Terug naar het overzicht

Vroegtijdige beëindiging huurrelatie huurder stadhuis

De huidige huurder van het stadhuis, Teka, heeft verzocht om vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst die zij heeft met de gemeente Gouda. In onderling overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen en daarmee het gebruik door Teka per 15 april stopt. De gemeente Gouda wil onder eigen regie een traject inrichten waarbij ze op zoek gaat naar een alternatieve invulling.

Wethouder Thierry van Vugt: “Het is spijtig dat we hebben moeten overgaan tot tussentijdse ontbinding van de overeenkomst. Wij kijken terug op een goede samenwerking en wensen Teka in de toekomst veel succes. Het vertrek van Teka uit het stadhuis biedt ook inhoudelijke kansen. Het college wil komen tot een andere invulling, waarbij terugkijkend op de ervaring van afgelopen periode, zwaarder gewicht wordt toegekend aan de maatschappelijke betekenis én de verbinding met de stad. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar de wijze waarop de nieuwe functie aansluit bij de cultuurhistorische waarden uit het verleden, de situatie zoals die nu is en de opgave voor de toekomst.”

Achtergrond Teka

Sinds 1 juli 2013 huurt Teka Holding het stadhuis van de gemeente. De keuze voor huur door een derde, is gebaseerd op de uitgangspunten die door de gemeenteraad op 14 december 2011 zijn vastgesteld voor de herbestemming van het stadhuis. Ter onderbouwing van haar verzoek om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen, geeft Teka aan dat de exploitatie ver achter blijft bij de oorspronkelijke verwachting en bovendien door de coronacrisis grote verliezen worden geleden. Gezien de bijzondere omstandigheden vindt het college dat op basis van redelijkheid en billijkheid tot een oplossing moet worden gekomen. Het college heeft daarom recent ingestemd met ontbinding van het huurcontract met Teka. Het gebruik eindigt op 15 april 2021.

Hoe nu verder?

Op korte termijn zal een exploitant worden gezocht om het stadhuis tijdelijk te beheren. De inzet is er op gericht om de geplande huwelijken door te laten gaan en het stadhuis open te stellen voor publiek, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Gelijktijdig heeft de gemeente een proces opgestart om te komen tot een nieuwe passende invulling. Hiervoor is een plan van aanpak in de maak. In dit plan van aanpak worden de uitgangspunten en criteria zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2011 meegenomen, waarbij wordt gezocht naar de wijze waarop de nieuwe functie aansluit bij de cultuurhistorische waarden en maatschappelijke betekenis én de verbinding met de stad. Het proces richt zich op een aantal stappen waarin nadrukkelijk de samenwerking met andere (cultuurhistorische) partners uit de stad wordt gezocht. Het streven is dat de nieuwe invulling in 2022 staat.

Foto: Astrid den Haan