Algemene voorwaarden vergoeding poortverlichting

1. De vergoeding ineens bedraagt 50% van de kosten van het aanbrengen van een poortverlichting met een maximum van € 50 (ZEGGE: vijftig euro) per aansluitpunt.

2. De vergoeding ineens wordt alleen toegekend indien de poortverlichting na 1 juli 1996 (= datum van inwerkingtreding van de “Vergoedingsregeling Poortverlichting”) is aangebracht.

3. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ van € 2275 (ZEGGE: tweeduizendtweehonderdvijfenzeventig euro). Zodra dit budget is besteed, worden géén vergoedingen meer verstrekt.

4. Alleen een eigenaar/bewoner van een woning komt voor een vergoeding in aanmerking. Is er sprake van een gebruiker/bewoner van een woning, dan wordt in overleg met de eigenaar/verhuurder bezien óf en tot welk bedrag een vergoeding ineens kan worden verstrekt.

5. De aan te brengen poortverlichting dient in of bij de poort, achter of naast de woning te worden aangebracht, zodat de poort effectief wordt aangeschenen. Per woning kan één lichtpunt worden gedeclareerd. Voor ’tuinverlichting’ is deze Vergoedingsregeling niet van toepassing.

6. De ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ voorziet alleen in het verstrekken van een vergoeding ineens voor het aanbrengen van een poortverlichting. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de aanleg en voor alles wat daarbij komt kijken (benodigde toestemmingen, technische uitvoering, enzovoort). De verlener van de vergoeding ineens aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het aanbrengen van de poortverlichting van welke aard dan ook.

7. De verlener van de vergoeding ineens behoudt zich het recht voor te controleren of de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden ‘Vergoeding Poortverlichting’ en te controleren of de gegevens op de overeenkomst ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ juist zijn ingevuld.

8. Deze ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ werkt op basis van declaratie van kosten voor het aanbrengen van poortverlichting. Dit gaat als volgt in zijn werk: de aanvrager van een vergoeding informeert bij de verlener aan de hand van de voorwaarden of de aanvrager voor een vergoeding in aanmerking komt. Voldoet de aanvrager aan de voorwaarden dan kan de poortverlichting worden aangebracht. Zodra dit is gebeurd, dient de aanvrager één of meer betaalwijzen bij de ingevulde overeenkomst ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ te voegen en deze door te sturen naar de verlener. De verlener dateert en controleert de aanvraag. Wordt de aanvraag gehonoreerd dan vult de verlener de aan de aanvrager toegekende vergoeding in. Na medeondertekening door de verlener ontvangt de aanvrager een kopie van de overeenkomst ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’. De verlener draagt verder zorg voor een correcte betaling.

9. Tegen het al dan niet toekennen van een vergoeding en tegen de vaststelling van de hoogte van de vergoeding kan geen bezwaar worden gemaakt.

10. De aanvrager verklaart door ondertekening van de overeenkomst ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ met de algemene voorwaarden ‘Vergoedingsregeling Poortverlichting’ in te stemmen en aan deze algemene voorwaarden te voldoen.