Terug naar het overzicht

Hilde Niezen benoemd tot ereburger van Gouda

Op de foto staan voormalig wethouder Hilde Niezen en Pieter Verhoeve met de zilveren erepenning.

Op vrijdag 17 december is voormalig wethouder Hilde Niezen benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Burgemeester Verhoeve reikte haar de zilveren erepenning van de stad Gouda uit aan het einde van het afscheidssymposium ter gelegenheid van haar afscheid als wethouder van de gemeente Gouda. Hilde Niezen staat bekend als een bevlogen, kundige en daadkrachtige bestuurder. Met haar vertrek sluit ze een periode af van bijna 16 jaar waarin zij zich heeft ingezet voor Gouda. Eerst als gemeenteraadslid namens GroenLinks en de laatste 2 bestuurstermijnen als wethouder. De afgelopen jaren was Hilde verantwoordelijk voor de portefeuilles Energie, Milieu, Dierenwelzijn, Bewonersparticipatie en –initiatieven. Als wethouder heeft ze binnen haar portefeuille veel bereikt.

Bewonersparticipatie en – initiatieven

Hilde stimuleerde initiatieven uit de stad en zorgde ervoor dat de gemeente daarvoor open stond. Het denken en doen van de gemeenteambtenaar is onder Hilde veranderd van het uitvoeren van beleid naar het meedenken met bewoners en zoeken naar mogelijkheden. Daarvoor was er onder haar leiding een team actief dat collega’s hielp om zich open te stellen voor de diverse bewonersinitiatieven. Hilde was met haar aanpak een wethouder voor alle Gouwenaren. Onder Hilde’s bewind is ook het idee geboren voor een gemeenschappelijke subsidiepot voor Goudse initiatieven die inwoners zelf beheren, de Stichting GoudApot.

Natuur, milieu en dierenwelzijn

Hilde heeft zich enorm ingezet voor afvalscheiding. Ze heeft een daling bereikt van ruim 14 miljoen kilo restafval in 2016 naar 8 miljoen kilo restafval in 2020. Verder heeft ze de bouw van een nieuw circulair afvalbrengstation in gang gezet.

Duurzaamheid en energie

Op het gebied van duurzaamheid, energie, klimaat (groen en water) en bodemdaling heeft Hilde de Regionale Energiestrategie vastgesteld en heeft ze het programma zodanig vormgegeven dat er veel inbreng is vanuit de stad. Zowel inwoners, ondernemers als het maatschappelijk middenveld zijn betrokken bij de transitievisie warmte.

Klimaat (water, groen en bodemdaling)

Hilde heeft veel gedaan voor meer groen in de stad. Met de structuurvisie Groen, het Groenfonds, het Geboortebos en de Groenprijs is veel groen toegevoegd aan de stad en zijn inwoners gestimuleerd om groen-initiatieven in de buurt te starten.

Bodemdaling

Hilde werd in 2014 voorzitter van het Platform Slappe Bodem. Zij is sindsdien het boegbeeld van bodemdaling in Nederland. Bodemdaling speelt al ruim 1000 jaar een rol in Gouda en in de rest van het land. De laatste jaren staat het pas echt op de agenda en is er in Nederland meer aandacht voor het probleem bodemdaling in combinatie met de klimaatverandering.

Hilde Niezen start per 1 januari 2022 als directeur bij stichting RIONED. Zij is opgevolgd door partijlid Michel Klijmij- van der Laan.

De zilveren erepenning van de stad Gouda

De zilveren erepenning van de gemeente Gouda is een hoge stadsonderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.

Foto: Astrid den Haan