Terug naar het overzicht

Veiligheidsprioriteiten voor 2021 ongewijzigd

De veiligheidsprioriteiten en -acties voor 2021 zijn in het IVB actieplan 2021 vastgelegd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. De focus ligt onder andere nog steeds op het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en daarmee het terugdringen van het aantal woninginbraken. Ook de aanpak van drugscriminaliteit is een thema dat hoog op de agenda staat. Als nieuw onderwerp is cybercrime toegevoegd aan het actieplan. Zoals ieder jaar wordt aan het begin van het jaar het IVB Actieplan besproken met de gemeenteraad.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Er is met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 een stevige veiligheidsaanpak neergezet. De ingezette koers zetten we in 2021 door. Met deze veiligheidsaanpak investeren we in een aantrekkelijke en leefbare stad. En dat is ook wat er in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ is afgesproken.”

Prioriteiten

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen in de prioriteiten aangebracht. Nog steeds zijn dit:

  • door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen, de aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;
  • de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;
  • de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken;
  • thema-overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

Tegengaan van woninginbraken

Gemeente en politie werken als vanouds nauw samen en volgen de woninginbraakcijfers nauwlettend. Waar nodig wordt direct en gericht actie ondernomen. Dat zal ook in 2021 het geval zijn, het tegengaan van woninginbraken blijft een prioriteit. Door de coronamaatregelen is er een afwijkend beeld ontstaan in de inbraakcijfers over 2020. In periodes waarin veel mensen thuis werkten, is een sterke afname van de inbraakcijfers te zien. Periodes waarin meer mocht en mensen minder aan huis gekluisterd waren, laten juist meer inbraken zien. Komend jaar wordt wederom ingezet op een afname van 10 procent.

APV 2020

De Algemene Plaatselijke Verordening is een belangrijk instrument voor gemeenten om de taken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid uit te kunnen voeren. Met de recente wijziging van de Goudse APV, zijn de mogelijkheden om bestuurlijk op te treden verder uitgebreid. Dit geldt voor verschillende beleidsvelden, zo is met de opname van het artikel Woonoverlast het handelingsperspectief bij extreme woonoverlastsituaties toegenomen. Ook is er een verbod op lachgas opgenomen.

Ondermijningsaanpak

De ondermijningsaanpak wordt verder geprofessionaliseerd en er wordt geïnvesteerd in bewustwording. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor privacy. Er is meer aandacht voor het veilig kunnen werken van medewerkers. Voor de ondermijningsaanpak zijn er verschillende wijzigingen in de APV gedaan. Het is nu bijvoorbeeld voor afhaal- en bezorgzaken ook verplicht om een vergunning aan te vragen.

Cybercrime

Wel is als nieuw onderwerp ‘Cybercrime’ toegevoegd aan het IVB Actieplan 2021. De Haagse Hogeschool heeft in samenwerking met de gemeente Gouda in het derde en vierde kwartaal van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de bewustwording van de Goudse inwoners op het gebied van cybercrime. Dit is een nieuw beleidsterrein en de aanpak zal komende jaren worden ontwikkeld.

Naast de genoemde prioriteiten en onderwerpen is er sprake van een basisaanpak op de andere veiligheidsvelden. Ook deze doorlopende inzet wordt benoemd in dit Actieplan, evenals de inzet van de gebiedsregisseurs. Met de in het IVB Actieplan 2021 opgenomen inzet werkt de gemeente samen met haar zorg- en veiligheidspartners dagelijks aan een veilige stad.