Terug naar het overzicht

Veiligheidscijfers 2e kwartaal 2021: de cijfers blijven lager

Foto van inbreker die huis probeert binnen te dringen door over een hek te klimmen.

In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda is, ook in het 2e kwartaal van 2021, nog steeds de invloed van de coronamaatregelen te zien. De inbraakcijfers liggen nog steeds laag en het aantal meldingen jeugdoverlast ligt ook lager dan vorig jaar. Burgemeester Pieter Verhoeve: “Onmiskenbaar ligt er een verband tussen de coronamaatregelen en de criminaliteitscijfers.”

Inbraakcijfers

In totaal zijn er, in de 1e 6 maanden van 2021, 55 woninginbraken gepleegd. Dit is een daling van 58% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. 54% (30) van de inbraken van dit 1e halfjaar betreft een poging tot inbraak. Het aantal inbraken is in jaren niet zo laag geweest. Dit kan onder andere verklaard worden door het grote aantal daders dat begin 2021 gedetineerd was en door de geldende avondklok aan het begin van dit jaar. Sinds de opheffing van de avondklok en de versoepeling van de andere maatregelen zien we het aantal inbraken licht toenemen.

Jeugd- en sociale overlast

Voor wat betreft de jeugdoverlast is het 2e kwartaal van 2021 relatief rustig verlopen. De meldingen jeugdoverlast zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De gewenning aan de avondklok, het naleven daarvan en het slechte weer hebben hier waarschijnlijk invloed op gehad. Ook ramadan is dit jaar rustig verlopen. Er waren geen grote groepen op straat en er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. De partners van jeugdveiligheid stelden, voorafgaand aan de ramadan, een gezamenlijk draaiboek op waarbij preventieve en repressieve maatregelen opgenomen werden. Deze inzet wierp zijn vruchten af. Het totaal aantal meldingen overlast door personen ligt in het 1e halfjaar van 2021 met 403 nog iets lager dan vorig jaar (446). Het aantal burenruzies is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar flink gedaald.

Ondermijning

In het 2e kwartaal van 2021 zijn er 18 bibob-onderzoeken gestart. Het merendeel komt voort uit de nieuwe vergunningsplicht voor afhaal- en bezorgzaken. Een aantal dossiers is doorgezet naar het Landelijk Bureau Bibob. Zij hebben de bevoegdheid om meer informatie op te vragen en kunnen een betere inschatting maken of er een risico bestaat dat een vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten en/of witwassen.

Foto: Nationale Politie