Afspraken Groen-moet-je-doen

 1. De bewoners voeren op vrijwillige basis onderhoud uit aan het gebied. Er wordt een Groen Moet Je Doen-paaltje geplaatst, zodat de gemeentelijke aannemer weet dat het gebied door bewoners wordt onderhouden. De gemeente onderhoudt het gebied niet meer.
 2. De gemeente levert éénmalig een financiële vergoeding van € 15,- per vierkante meter met een maximum van € 600,- per initiatief. Dit bedrag moet gebruikt worden voor de aanschaf van plantmateriaal, grond, meststof e.d. In dit specifieke geval gaat het om ca. … m2 en dus om € …
 3. Het gebied blijft openbaar (met de daarbij bijbehorende rechten en plichten). De grond blijft eigendom van gemeente Gouda. (Dit is dus geen optie voor het verlengen van je tuin.)
 4. Er worden door de bewoners geen attributen aan de bomen bevestigd.
 5. De bewoners planten geen bomen zonder overleg met de gemeente. Ook wordt de inrichting van het gebied niet met hekjes, bouwwerken, fietsrekken, bestrating e.d. gewijzigd.
 6. Bij schade of vandalisme is er geen financiële vergoeding vanuit de gemeente beschikbaar.
 7. De bewoner mag op ieder moment de overeenkomst beëindigen. De gemeente brengt dan, indien
  nodig, de beplanting terug tot de gangbare beplanting in gemeentelijke bermen.
 8. Deze afspraken gelden voor onbeperkte duur en zolang ze worden nageleefd. Het niet naleven van de afspraken of een herinrichting kunnen voor de gemeente reden zijn de afspraken (tijdelijk) te beëindigen. Onvoldoende onderhoud door de bewoners kan reden zijn om de afspraken op te zeggen.
 9. Ciska Jansz is contactpersoon bij de gemeente voor Groen Moet Je Doen.
 10.  Indien Ciska Jansz niet bereikbaar is vragen laten e-mailen naar groenmoetjedoen@gouda.nl