Terug naar het overzicht

Gouda tekent overeenkomst met COA voor opvang vluchtelingen

Dit is een oud nieuwsbericht.
Op de foto van links naar rechts: Rogier Tetteroo, wethouder Ruimtelijke Ordening, Milo Schoenmaker, directeur COA en burgemeester Pieter Verhoeve.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Gouda hebben deze week de bestuursovereenkomst ondertekend voor het uitvoeren van een tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Groningenweg 6. In deze overeenkomst staan afspraken over het aantal asielzoekers, de samenstelling van de bewoners, de duur van de opvang, de dagbesteding en wie waar verantwoordelijk voor is. Met deze afspraken wordt ook zoveel als mogelijk tegemoet gekomen aan de vragen en opmerkingen die de gemeenteraad en omwonenden hebben geuit.

Afspraken

Het COA en de gemeente zijn onder meer overeengekomen dat het COA zich inspant voor een passende samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Op de locatie worden maximaal 350 vluchtelingen opgevangen voor de duur van maximaal 5 jaar, waarvan maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Er komen geen volwassenen uit veilige landen die niet kwetsbaar zijn. Het COA zegt verder toe te zorgen voor een brede dagbesteding van 20 uur in de week. Ook zijn er afspraken gemaakt over veiligheid en leefbaarheid.

Verder onderzoeken het COA en gemeente de komende jaren welke combinatie van functies mogelijk zijn op de opvanglocatie zodat ook in de tijdelijke situatie waar mogelijk een mix van wonen, onderwijs, werken en ontmoeten een plek krijgt. Dit creëert een meerwaarde voor Gouda en draagt eveneens bij aan een goede inburgering van de vluchtelingen.

Er wordt intussen onderzocht of de opvang na 5 jaar omgezet kan worden in een permanente en flexibele opvanglocatie. Ook dan in combinatie met andere functies, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, onderwijsfuncties en nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen. Voor een permanente opvanglocatie is een besluit nodig van de gemeenteraad. Dat wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Rogier Tetteroo (Ruimtelijke Ordening):  “Er is al langer een nijpend tekort aan opvanglocaties in Nederland. De oorlog in Oekraïne heeft extra druk op gemeenten gelegd om (nood)opvanglocaties beschikbaar te maken. Als stadsbestuur vinden we dat onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen.”

Burgemeester Pieter Verhoeve vervolgt: “Daarom bieden we onderdak aan vluchtelingen die zich niet meer thuis en veilig voelen in eigen land en waarvoor vrijheid niet meer vanzelfsprekend is. Elke vluchteling verdient een veilige plek om opgevangen te worden. Gouda is en blijft een gastvrije stad.”

Inmiddels is de vergunning aangevraagd. De komende periode staat het inrichten van de locatie op de planning. De verwachting is dat de locatie in mei in gebruik genomen kan worden. Met het COA is afgesproken dat dan ook de huidige bewoners van de hotelboot naar de  nieuwe locatie gaan.

Klankbordgroep

De omwonenden en omliggende bedrijven zijn in september geïnformeerd over de komst van de noodopvang. Intussen is een klankbordgroep opgericht waar onder andere omwonenden en bedrijven vertegenwoordigd zijn. Het doel van de klankbordgroep is het bespreekbaar maken van uiteenlopende aspecten, zoals de leefbaarheid en veiligheid, zodat de opvanglocatie goed kan functioneren en de relatie tussen de omwonenden en de opvanglocatie goed verloopt.