Afspraken Groen-moet-je-doen

In de overeenkomst staan de volgende afspraken:

 1. De bewoners voeren op vrijwillige basis onderhoud uit aan het gebied. Er wordt een Groen Moet Je
  Doen-tegel geplaatst, zodat de gemeentelijke aannemer weet dat het gebied door bewoners wordt
  onderhouden. De gemeente onderhoudt het gebied niet meer.
 2. De gemeente levert éénmalig een financiële vergoeding van € 15,- per vierkante meter met een
  maximum van € 600,- per initiatief. Dit bedrag moet gebruikt worden voor de aanschaf van
  plantmateriaal, grond, meststof e.d. In dit specifieke geval gaat het om ca. … m2 en dus om € …
 3. Het gebied blijft openbaar (met de daarbij bijbehorende rechten en plichten). De grond blijft
  eigendom van gemeente Gouda.
 4. Het onderhoud van bomen vormt geen onderwerp van deze afspraken en wordt door de gemeente
  uitgevoerd. Er worden door de bewoners geen attributen aan de bomen bevestigd.
 5. De bewoners planten geen bomen zonder overleg met de gemeente. Ook wordt de inrichting van het
  gebied niet met hekjes, bouwwerken, fietsrekken, bestrating e.d. gewijzigd.
 6. Bij schade of vandalisme is er geen financiële vergoeding vanuit de gemeente beschikbaar.
 7. De bewoner mag op ieder moment de overeenkomst beëindigen. De gemeente brengt dan, indien
  nodig, de beplanting terug tot de gangbare beplanting in gemeentelijke bermen.
 8. De heer/mevrouw…………………………..Straat:…………………………………Postcode…………
  Woonplaats …………..is contactpersoon namens de bewoners. Hij/Zij heeft voldoende draagvlak bij
  de omwonenden en stelt zo nodig de overige bewoners in kennis van deze afspraken. Wanneer
  hij/zij niet langer als contactpersoon kan of wil fungeren neemt hij/zij contact op met de gemeente of
  wijst een andere bewoner aan als contactpersoon.
 9. Deze afspraken gelden voor onbeperkte duur en zolang ze worden nageleefd. Het niet naleven van
  de afspraken of een herinrichting kunnen voor de gemeente reden zijn de afspraken (tijdelijk) te
  beëindigen. Onvoldoende onderhoud door de bewoners kan reden zijn om de afspraken op te
  zeggen.
 10. Mevrouw M.A. van der Veen is contactpersoon bij de gemeente voor Groen Moet Je Doen.