Huurkortingen voor huurders gemeentelijk vastgoed

Organisaties die gemeentelijk vastgoed huren, kunnen misschien korting op de huur krijgen.

  • Commerciële organisaties krijgen 25% korting.
  • Maatschappelijke en culturele organisaties die subsidie ontvangen, krijgen 75% korting.
  • Maatschappelijke en culturele organisaties die geen subsidie ontvangen, krijgen 50% korting.

Organisaties die huren van Sport.Gouda krijgen 100% korting over de periode 15 oktober tot en met 31 december 2020. Sport.Gouda informeert deze organisaties hierover.

Voor de periode vanaf 1 januari 2021 onderzoekt de gemeente of en in hoeverre extra maatregelen nodig zijn. Organisaties die eerder huurkorting hebben aangevraagd of dat nu doen voor 2020, hoeven geen aparte aanvraag voor 2021 in te dienen. Organisaties die nog niet eerder huurkorting hebben aangevraagd, kunnen dat wel alvast doen.

Om in aanmerking te komen voor een huurkorting moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Aanspraak op NOW, TVL, TOZO of Togs verplicht

Bij de aanvraag toetsen we of uw organisatie gebruik maakt van een landelijke regeling. Voordat we als verhuurder huurkorting geven, verwachten we dat een huurder zelf maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken. Als uw organisatie geen gebruik heeft gemaakt van 1 van deze regelingen, moet u onderbouwen waarom uw organisatie dat niet gedaan heeft. Als u wel gebruik had kunnen maken van de regeling, maar u dat niet gedaan heeft, krijgt u geen huurkorting.

  1. Omzetderving groter dan 25%

De omzetderving over 2020 moet groter te zijn dan 25% ten opzichte van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaar. Geef bij uw aanvraag aan welke omzetderving u verwacht, gerekend over het jaar 2020.

  1. Toetsing achteraf

Uiterlijk 1 juli 2021 moet u op basis van de jaarrekening 2020 laten zien dat u inderdaad de verwachte omzetdaling heeft gehad. Huurders die geen wettelijke verplichting hebben om een jaarrekening op te maken, moeten een fiscale jaarbalans laten zien. Alleen voor de categorie sport gelden andere op de aanwijzingen van het Rijk afgestemde procedures.

  1. Inzet van eigen vermogen/reserves

U moet (interne) maatregelen nemen om de schade als gevolg van de crisis te beheersen. Zo verwachten we dat uw organisatie, waar mogelijk, het eigen vermogen en reserves inzet of ingezet heeft. Bij de beoordeling wordt dit element nadrukkelijk betrokken. Daarbij letten we op de continuïteit van uw organisatie. Inzet van het eigen vermogen en reserves mag niet leiden tot een risico dat het voortbestaan in gevaar zou kunnen komen.

U kunt een gemotiveerd verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van ‘team vastgoed’. Dit kan per post:

Postbus 1086
2800 BB Gouda

U kunt uw verzoek ook mailen naar gemeente@gouda.nl.