Terug naar het overzicht

Lintjesregen in Gouda 2023

Op de foto staan alle gedecoreerden samen met burgemeester Pieter Verhoeve.

Op woensdag 26 april ontvingen 14 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve in de Goudse Schouwburg. 10 Gouwenaars zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 4 Gouwenaars kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer P.J.G. Akerboom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau        

Bij biljartvereniging Antipoedel was hij 20 jaar actief met het organiseren van wedstrijden enzovoorts. Sinds 2010 is hij van maandag tot en met vrijdag actief in Zorgcentrum De Irishof. In de weekenden is hij sportverslaggever voor RTV Gouwestad.

Mevrouw A. Burger-Stam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau          

Zij heeft 33 jaar als gastvrouw geholpen bij ontmoetingsmiddagen van de kerk (PKN) voor ouderen met een beperking. Voor de Stichting Terminale Thuiszorg Gouda was zij 10 jaar lang actief als vrijwilligers- coördinator. Zij was 14 jaar actief in de catering bij allerlei evenementen in de Sint-Janskerk en al 15 jaar lang kookt ze in Inloophuis Domino.

De heer R.C.M. van Dijck is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau         

Van 1995 tot 2007 was hij actief in Oudewater. 7 jaar als lid van de medezeggenschapsraad bij basisschool Sint Jozef en 7 jaar als bestuurslid bij het Touwmuseum De Baanschuur. Sinds 2006 is hij in Gouda actief voor de lokale politiek en evenementen. Hij was 13 jaar vicevoorzitter van Gemeentebelangen Gouda en sinds 2021 is hij medeoprichter en penningmeester van Gouda Vitaal. Daarnaast is hij al 16 jaar penningmeester bij het Oranje Comité Gouda en 15 jaar penningmeester bij de Stichting Goudse Keramiekdagen.

Mevrouw L.K. den Dulk-Noordhoek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij is oprichter en directeur van de Stichting Raad op Maat. Met deze stichting houdt zij zich al sinds 1994 bezig met de emancipatie, zeggenschap en rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Met haar stichting geeft ze training, advies en webinars over onder andere medezeggenschap, zorg & dwang, wilsbekwaamheid en bemoeizorg. Daarnaast was zij 11 jaar actief bij Atletiekvereniging Gouda en is zij sinds 2018 vrijwilliger bij De Klup.

De heer W. Hendrikse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau  

Al bijna 30 jaar is hij actief voor Protestantse wijkgemeente De Veste. Als beleidsouderling en als lid van de visiecommissie was hij nauw betrokken bij het fusieproces met de protestantse kerken. Sinds 2014 beheert hij onder meer de geluidsinstallatie en video’s van alle wijkgemeenten. Sinds 2013 geeft hij in september en oktober ook zeilsportclinics bij de motorboot en watersportvereniging Reeuwijk.

Mevrouw P. Hoogendijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij heeft 12 jaar mantelzorg gegeven aan haar broer en haar moeder. Daarnaast was zij 9 jaar actief voor het Rode Kruis als begeleider tijdens vakanties op de Henry Dunant en in Vakantiehotel De Valkenberg. Ook begeleidt ze al 17 jaar mensen met een visuele beperking voor reisorganisatie Twin Travel. Sinds 2012 is ze vrijwilliger bij de Stichting Handen in Huis en vervangt ze mantelzorgers tijdens vakanties. Sinds 2010 is zij 2 dagen per week actief bij Zorgboerderij Het Boere Erf/Kloostertuin waar zij ondersteunt bij activiteiten en de warme maaltijd verzorgt.

De heer R.J. Lubken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau     

Hij is al meer dan 40 jaar actief voor voetbalvereniging SV Donk. Hij is begonnen als scheidsrechter. Ook was hij grensrechter, elftalleider, trainer, 25 jaar voorzitter van de jeugdcommissieclub, penningmeester en secretaris van het algemeen bestuur, secretaris van de verhuiscommissie en voorzitter van lustrum- en jubileumcommissies. Hij is erelid en Lid van Verdienste en sinds 2018 is hij de voorzitter.

De heer P.W. Meijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau     

Sinds 2005 is hij actief als theatermaker en regisseur. Onder de naam Peter Jan Eckstein en vanuit zijn bedrijf Eckstein Maakwerk schrijft hij toneelstukken en regisseert hij theaterproducties met bijzondere waarde voor de samenleving. Zoals toneelstukken over dementie en mantelzorg of over de geschiedenis. Zijn theaterproducties voert hij vaak uit met onervaren spelers. Met de community-theater-producties draagt hij bij aan de culturele groei van onervaren acteurs en aan de verhoging van de saamhorigheid.

De heer E. van der Most is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau     

De heer van der Most heeft onderzoek gedaan naar Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap. Over hun tijd als krijgsgevangene en als werkkracht in de Duitse oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft een databank aangelegd met veel details van 11.300 Nederlanders en van ruim 300 Arbeidskommando’s waar ruim 8.000 Nederlandse krijgsgevangenen waren tewerk gesteld. Zijn onderzoek is bijzonder en uniek omdat er niet eerder aandacht was voor het lot van onderofficieren, korporaals en manschappen in de Tweede Wereldoorlog. Dankzij het speurwerk van de heer Van der Most kunnen familie en nabestaanden meer te weten komen over de periode waarover velen niet hebben kunnen praten.

De heer A.A. Nagtegaal is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau     

De heer Nagtegaal is sinds 2013 voorzitter bij de Voedselbank Gouda. Als voorzitter geeft hij vorm aan het financiële beleid. De afgelopen jaren was hij intensief betrokken bij het vinden van een nieuwe locatie en de verhuizing daarnaartoe. Sinds 2015 is hij tevens Lid van de Raad van Toezicht bij Scholengemeenschap De vier Windstreken. Van 2011 tot 2021 was hij bestuurslid van de Stichting Aanpakken, een landelijke stichting voor predikanten in financiële moeilijkheden. In het verleden heeft hij als bestuurslid van het Hervormde pensioenfonds voor Predikanten meegewerkt aan de integratie met gereformeerde en Lutherse pensioenfondsen. Vervolgens was hij van 2005 tot 2012 voorzitter van de nieuwe Stichting Pensioenfondsen predikanten PKN.

Mevrouw W. Suijker-van Meijeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau       

Sinds 2002 is zij initiator van en vrijwilliger bij de kerkelijke hulpverlening Gereformeerde gemeente. Zij coördineert en begeleidt kortlopende zorg en ontfermt zich over mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarnaast is zij al 12 jaar vrijwilliger in Huize Winterdijk waar zij tegenwoordig actief is bij de eetgroep.

De heer A.D. Verbaan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hij was jaren lang lid van het bewonersoverleg Bloemendaal en hij was ook een raadsperiode gemeenteraadslid. Sinds 1998 is hij actief als buurtbemiddelaar bij Buurtbemiddeling Gouda. In de afgelopen 25 jaar heeft hij vele goede gesprekken geleid om het woonplezier van de bewoners te vergroten. Daarnaast is hij sinds 2010 vrijwilliger bij het Centrum voor Natuur en milieueducatie de Zwanenbloem. Van 2010-2020 was hij ook vrijwilliger bij slachtofferhulp Nederland.

De heer N. Voogt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau    

Sinds 2004 is hij bestuurslid van de stichting Het Oude Mannenhuys en sinds 2009 is hij mede-initiator en bestuurslid van het Ondernemersfonds Gouda. Van 2006-2014 was hij regiobestuurder en regiovoorzitter van de Kamer van Koophandel Midden Holland. Van 2013-2022 was hij medeoprichter en voorzitter van de ondernemerskoepel Gouda Onderneemt. Van 2016-2022 was hij voorzitter en oprichter van Midden Holland Onderneemt. Hij was ook 9 jaar voorzitter van het strategisch, economisch en operationeel overleg met de gemeente Gouda. Ook was hij in 2017 de initiator van de Ondernemersprijs Midden-Holland die hij tot 2022 jaarlijks organiseerde, lid van de Stuurgroep Gouda 750 en sinds 2020 initiatiefnemer en bestuurslid van de steunstichting Businessclub Goudse Schouwburg. In 2022 ontving de heer Voogt bij zijn afscheid de zilveren erepenning van de stad Gouda.

Mevrouw J.D. van der Wal-Oussoren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau  

Zij is sinds de oprichting in 1997 actief als buurtbemiddelaar bij Buurtbemiddeling Gouda. In de afgelopen 25 jaar heeft zij veel buren en buurtbewoners geholpen bij het vinden van een oplossing bij een conflict. Daarnaast is zij sinds 2016 vrijwilliger bij HipHelpt Burennetwerk Gouda en zij is sinds 2018 wekelijks vrijwilliger op de spoedeisende hulp van het  St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Foto: Astrid den Haan