Kaarten en open data

In onze viewer stellen we kaarten en gegevens beschikbaar als open data. Deze gegevens zijn opgebouwd voor het uitvoeren van gemeentelijke taken.

Via deze link kunt u de kaarten en gegevens bekijken. Het is niet nodig om in te loggen. Een korte handleiding is te vinden via de Help-knop in de viewer. Hierin beschrijven we ook de verschillende datasets, waarbij de informatie is geordend per thema.

Als u op de foto onder ‘Basisinformatie’ klikt, dan ziet u de basiskaarten. U kunt daar bijvoorbeeld de Basisregistraties grootschalige topografie (BGT), de kadastrale kaart en de luchtfoto bekijken. Ook de panden en de adressen staan hierin. Deze kaartlagen zijn ook bij de andere thema’s te vinden.

In het thema ‘Beheer openbare ruimte’ vindt u kaarten met de bomen, groenvoorziening, ecologie, de speelplekken, speeltoestellen,  wegen, strooiroutes, verzamelcontainers voor afval, fietsroutes, riolering, lichtmasten en civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en oeverbescherming.

In het thema ‘Bouwen en cultuurhistorie’ staan de monumenten, de archeologische basiskaart, de risicokaart met de niet gesprongen explosieven, de polderpeilkaart en de bestemmingsplannen.

Let op: Als de ondergrondkaart niet volledig wordt geladen, dan kan inzoomen helpen.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde datasets is de grootst mogelijke zorg besteed, maar we kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade door het gebruik ervan, of schade als gevolg van onderbrekingen in de bereikbaarheid of het functioneren van de website. Aan de datasets kunnen op elk moment veranderingen plaatsvinden.

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Naamsvermelding: ‘Gemeente Gouda’ of gebruik de vermelding die in de handleiding staat.