Huurkortingen voor huurders gemeentelijk vastgoed

Organisaties die gemeentelijk vastgoed huren, komen misschien in aanmerking voor een huurkorting. Het gaat bijvoorbeeld om culturele organisaties maar ook om sportverenigingen.

Commerciële organisaties krijgen 50% korting. Voor maatschappelijke organisaties geldt een korting van 100%. De huurkorting kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode van 1 april tot 1 juli 2020.

Voor de periode vanaf 1 juli 2020 onderzoekt de gemeente of en in hoeverre extra maatregelen nodig zijn. Voor sportaccommodaties (100%) is de referentieperiode 1 maart tot 1 juni 2020.

Om in aanmerking te komen voor een huurkorting moet voldaan worden aan de volgende randvoorwaarden. Hierbij moet gedacht worden aan:

1. Aanspraak op NOW, TVL of Tozo verplicht

Bij de aanvraag wordt getoetst of de aanvrager gebruik maakt van een landelijke regeling. Voordat we als verhuurder huurkorting geven verwachten we dat een huurder zelf maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken. Indien geen gebruik is gemaakt van 1 van deze regelingen is de mogelijkheid te onderbouwen waarom hier geen gebruik van gemaakt is. Als er wel gebruik gemaakt had kunnen worden van de regeling maar hier geen gebruik van gemaakt is, vervalt de mogelijkheid een huurkorting te vragen.

2. Omzetderving groter dan 25%

Omzetderving over 2020 dient groter te zijn dan 25% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. De huurder dient bij zijn aanvraag huurkorting als gevolg van de coronacrisis opgave te doen van de te verwachten omzetderving, gerekend over het jaar 2020. Alleen gevallen waarbij de omzetderving groter is dan 25% ten opzichte van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie jaar komen in aanmerking voor een huurkorting. Op deze wijze wordt aansluiting gezocht bij het retailakkoord.

3. Toetsing achteraf

Uiterlijk 1 juli 2021 dient de aanvrager op basis van de jaarrekening 2020 aan te tonen dat de omzetdaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Huurders die geen verplichting hebben tot het opmaken van een jaarrekening worden geacht een fiscale jaarbalans te overleggen. Alleen voor de categorie sport zullen andere op de aanwijzingen van het rijk afgestemde procedures gelden.

4. Inzet van eigen vermogen/reserves
Huurders worden geacht (interne) maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de crisis te beheersen. Zo mag worden verwacht dat, waar mogelijk, het eigen vermogen en reserves zijn/worden ingezet. Bij de beoordeling zal dit element nadrukkelijk worden betrokken. Daarbij zal scherp worden gelet op de continuïteit van de betreffende organisatie. Inzet van het eigen vermogen en reserves mag niet leiden tot een risico dat het voortbestaan in gevaar zou kunnen komen. Met name deze randvoorwaarde vraagt om maatwerk.

U kunt een gemotiveerd verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van ‘team vastgoed’. Dit kan per post. U kunt uw verzoek ook mailen naar gemeente@gouda.nl.