Melding grondwater

Als u overlast heeft door grondwater, is hier niet altijd iets aan te doen. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen terrein en uw woning. U regelt en betaalt zelf de werkzaamheden om wateroverlast te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het waterdicht maken van de vloer of het opvullen van de kruipruimtes. Als u alles heeft gedaan om grondwaterproblemen te voorkomen, maar nog steeds overlast ervaart, kunt u een melding maken bij de gemeente.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

Wanneer u een gat graaft in de tuin of op het strand komt u vroeg of laat water tegen. Dit is grondwater. Naast grondwater is er ook drinkwater, hemelwater (regenwater, sneeuw, hagel, enzovoort), oppervlaktewater (het water in de sloten) en afvalwater (water in de riolering).

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk dat uw woning in een goede staat is. Als u grondwaterproblemen heeft, regelt en betaalt u daarom zelf de werkzaamheden die nodig zijn om de grondwaterproblemen op te lossen. Denk hierbij aan het waterdicht maken van vloeren en muren, het opvullen van de kruipruimte of – in een extreem geval – het vervangen/herstellen van de fundering.

U kunt de gemeente wel vragen om ervoor te zorgen dat het teveel aan grondwater in de openbare ruimte weggehaald wordt. Of om juist meer grondwater aan te voeren zodat de grondwaterstand rondom uw woning hoog genoeg is. De gemeente werkt hier aan mee behalve als de kosten hiervan hoger zijn dan redelijk is. Soms wacht de gemeente hiermee totdat de gemeente werkzaamheden aan het riool uitvoert. 

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen terrein en uw woning. Als eigenaar moet u werkzaamheden om overlast te voorkomen zelf regelen en betalen. Hierbij kunt u denken aan het waterdicht maken van de vloer of het opvullen van de kruipruimtes. Heeft u daarna nog steeds overlast van grondwater? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente. 

De gemeente Gouda probeert het grondwaterpeil in de openbare ruimte ongeveer zo hoog te houden als het peil van het oppervlaktewater. Het waterschap beheert dit peil. De gemeente legt bij rioolvervanging vaak voorzieningen aan om het grondwater in de openbare ruimte zo goed mogelijk te regelen. Maar het is niet mogelijk om het peil van het grondwater te sturen. Zo hebben bijvoorbeeld bomen en neerslag invloed op de grondwaterstand.

Op een aantal plekken in Gouda heeft de gemeente peilbuizen geplaatst. Met de peilbuizen meten we de hoogte van het grondwater en komen zo meer te weten over schommelingen in de grondwaterstand. Bekijk de grondwaterstand in Gouda. 

Als u een vraag heeft over grondwater, dan kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0182.