Terug naar het overzicht

Geluidsbelastingkaarten vastgesteld

kaart van Gouda met daarop aangegeven waar hoeveel geluid gemeten is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 27 juni 2022 de geluidsbelastingkaarten voor Gouda vastgesteld. De geluidsbelastingkaarten beschrijven de geluidssituatie voor de geluidsbronnen weg, spoor en industrie van 2021. Omdat 2021 een coronajaar was, is van Rijkswege aangegeven dat peiljaar 2019 als alternatief jaar gebruikt kan worden.

De nieuwe kaarten zijn voor iedereen beschikbaar op de daartoe ingerichte website van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De kaarten zullen hier voor de komende 5 jaar beschikbaar zijn.

De geluidsbelastingkaarten zijn een feitelijke weergave van de geluidssituatie. De te nemen acties om te hoge geluidsbelastingen als gevolg van wegverkeer op gemeentelijke wegen en industrieterreinen te verminderen, zal volgen met het op te stellen Actieplan Geluid. De nu vastgestelde kaarten vormen daar de basis voor. Dit actieplan zal in de plaats komen van het huidige Actieplan 2018-2023.

De vaststelling van de geluidsbelastingkaarten vloeit voort uit de implementatie van de EU-Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG). Tegen de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het ontwerp van het Actieplan geluid zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarbij iedereen een zienswijze naar voren kan brengen.