Openbaar groen kopen of huren

De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners of zij een stukje gemeentegrond kunnen kopen of huren. Als het gaat om overgebleven grond bij de inrichting van een wijk en het geen duidelijke functie (meer) heeft voor het openbare groen in de stad, dan noemen we het snippergroen.

DigiD Logo

Inwoner van Gouda? Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Geen inwoner van Gouda? Ga dan verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

De gemeente is zuinig op haar openbare groen en verkoopt of verhuurt het niet snel. Onder andere vanwege de klimaatverandering wil de gemeente veel groen houden, zodat het regenwater op een natuurlijke manier in de bodem kan weglopen. U kunt alleen een stukje snippergroen kopen of huren als de situatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. U mag de grond alleen gebruiken om uw tuin uit te breiden.

Nee, het is niet mogelijk om in elke wijk tuingrond te kopen. In 2019 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Groen vastgesteld. Hierin  staan een aantal gebieden waar meer openbaar groen nodig is. Het gaat om delen van de Binnenstad, Kadebuurt, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Gouda Noord en Goverwelle. In deze gebieden is het daarom niet meer mogelijk om snippergroen te kopen.

Als u een huurwoning of ligplaats heeft, kunt u snippergroen alleen huren, niet kopen. Ook in sommige andere gevallen kunt u tijdelijk snippergroen huren. Bijvoorbeeld als u op dat moment niet het geld heeft om de grond te kopen of als het gaat om tijdelijke situatie. U mag niet op het snippergroen bouwen of het gebruiken als parkeerplaats. Als de huur afloopt, zorgt u ervoor dat u de grond weer teruggeeft zoals u deze hebt gekregen. Dat betekent leeggemaakt  en dat u de schutting of haag terugzet naar de kadastrale grens.

Snippergroen kost € 170,- per vierkante meter. Daarnaast betaalt u de kosten van onder andere de notaris en het kadaster.

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt en krijgt en binnen 25 jaar nadat u snippergroen heeft gekocht gaat bouwen, dan moet u bijbetalen. Het bedrag dat u moet bijbetalen, is het verschil tussen de dan geldende grondprijs per vierkante meter onbebouwde tuingrond (snippergroen) en de dan geldende prijs per vierkante meter bouwgrond.

U betaalt ieder jaar 5,5% van de grondwaarde (€ 170,- per vierkante meter) om snippergroen te huren. De huurprijs passen we ieder jaar aan. Hiervoor gebruiken we de Consumentenprijsindex alle huishoudens van het CBS.

Als u snippergroen wilt kopen of huren, dan kunt u dit via bovenstaande knoppen aanvragen. Tijdens de aanvraag is het belangrijk dat u een duidelijke tekening toevoegt van het stukje snippergroen dat u wilt kopen of huren.

Als het net lukt om de aanvraag online te doen, kunt u de aanvraag ook per post doen. Stuur een brief met daarin uw naam, adres en telefoonnummer en geef aan of u wilt kopen of huren. Stuur een duidelijke tekening mee waarin te zien is om welk stukje snippergroen het gaat.

De belangrijkste voorwaarden die wij gebruiken om een aanvraag te beoordelen zijn:

  • de groenstructuur van de stad, wijk, buurt of straat moet in stand blijven;
  • het stukje grond dat u wilt kopen of huren ligt niet in de aandachtsgebieden van de structuurvisie Groen;
  • (her)inrichtingsmogelijkheden van het openbaar gebied in de toekomst, want de grond kan bij een herinrichting van de wijk in de toekomst nodig zijn;
  • verkeersveiligheid, want het uitzicht voor het verkeer moet goed blijven;
  • stedenbouwkundig oogpunt, want de uitbreiding van de tuin moet in de omgeving passen;
  • beheer en onderhoud van de openbare ruimte, want het normale groenonderhoud van de gemeente moet nog steeds mogelijk zijn;
  • mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, want sommige bestemmingen laten het gebruik voor particuliere doeleinden niet toe.

Als er in de gekochte of gehuurde grond kabels en leidingen van de gemeente of nutsbedrijven zoals Stedin of KPN liggen, wordt hiervoor een recht van opstal gevestigd. Dat betekent dat we officieel vastleggen dat de kabels en leidingen van de eigenaar (dus de gemeente of het nutsbedrijf) blijven. Hierbij kan de eigenaar van de kabels en leidingen eisen dat u bepaalde dingen niet mag doen of toe moet laten. U kunt als nieuwe eigenaar van de grond in de toekomst bijvoorbeeld te maken krijgen met graafwerkzaamheden op de door u gekochte grond. Ook mag u op (delen van) de grond niet bouwen of planten en bomen planten met wortels die diep in de grond gaan.

Als u snippergroen wilt kopen

De gemeente bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden. Dit duurt ongeveer 4 weken. Als uw aanvraag niet past binnen de voorwaarden, ontvangt u hierover een e-mail waarom we uw aanvraag afgewezen hebben. U kunt hiertegen geen bezwaar maken of in beroep gaan. Als uw aanvraag wel past binnen  de voorwaarden, stellen we een concept koopovereenkomst op.

Als u akkoord bent met de concept koopovereenkomst besluit de gemeente definitief of we de grond verkopen. Bij een positief besluit, wordt de grond kadastraal gesplitst. We maken de koopovereenkomst definitief en tekenen de overeenkomst. Voor de ondertekening ontvangt u per mail een verzoek om de overeenkomst digitaal te ondertekenen. Na het ondertekenen kunt u de overeenkomst downloaden. De ‘notariële levering’ vindt plaats binnen 2 maanden na het besluit van de gemeente bij een notaris die u mag kiezen. De gemeente stuurt alle stukken naar de notaris.

Als u snippergroen wilt huren

De gemeente bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden. Dit duurt ongeveer 4 weken. Als uw aanvraag niet past binnen de voorwaarden, ontvangt u hierover een e-mail waarom we uw aanvraag afgewezen hebben. U kunt hiertegen geen bezwaar maken of in beroep gaan. Als uw aanvraag wel past binnen de voorwaarden , stellen we een concept huurovereenkomst op.

Als u akkoord bent met de concept huurovereenkomst, tekenen we de overeenkomst. Voor de ondertekening ontvangt u per mail een verzoek om de overeenkomst digitaal te ondertekenen. Na het ondertekenen kunt u de overeenkomst downloaden. De gemeente stuurt een rekening voor de huur. U kunt zelf bepalen of u per jaar, per 3 maanden of per maand wilt betalen.