Terug naar het overzicht

Drugscriminaliteit Gouda krijgt speciale aandacht

Foto van een voordeur met daarop de tekst: Drugspand gesloten.

In 2020 hebben bureau Beke en bureau Bervoets onderzoek gedaan naar de drugsmarkt in Gouda. Hun bevindingen zijn opgenomen in 2 rapporten die op 23 december 2020 (Drugsgebruik: Iedereen doet het toch?) en 17 januari 2021 (Drugsnetwerken: van de grammen en de kilo) zijn opgeleverd. Het college neemt de uitkomsten van het onderzoek serieus. Dat ook in Gouda de drugscriminaliteit een behoorlijke omvang heeft komt niet als een verrassing, maar dit vraagt wel om aandacht. Beide onderzoeken zijn nu aan de raad aangeboden.

Het onderzoek van beide bureaus geeft een helder beeld van de wijze waarop drugscriminaliteit in Gouda vorm krijgt. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen om de bestrijding te optimaliseren. Deze aanbevelingen zijn door de gemeente Gouda verwerkt in een aanpak. Deze aanpak maakt  onderdeel uit van het IVB Actieplan 2021 en wordt in een bijlage als aparte prioriteit bij dit Actieplan gevoegd.

De acties betreffen met name:

  • een intensivering van de aanpak op criminele families;
  • aandacht voor risicofactoren waardoor jongeren vatbaar zijn voor drugscriminaliteit;
  • aandacht voor preventie;
  • inzet bestuurlijke maatregelen.

Bestrijding van criminaliteit voor verbetering van veiligheid

Met het voorrang geven van de aanpak op drugscriminaliteit wordt de veiligheid in Gouda bevorderd. Drugscriminaliteit is een bepalende factor in criminele netwerken. Veel jongeren laten zich in met drugscriminaliteit om snel geld te verdienen. Daarmee lopen ze vervolgens veel risico om af te glijden naar een levenslange criminele carrière. Daarnaast komt drugscriminaliteit in de aanpak van ondermijning voortdurend, als rode draad, naar voren.

Wie doet wat?

Politie en het openbaar ministerie zijn de partijen die zich bezighouden met opsporing en vervolging. De gemeente kan zich richten op preventie, bestuurlijke handhaving, zoals het sluiten van ‘drugspanden’, het opleggen van boetes en verstoring van criminele families door individuele benadering en beïnvloeding van leden van die families. Met de analyse en aanbevelingen die in de onderzoeken gedaan zijn, kan nu steviger invulling worden gegeven aan deze veiligheidsprioriteit.

Drugsgebruik onder Goudse jongeren niet negatief afwijkend

Uit het onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren (12 tot 18 jaar), komt naar voren dat het percentage jongeren dat een vorm van drugs gebruikt kleiner bleek dan we hadden aangenomen. De jongeren in Gouda gebruiken niet meer of minder dan landelijk gemiddeld. Er is wel een zorgelijke trend waarneembaar rond het normaal worden van drugsgebruik. Jongeren staat niet afwijzend tegenover gebruik.

Bij een volgend onderzoek krijgt de combinatie drugs en alcohol aparte aandacht. Uit de zelfrapportage in deze onderzoeken, blijkt dat jongeren meer alcohol gebruiken dan softdrugs. Deze aanvullende kennis zal worden meegenomen bij het uitzetten van vervolgbeleid.

Preventie

Preventie is van groot belang om jeugd minder vatbaar te maken voor drugscriminaliteit. Dit komt allereerst tot uiting door voorlichting op scholen waarbij jongeren worden gewezen op gezondheidsrisico’s bij gebruik. Maar ook door te wijzen op de risico’s die kleven aan kortstondig drugsdealen. Het is heel moeilijk voor jongeren om daar weer uit te stappen, zo blijkt in de praktijk. Daarnaast zijn jongeren zonder diploma of regulier werk kwetsbaarder voor drugscriminaliteit. Ook daar gaat de aandacht naar uit.  

Burgemeester Pieter Verhoeve: ”Er wordt toegewerkt naar een nog intensievere, gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit in de stad, zodat er een verbeterslag op dit gebied gemaakt kan worden.”