Terug naar het overzicht

Kleinschalige opvang in Gouda voor minderjarige statushouders

Dit is een oud nieuwsbericht.
Op de foto ziet u een close-up van de gevel van het Huis van de Stad met het karakteristieke wafelpatroon

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog en geweld is helaas onverminderd hoog. De dagelijkse instroom van asielzoekers is ieder jaar in september het hoogst, maar dit jaar is het aantal personen dat zich per dag meldt in Ter Apel bovengemiddeld hoog. Op verschillende dagen meldden zich meer dan 250 personen per dag. Hieronder bevinden zich veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Elke nacht is het de vraag of kinderen wel of niet op de grond moeten gaan slapen. Er moet direct gehandeld worden om deze situatie te voorkomen. Demissionair premier Mark Rutte spreekt van een kritieke situatie. Eind vorige week werd bekend dat er op dit moment een tekort van 750 opvangplekken is voorzien. 

Beroep op Gouda

Vrijdag 22 september ontving de gemeente Gouda, net als andere gemeenten, van de staatssecretaris een dringend verzoek om extra opvangplekken beschikbaar te maken. Vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en het besef dat Gouda voor iedereen een gastvrije stad wil zijn, wordt het aantal duurzame opvangplekken voor AMV’s met status in onze stad versneld uitgebreid.

Taakstelling

Gouda heeft voor 2023 de taakstelling om in totaal 13 opvangplekken voor deze doelgroep te realiseren. Naar aanleiding van de oproep van afgelopen vrijdag, kiest het college ervoor om voor 12 AMV’s met status versneld een thuis in Gouda te geven. Daarnaast is Gouda samen met Nidos op zoek naar een 2e locatie waar een veilig thuis voor maximaal 12 AMV’s met status kan worden geboden. Hiermee wordt lucht gegeven aan de asielketen en wordt tevens invulling gegeven aan de naar verwachting verhoogde taakstelling van 2024.

Locaties

Nidos is al enige tijd in overleg met Gouda over de realisatie van een tijdelijke kleinschalige opvanglocatie in een woning aan Crabethpark 38 voor AMV’s met status. Op deze locatie is de ruimtelijke bestemming nog niet passend. Hiervoor heeft Selamzorg enkele weken geleden een omgevingsvergunning aangevraagd. Door de noodoproep heeft het college van Gouda besloten om versneld medewerking te geven aan het verlenen van deze vergunning.

Doelgroep en begeleiding

De jongeren worden bij plaatsing gekoppeld aan Gouda en tellen mee aan de taakstelling voor huisvesting statushouders. Zij zullen participeren en meedoen in de samenleving. De dagelijkse begeleiding (24/7) wordt door opgeleide professionals van Selamzorg (contractpartner Nidos) uitgevoerd. Zij zullen toezicht houden, ondersteuning bieden op praktisch en mentaal gebied en zullen inspringen bij calamiteiten.

Onderwijs en (medische) zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van passend onderwijs voor deze doelgroep. Op dit moment wordt onderzocht of deze doelgroep een plekje kan krijgen op het ISK van Gouda. Indien dit (voorlopig) niet mogelijk is, zal Nidos zelf voor thuisonderwijs zorgdragen.

Nidos is ervan op de hoogte dat huisartsen in Gouda geen rek meer hebben ten aanzien van opnemen van nieuwe patiënten. Er wordt onderzocht of zij deel kunnen nemen aan de Online huisartsenpraktijk van Arene. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal Nidos dit in overleg met de zorgverzekering verder oppakken.

Planning

Selamzorg is verantwoordelijk voor het gereed maken van de opvanglocatie en de dagelijkse begeleiding. Vanwege de urgentie van het probleem en de toezegging van de gemeente om versneld medewerking te geven aan het verlenen van de vergunning, zal Selamzorg zo snel mogelijk starten met de verbouwing van het pand. Naar verwachting zal het Crabethpark binnen 5 weken gereed zijn voor de opvang van 12 jongeren.

Communicatie

Het college hecht grote waarde aan duidelijke communicatie. Daarom zullen direct omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden vandaag per brief op de hoogte worden gebracht van de komst van deze kleinschalige opvanglocatie voor AMV’s met status. Deze brief zal gelijktijdig worden bezorgd met het publiceren van de raadsmemo voor de gemeenteraad.  Op 4 oktober wordt een informatiebijeenkomst gehouden om direct omwonenden, ondernemers en belanghebbenden nader te informeren. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen, waarbij het college vanzelfsprekend goed zal luisteren naar eventuele zorgen en aandachtspunten van de aanwezigen.

Het college beseft dat er een doorlopend beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de gastvrijheid van de stad. De wijze waarop de stad tot op heden met het opvangvraagstuk is omgegaan, verdient waardering. Juist op basis van de ervaringen tot op heden is het college ervan overtuigd dat ook deze aanvullende opvangcapaciteit goed zal aarden. Het college hoopt dat andere gemeenten eveneens hun verantwoordelijkheid zullen pakken. Burgemeester Pieter Verhoeve: “Gemeente Gouda neemt haar verantwoordelijkheid, zoals wij altijd bereid zijn te doen in tijden van nood. Dat kenmerkt onze Goudse samenleving en daar ben ik dankbaar voor.”