Terug naar het overzicht

Veiligheidscijfers 2020 beïnvloed door corona

Het jaar 2020 stond voor het overgrote deel in het teken van de coronacrisis, de daarmee samenhangende maatregelen en de invloed die deze maatregelen hadden op de Goudse samenleving. De veiligheidscijfers over 2020 zijn daar ook sterk door beïnvloed. Dit geldt vooral voor de inbraakcijfers die minder daalden (- 2%) dan de doelstelling. De meldingen voor (jeugd)overlast laten een toename zien van 20% ten opzichte van 2019. De verwachting dat het aantal burenruzies enorm zou toenemen, is niet terug te zien in de cijfers. 

Burgemeester Verhoeve: “Er is met de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 een stevige veiligheidsaanpak neergezet. Met deze veiligheidsaanpak investeren we in een aantrekkelijke en leefbare stad. Ook in 2020, het jaar waarin corona een hoofdrol speelde, is er met partners en inwoners hard gewerkt aan een leefbare en veilige stad. We zien een lichte daling in het aantal woninginbraken en een stijging in de overlast op straat als gevolg van de coronamaatregelen. Ook hebben we het afgelopen jaar mooie ideeën gezien ondanks of juist mede door de coronamaatregelen. Zo is er in de laatste weken van het jaar veel energie gestoken in de activiteiten rond de kerstvakantie en de Oudjaarsnacht. Dit heeft er ook toe geleid dat er in Gouda een rustige jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Ook in 2021 zetten we alle energie op de ingezette koers.”

Woninginbraakcijfers

Het jaar is afgesloten met iets minder inbraken dan in 2019 (- 2%). Als naar het verloop van de cijfers in 2020 wordt gekeken, dan is te zien dat in periodes waarin veel mensen thuis werkten en minder buiten de deur verbleven, er een sterke afname van het aantal inbraken was. Periodes waarin meer mocht en mensen minder aan huis gekluisterd waren, laten juist meer inbraken zien.

Toename jeugdoverlastcijfer

De gevolgen van de coronacrisis waren goed zichtbaar op het aantal meldingen jeugdoverlast. Er is een toename van 20% ten opzichte van 2019 op het aantal meldingen. Tijdens de lockdown waren bewoners meer alert op groepsvorming op straat en zijn er meer meldingen gedaan. Op een aantal locaties was ook daadwerkelijk sprake van meer overlast. Opvallend hierbij was de toename van overlast op straat door oudere, bekende personen (18+). Veel inzet van jongerenwerk, Buurtsport, politie en stadstoezicht was gericht op handhaving van de maatregelen en het beperken van overlast op straat.

Geen toename aantal buurtbemiddeling

In het begin van 2020 leek er een forse toename te zijn van het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling. In de loop van het jaar is dit afgevlakt en aan het eind van het jaar waren er ongeveer hetzelfde aantal zaken buurtbemiddeling in behandeling genomen als in 2019.

Ondermijning en drugs

Ondermijning kwam in 2020 vaker voor. Veel zaken waren drugsgerelateerd en ook was er een toename te zien in het aantal wapens dat werd gevonden. Het aantal (woning)sluitingen door het aantreffen van handelshoeveelheden drugs is toegenomen en daarmee ook het aantal juridische procedures dat is doorlopen. Alle aanvragen voor een exploitatievergunning Drank- en Horeca zijn getoetst aan de Wet Bibob. Tweemaal is een last onder dwangsom opgelegd voor drugshandel op straat. In beide gevallen is de last inmiddels verbeurd. Dit betekent dat het dwangsombedrag betaald moet worden aan de gemeente.

Foto: Astrid den Haan