevel op te pakken.

Foto van de Nieuwehaven met de platanen die in betonnen bakken staan.

Waar is het?

Het projectgebied kunt u bekijken via het pdf-document. Kunt u het document niet bekijken? Dan kunt u bellen naar 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden betreffen de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen en riolering. Als die werkzaamheden klaar zijn, volgt een complete herinrichting van de straat, van gevel tot gevel. De herinrichting wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde voorlopig ontwerp. De gemeente werkt dit ontwerp verder uit met inbreng van de werkgroep Nieuwehaven. Voor de Herpstraat houdt de gemeente een aparte bijeenkomst, want het is een apart gebied.

Tekening van het ontwerp Nieuwehaven, waarin wordt uitgelegd waar welke bomen komen en hoe de inrichting van de straat wordt.

Bekijk het voorlopige ontwerp via het pdf-document. Kunt u het document niet bekijken? Dan kunt u bellen naar 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

Hoe kan ik meedenken?

Vanaf het begin van het project is er een werkgroep die met de gemeente samenwerkt. Eerst om een permanente oplossing voor de wortelopdruk van de platanen op te lossen. Later via een aantal stappen om een plan voor de herinrichting te maken voor de Nieuwehaven en Herpstraat.

Op dit moment zijn gemeente en werkgroep nog in de ontwerpfase. Er wordt gewerkt aan een ‘definitief ontwerp’.

Het ‘definitief ontwerp’ wordt gepresenteerd aan de bewoners. Er zijn dan nog een paar mogelijkheden om wijzigingen in het ontwerp te kunnen aangeven:

  • Foutjes in het ontwerp, bijvoorbeeld een bankje voor een garage;
  • Iets dat toch niet in het ontwerp staat, ook al was dat wel beloofd;
  • Een nieuw idee dat echt een verbetering is voor het plan en klopt aan de uitgangspunten.

Na die presentatie aan de bewoners wordt het ontwerp definitief. Dan wordt het plan vertaald in een uitvoeringsontwerp voor de aannemer.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 2 september 2022 is de kapvergunning van 14 platanen in de Nieuwehaven verleend. Dit besluit is op 3 september online gepubliceerd. Dit besluit is aangevochten en de bezwaarschriftencommissie gaf aan dat de belangen voor behoud en kap niet goed in beeld zijn gebracht. Het college heeft daarop een betere uitleg gegeven van de gemaakte afweging. Er is opnieuw gekeken naar waarden van stadsschoon, recreatie en leefbaarheid, maatschappelijk belang en toetsing op verordeningen.

Daarop is een rechtszaak gestart door de werkgroep Bomen Nieuwehaven waarbij de zitting op 22 april 2024 was. De rechter deed uitspraak op 4 juni 2024. Mogelijk volgt een hoger beroep.

De conclusie blijft na de uitspraak van de rechtbank de 14 platanen te vervangen. De kap van de platanen voeren we uit bij de start van het project. Dit is naar verwachting in de 1e helft van 2025.   

Uitbreiding project Herpstraat

Voor het toekomstige project ‘Gouda Stevige Stad’ (Kaderplan Bodemdaling Binnenstad) zijn er in de Herpstraat en aan het begin van de Nieuwehaven in de buurt van Lage Gouwe een grote riooloverstort noodzakelijk. Deze zijn nodig voor het Hoogheemraadschap van Rijnland om het waterpeil te kunnen verlagen. Om dubbel overlast in de Nieuwehaven te voorkomen, doen we de herinrichting van de Nieuwehaven tegelijkertijd met de aanleg van de overstorten in 2025.

Door de aanleg van de riooloverstort is het logisch om de Herpstraat opnieuw in te richten. Hiervoor is een aangepast ontwerp gemaakt, waarbij het vastgestelde voorlopig ontwerp Nieuwehaven het uitgangspunt vormt.

Het project in de Nieuwehaven is sinds 2019 verschillende malen uitgebreid. De afbeelding laat het projectgebied en de 4 projectuitbreidingen zien. Het project begon met de Nieuwehaven zelf vanwege de boomwortels en later de gasleidingen van Stedin. Door het vervangen van de gasleidingen ging de gemeente ook het riool vervangen. Dat was een inhoudelijke uitbreiding van het project.

Daar kwam het laatste deel Nieuwehaven bij als eerste uitbreiding van het projectgebied, gevolgd door de Herpstraat en het Regentesseplantsoen vanwege de riooloverstort. Als laatste uitbreiding van het projectgebied kwam een deel van de Lage Gouwe erbij vanwege een nieuwe overstort.

Wat is de planning?

Het project is op dit moment in de ontwerpfase. Deze moet in 2023 klaar zijn. Daarna wordt het definitieve ontwerp voorbereid en wordt het project aanbesteed. Dit gebeurt in 2024. De start van de herinrichting staat gepland voor midden 2025.

Aannemer Van Voskuilen Infratechniek begon op 22 mei 2023 met het vervangen van de nutsleidingen in opdracht van Steding. Het vervangen en vernieuwen van deze leiding duurt ongeveer 12 maanden. Stedin houdt bewoners hier zelf van op de hoogte of laat dit doen door de aannemer Voskuilen B.V.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden over de rioleringwerken en herinrichting, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen, neemt u dan contact op met de aannemer van Stedin.