Terug naar het overzicht

Gouda kiest bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit

Een foto van het uitzicht vanaf het Huis van de Stad. De bovenste helft van de foto is een blauwe lucht met wolken, onderin het uitzicht op het station en de rest van de binnenstad.

In Gouda groeit het aantal inwoners en het aantal bezoekers. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden, zijn er wijkmobiliteitsplannen gemaakt voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. In deze wijkmobiliteitsplannen gaat het over het verkeer in, van en naar deze wijken. In de plannen wordt de bereikbaarheid verder uitgewerkt met meer ruimte voor wandelaars, fietsers en ruimte voor groen. Op 7 maart 2023 heeft het college de plannen aangeboden aan de gemeenteraad. De besluitvorming van de gemeenteraad wordt in april verwacht.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan, Mobiliteit: “Met deze Wijkmobiliteitsplannen kiest Gouda bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit. We willen de schaarse openbare ruimte, die van ons allemaal is, zo eerlijk mogelijk verdelen over de functies die in een aantrekkelijke, leefbare stad en woonwijk nodig zijn. Denk aan groen voor bijvoorbeeld het voorkomen van hittestress, speelplekken voor kinderen, huisvuilverzamelpunten, straten, fietsverbindingen, ruimte voor voetgangers en parkeerplaatsen.”

Enkele maatregelen uitgelicht

In de wijken worden tal van maatregelen genomen. Hieronder lichten wij er een aantal uit:

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers:

 • Het uitbreiden van het voetgangersgebied met Lange Groenendaal.
 • Fietsvrije voetgangersgebieden van 11.00 tot 18.00 uur.
 • Meer ruimte voor fietsparkeren en een inpandige fietsenstalling.

Zware voertuigen en regels voor vrachtverkeer

Er is een plan voor grote en zware voertuigen gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de historische binnenstad te beschermen tegen geluidsoverlast en trillingen. Ook in Kort Haarlem en Korte Akkeren gelden straks regels voor vrachtverkeer.

 • Voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem geldt straks: vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton mogen deze wijken alleen met een ontheffing in.
 • Op de Haastrechtsebrug zal een maximaal gewicht van 30 ton gelden.
 • De venstertijden in het kernwinkelgebied binnenstad worden aangepast.

Ruimte voor deelvervoer

De inzet van deelvervoer zoals deelfietsen en deelauto’s wordt verder gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

Parkeren

Er worden diverse maatregelen genomen rondom het parkeren. Om de beperkte openbare ruimte eerlijker te verdelen, parkeerdruk te verminderen en om de parkeeroverlast tegen te gaan.

 • In de binnenstad komt een zogenoemd vergunningenplafond voor parkeren. Dat betekent dat er een maximaal aantal parkeervergunningen komt voor de binnenstad. Er komt een wachtlijst voor nieuwe aanvragen voor vergunningen. Als we onder het plafond zitten, kunnen inwoners van de wachtlijst een parkeervergunning krijgen. 
 • De parkeermogelijkheden worden beter verdeeld over de beschikbare capaciteit.
 • Tarieven van parkeervergunningen worden aangepast.
 • De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid.
 • Op zondag wordt van 12.00 tot 0.00 uur betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad.
 • Het verder invoeren van parkeerregels. De zogenoemde parkeerregulering (betaald en vergunning parkeren) in Korte Akkeren en Kort-Haarlem / De Kadenbuurt.

Hiermee verbeteren wij de verkeersveiligheid, leefbaarheid en openbare ruimte in de wijken. En het verhoogt de kans dat de bewoners in de buurt van hun huis kunnen parkeren.

Aansluiten bij geplande werkzaamheden

Als er werkzaamheden plaatsvinden voor de uitvoer van de wijkmobiliteitsplannen proberen wij deze zoveel mogelijk te combineren met werkzaamheden van geplande projecten. Bijvoorbeeld: bij onderhoud aan het riool richten we gelijk de straat opnieuw in om meer ruimte te maken voor voetgangers of fietsers. Denk verder aan het combineren van projecten rondom herinrichtingen en bestaande projecten van het Groenfonds. 

Samen optrekken met belangenorganisaties

Via vragenlijsten bij inwoners en organisaties haalden wij wensen en verbeterpunten op. Ook keken wij naar klachten en meldingen die bij ons binnen zijn gekomen. Daarnaast kon iedereen in de periode van 14 december tot en met 25 januari een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen hebben nog geleid tot het aanpassen van de ontwerpplannen.

Vervolgstappen

De besluitvorming wordt verwacht in de vergadering van 12 april. Nadat de gemeenteraad de wijkmobiliteitsplannen en de nota grote en zware voertuigen heeft vastgesteld, kan het uitvoeren van de maatregelen beginnen.

Samen bouwen aan een gezonde en groene stad

Met deze plannen werken wij verder aan een duurzame, groene en beter bereikbare stad om prettig in te wonen en te verblijven. Wij verdelen de schaarste van de openbare ruimte eerlijker en bereiden de stad voor op klimaatverandering. Ambities die ook zijn aangegeven in ons bestuursakkoord.

Foto: Astrid den Haan