Terug naar het overzicht

Kadernota 2022-2025: College blijft investeren en wil zorgvuldige financiële koers vasthouden

Op de foto ziet u een close-up van de gevel van het Huis van de Stad met het karakteristieke wafelpatroon

Vandaag (donderdag 3 juni 2021) presenteert het college van BenW de Kadernota 2022-2025. Deze nota laat zien waarop de gemeente de komende tijd wil sturen en is een 1e stap om te komen tot een begroting voor 2022. Het college blijft investeren in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Wethouder Bunnik: “Dit is de laatste kadernota voor de verkiezingen van volgend jaar. We willen de doelen die wij hebben vastgesteld in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ waarmaken en de zorgvuldige financiële koers vasthouden. Uitgangspunt hierbij is een sluitende meerjarenbegroting en een gezond weerstandsvermogen.”

Gevolgen corona

De impact van de coronapandemie is groot en heeft gevolgen voor de financiële situatie van de stad. Om dit in kaart te brengen heeft het college, in aanvulling op de kadernota, een update van de Goudse Coronamonitor uitgevoerd. Deze monitor geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de (financiële) gevolgen van corona op onze stad en hielp het college bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Corona heeft diep ingegrepen op het leven van Gouwenaars en is nog niet voorbij. De effecten van corona zullen ook de komende jaren nog voelbaar zijn en het college blijft zich inzetten om de crisis het hoofd te bieden.

Sluitende meerjarenbegroting

De gemeente verwacht, net als in 2021, in 2022 en 2023 een tekort in de begroting als gevolg van de stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het college heeft hiervoor vorig jaar een claim ingediend bij het Rijk. Ook heeft het college namens de regio, G40 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brandbrief gestuurd aan minister Ollongren om de ernst van de situatie duidelijk te maken. Voor 2021 heeft Gouda inmiddels extra geld ontvangen, maar het is nog onduidelijk of de stad ook voor volgende jaren geld erbij krijgt. In 2024 en 2025 is de begroting sluitend.

Waar zet Gouda de komende jaren op in?

Het college heeft vorig jaar gemeentebreed scherpe keuzes gemaakt om stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning op te vangen. Ook zijn de uitgaven in het sociale domein realistischer begroot. Dit heeft ervoor gezorgd dat het college dit jaar bij het opstellen van de kadernota meer ruimte had voor investeringen in de toekomt van de stad. De ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ en de Toekomstvisie Gouda 2030 vormden hierbij het uitgangspunt.

De komende jaren zet Gouda onder andere in op:

  • Beschikbare- en betaalbare (jeugd)zorg, leefbare buurten, veilige wijken en het versterken van de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad.
  • Het verder brengen van de energietransitie en meer groen en water in de stad.
  • Toekomstbestendige en duurzame scholen door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan.
  • Groei en innovatie in de regio door het verder versterken van de verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente.
  • Het verder versnellen van woningbouw en het realiseren van honderden extra woningen, voor iedere portemonnee, voor starters en doorstromers, jong en oud.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan om Gouda ook in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
  • Het uitvoeren van het onderhoud van sportvelden en –accommodaties.

Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota. Hierna gaat het college aan de slag om de ambities verder uit te werken in de begroting voor 2022. U kunt de volledige kadernota 2022-2025 hier bekijken.