Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

De kandidatenlijst maakt u met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Vanaf half december kunt u de OSV downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens van alle kandidaten van uw partij. Daarna kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken. Het centraal stembureau Gouda gebruikt OSV om de ingeleverde kandidatenlijsten te onderzoeken op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in gemeente Gouda wonen en ingeschreven staan.
 • Kandidaten die niet in Gouda wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Gouda gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad.
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen.
 • Gouwenaars die geen Nederlandse nationaliteit hebben, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen.
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij voor maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst.
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst in Gouda.
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

U levert de kandidatenlijst in bij het Centraal stembureau, Burgemeester Jamesplein 1.

Een kiesgerechtigde levert het volgende in:

 • de kandidatenlijst;
 • een instemmingsverklaring van iedere kandidaat;
 • een kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van kandidaten niet nog niet in de gemeenteraad zitten;
 • een kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de persoon die de kandidatenlijst inlevert.

Als het nodig is, levert u ook in:

 • vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Gouda wonen, dat zij bij benoeming in Gouda gaan wonen;
 • aanwijzing gemachtigde voor kandidaten die niet in Nederland wonen;
 • verklaring dat de persoon die de lijst inlevert, dit mag doen (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert);
 • verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij 1 kandidatenlijst inlevert.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • bewijs van betaling van de waarborgsom;
 • minstens 20 ondersteuningsverklaringen.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 geen zetel hebben gehaald betalen een waarborgsom van € 225,-. 

 

U maakt de € 225,- over rekeningnummer NL95BNGH0285002880 van de gemeente Gouda, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022 en
 • naam van de politieke partij

Zorg ervoor dat het bedrag uiterlijk op 7 januari op de rekening van de gemeente staat.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Dit bewijs levert u samen met de kandidatenlijst in.

U krijgt de waarborgsom terug als het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler of als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Als uw partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald, voor het eerst meedoet of meedoet met een blanco lijst (zonder aanduiding), moet u minstens 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaring maakt u aan in OSV en geeft u mee aan de ondersteuner. U hoeft het adres van de ondersteuner niet te vermelden. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, als zij in Gouda als kiezer zijn geregistreerd.

Goudse kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen van 3 januari tot en met 31 januari 2022 afleggen aan de receptiebalie in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182 en neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Het is belangrijk dat op de ondersteuningsverklaring de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde vermeld zijn als op de kandidatenlijst. Een ondersteuner mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen en kan de ondersteuningsverklaring niet meer intrekken. De ondersteuner levert de ondertekende ondersteuningsverklaring zelf in bij de politieke partij.

Als u samen met 1 of meerdere andere politieke partij 1 gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat daarna ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet langer zijn dan 35 letters of andere tekens.

Als u de lijst inlevert, levert u dan ook een verklaring van de gemachtigden in waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt en waaruit blijkt dat u deze lijst mag inleveren.

Tussen 17 en 27 januari 2022 kunt u een afspraak maken bij het centraal stembureau om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken, want zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan. Als blijkt dat er iets niet klopt of dat de gegevens op de USB-stick niet in te lezen zijn, heeft u nog tijd om dit in orde te maken. Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.

Ook al blijkt bij de afspraak dat alle documenten in orde zijn, bent u nog wel verplicht de kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling officieel in te dienen.

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur houdt het centraal stembureau onder leiding van de burgemeester een besloten zitting om de kandidatenlijsten te onderzoeken. Als er iets niet klopt of stukken ontbreken, ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd een aangetekende brief of een e-mail. De door de partijen ingeleverde kandidatelijsten en ondersteuningsverklaringen worden ter inzage gelegd. Bij dit onderzoek wordt niet gekeken of een kandidaat een strafblad heeft of op een andere manier niet-integer is. Politieke partijen kunnen dit wel zelf meenemen bij de selectie van hun kandidaten, bijvoorbeeld met een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Als de ingeleverde documenten niet in orde zijn, kunt u de juiste stukken op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 4 februari van 9.00 tot 15.00 uur inleveren bij het centraal stembureau.

Let op

Wanneer u op 31 januari geen kandidatenlijst heeft ingeleverd, kunt u dit niet doen tijdens bovenstaande dagen. Lijsten die niet zijn ingeleverd op 31 januari doen niet mee met de verkiezingen.

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur beslist het Centraal Stembureau in een openbare zitting in het Huis van de Stad over:

 • de geldigheid van de lijsten
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
 • het handhaven van de lijstaanduiding

Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De partij die de meeste stemmen kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna wordt voor partijen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. Als 2 politieke partijen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, telt het centraal stembureau de stemmen van beide partijen bij elkaar op en bepaalt zo het lijstnummer. 

De lijstnummering wordt meteen na de zitting ter inzage gelegd en openbaar gemaakt op deze website.

Voor vragen kunt u het team verkiezingen bellen op telefoonnummer 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.