Terug naar het overzicht

Raad stemt in met tijdelijke steunregeling culturele sector

De gemeenteraad heeft op 9 december ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector in Gouda. De cultuur sector is hard geraakt door de coronacrisis. Met deze tijdelijke subsidieregeling wil Gouda de culturele sector ondersteunen.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Het coronavirus slaat hard toe in Gouda, zeker ook in de culturele sector die te maken heeft met stevige inperkende maatregelen. Met het instellen van deze steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. Ik roep cultuurorganisaties, groot en klein, op om gebruik te maken van deze regeling. Vanaf 14 december kunnen aanvragen voor het compenseren van coronaschade worden ingediend via de website van de gemeente Gouda. Aanvragen kan tot 7 januari zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Ik reken op veel aanvragen.”

Aanvraag start 14 december

De gemeente wil culturele organisaties en verenigingen die bijdragen aan het cultureel vermogen van Gouda ondersteunen die de ontstane tekorten of extra kosten niet (volledig) kunnen opvangen, nadat zij, waar mogelijk, aanspraak hebben gemaakt op landelijke regelingen. Voor deze regeling ontvangt de gemeente middelen van het Rijk, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 635.000.

Indien blijkt dat na de beoordelingen van alle aanvragen, het subsidieplafond wordt overschreden, zal het totaal beschikbare budget naar rato verdeeld worden. Om te voorkomen dat het subsidieplafond snel bereikt wordt, kan maximaal 50% van de opbrengsten in 2019 worden aangevraagd. Vanaf 14 december kunnen Goudse culturele verenigingen en organisaties via onze website een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19.

De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat;

  • Zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19,
  • Zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL.
  • Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen.
  • Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota ‘het cultureel vermogen van  Gouda 2018-2022’.

Een aanvraag indienen kan tot 7 januari.

Foto: Astrid den Haan