Terug naar het overzicht

Nieuw verkeerscirculatieplan voor een leefbaar en bereikbaar Gouda

Het college van B&W presenteert vandaag (10 maart) het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. De kern van het plan bestaat uit een pakket van 10 maatregelen om Gouda ook in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. De doorstroming op de randwegen wordt verbeterd, de maximumsnelheid gaat op veel wegen omlaag naar 30 km/u en er wordt ingezet op een autoluwe binnenstad. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer.

Gouda aantrekkelijke stad, ook in de toekomst

Gouda is een stad in ontwikkeling. Het aantal inwoners groeit de komende jaren onder andere door extra woningbouwontwikkelingen, zoals Westergouwe. Ook trekken we graag meer bezoekers naar onze stad, dat zorgt voor een impuls van de lokale economie. Extra inwoners en extra bezoekers betekent ook extra verkeersstromen. Gouda is een compacte en dichtbebouwde stad en de ruimte is schaars. Het is een uitdaging om het verkeer in goede banen te leiden in de historische binnenstad binnen de singels. Ook in andere wijken in Gouda zijn er knelpunten met het verkeer. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen, zodat Gouda ook in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft.  

Balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid

De gemeenteraad van Gouda heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ vastgesteld. Het nu gepresenteerde ontwerp verkeerscirculatieplan vormt een meer precieze uitwerking van dit Mobiliteitsplan. In het ontwerp verkeerscirculatieplan wordt een pakket van tien maatregelen voorgesteld, die gefaseerd en stap voor stap worden ingevoerd. Daarbij is een zo goed mogelijk evenwicht gezocht tussen een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wethouder Niezen is blij met het ontwerp: “Het is een plan met ambitie waar veel mensen uit de stad over hebben meegedacht. Dankzij deze inzet presenteren we een afgewogen pakket waarmee we aan de slag kunnen. Voor een autoluwe binnenstad, voor meer ruimte voor fiets en voetganger én voor een goede autobereikbaarheid.”

Ruim baan voor fietsers en wandelaars, 30 km/u nieuwe norm

Het doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten wordt beperkt. Fietsers en wandelaars krijgen ruim baan en fietspaden worden opgewaardeerd. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u de nieuwe norm, dit sluit ook aan bij het landelijk beleid. Verkeersknelpunten, zoals bij het Kleiwegplein en op de singels worden aangepakt. In de binnenstad wordt ingezet op het verbeteren van de verblijfskwaliteit en meer ruimte voor groen. Ook worden voorstellen gedaan om anders om te gaan met parkeren in en rond de autoluwe binnenstad. Bij de Nieuwe Veerstal wordt voorgesteld om te starten met een autoluwe pilot. Dit biedt de mogelijkheid het gebied een aantrekkelijkere inrichting te geven.

Participatie en inspraak

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben de afgelopen periode meegepraat en meegedacht over het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. De voorstellen uit het verkeerscirculatieplan worden nu gepresenteerd aan de stad. Hiervoor worden 2 online bijeenkomsten georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn. Aanmelden voor de online bijeenkomst(en) op 19 maart en 24 maart kan via dit aanmeldformulier. Ook kan iedereen de komende 4 weken reageren door een zienswijze te geven op het conceptplan. De zienswijzen worden besproken met de vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die de afgelopen maanden al hebben meegedacht. Daarna gaat het verkeerscirculatieplan naar de gemeenteraad, zodat die voor de zomervakantie een besluit kan nemen.

Het ontwerp verkeerscirculatieplan sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”.